× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту були перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

65r6r5vВітаємо Неллю Григорівну Ничкало з ювілеєм!

Зорійте прикладом для нас, самовіддачі Вам і творчості, й наснаги, НА МНОГІЇ ЛІТА, НА ЧЕСТЬ І СЛАВУ педагогічної науки України.

Педагогіка «сродної»праці Неллі Ничкало

Сенс нашого життя – у «сродній» праці. Український філософ Г.Сковорода власним життям довів, що людина без «сродної» праці не може мати щастя і морального задоволення. «Найсвітлішу красу людини в труді» возвеличував український письменник О.Довженко. Власне, через працю, –переконуєосновоположник педагогіки праці, польський учений Т. Новацький, – людина пізнає світ, самовідтворює і розвиває себе у продуктивній взаємодії із соціальним світом. Саме у процесі праці відбувається особистісне і професійне зростання людини, –доводить український педагог Н.Ничкало.

Еталоном людини педагогічної праці, яка потужно реалізує свій духовний, особистісний і професійно-педагогічний потенціал, колеги, учні, шанувальники називають саму Неллю Григорівну Ничкало. Талановитий учений європейського масштабу успішно продовжує традиції наукової школи завідувача лабораторії прогнозування розвитку школи НДІ загальної педагогіки АПН СРСР Едуарда Георгійовича Костяшкіна. Науковий наставник власним прикладом виховував громадянську позицію, навчав не піддаватися дрібній суєті, дбати про інтелектуально сильну і духовно багату науку педагогіку, розвивати особисту професійну культуру і професійну культуру своїх учнів, даруючи їм радість наукового і звичайного життєвого спілкування.

Перелік нагород (міжнародна премія ім. О.Г. Неболсіна, ордени Княгині Ольги І і III ступеня, «Знак пошани», медалі «За доблесну працю», «Ветеран праці», Почесна грамота Кабінету Міністрів України, нагрудні знаки «Антон Макаренко», «К.Д.Ушинський», «Василь Сухомлинський», «Відмінник ПТО СРСР», «Відмінник освіти України» та багато інших), звань сучасного лицаря української педагогічної науки і патріота системи професійної освіти України (доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, Міжнародної академії педагогічних наук і Міжнародної академії акмеологічних наук, іноземний член РАО, академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України, заслужений діяч науки і техніки України та ін.) вражає. Але не це головне. Маємо честь сказати вітальне слово про Вчителя, унауковій школі якій сьогодні налічується 33 доктори і 80 кандидатів педагогічних наук, про педагогіку «сродної» праці Майстра-добротворця, цілюща педагогічна дія якого «освітила» шлях у науку багатьом педагогам-практикам, працівникам, управлінцям. Відомо, що педагоги професійних училищ і коледжів називають Неллю Григорівну матір'ю професійно-технічної освіти України.

Серцевину шестисот ґрунтовних студій академіка Н.Ничкало становлять законодавчі документи й концепції (Концепція розвитку професійної освіти в Україні (1991), Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти (2004), Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI ст.»), Національна доктрина розвитку освіти, Закон України «Про професійно-технічну освіту», Біла Книга Національної освіти України (2010) та ін.), а також дослідження з проблем теорії та історії професійної педагогіки, педагогіки праці, виховання, психології і дидактики професійної освіти, психології професійного розвитку («Професійно-технічна освіта в Україні: проблеми досліджень», «Неперервна професійна освіта як світова тенденція», «Стандарти професійної освіти і проблеми методологічних і творчих пошуків», «Трансформація професійної освіти України» та ін.). У наукових статтях, монографіях, посібниках,енциклопедичних виданнях видатного вченого, у журналах «Професійно-технічна освіта», «Педагогіка і психологія професійної освіти», «Педагогіка і психологія», «Освіта дорослих: теорія, досвід, перспективи», в українсько-польському і польсько-українському щорічнику «Професійна освіта: педагогіка і психологія», якими довгі роки опікується Н.Ничкало як головний редактор, співредактор або член редколегії, органічно поєднуються випереджувальний підхід до розв'язання освітніх і наукових завдань та рефлексивний біль над тим, як зберегти і розвинути самобутність людини праці в сучасному глобалізованому світі. У такої людини праці, підкреслює учений, яскраво викристалізувана власна життєва позиція, індивідуальний спосіб організації діяльності, відкритість до нового досвіду, екзистенційний образ життя, упевненість у собі, емпірична свобода і креативність.Це риси і самої Н.Ничкало, котра переконана, що «людина, за М.Бердяєвим, – це цілий всесвіт».

Розробляючи концепції і проекти підготовки конкурентоспроможного виробничого і педагогічного персоналу в контексті прогнозування потреб ринку на загальнодержавному і регіональному рівнях, в умовах світових тенденцій, особливого значення педагог надає неперервній освіті і неперервному професійному розвитку особистості. Цілісній системі професійної освіти, – доводить послідовниця ідей відомого російського вченого С. Батишева, – має відповідати цілісна професійна педагогіка, що покликана розкривати методологічні, теоретичні і методичні засади педагогічного процесу в усіх типах професійної школи, перепідготовку та підвищення кваліфікації робітників.

Досвідчений організатор освіти і науки об’єктивно оцінює реформи в галузі професійної освіти, володіє й унікальною здатністю побачити надсучасне. Зокрема, на основі глибокого аналізу питань ринку праці і розвитку систем професійної освіти і навчання, здобутків психології, педагогіки, соціології, психофізіології, медицини, економіки, ергономіки, статики, інших галузей наукового знання академік Н. Ничкало сьогодні потужно досліджує перспективний міждисциплінарний напрям – психопедагогіку праці. Особливу увагу приділяє прогностичній ролі діалектичного взаємозв'язку педагогіки праці, психології праці та професійної педагогіки в умовах глобалізаційних та інтеграційних процесів.

Разом зі своїми численними учнями Н.Ничкало виконує порівняльні дослідження й обґрунтовує основні тенденції розвитку систем підготовки кваліфікованих робітників у Польщі, Китаї, Німеччині, Англії, Америці, Канаді, пропонує інноваційні підходи до творчого адаптування прогресивних ідей зарубіжного досвіду в Україні і навпаки – українського в зарубіжжі. У центрі постійної уваги Неллі Григорівни перебуває міжнародна наукова співпраця між українськими науковцями й педагогами та їх колегами в Польщі, Російській Федерації, Білорусі, Казахстані, Словаччині, Чехії. Зокрема, промовистими результатами творчої науково-педагогічної співпраці з польськими вченими стали вже п’ять міжнародних польсько-українських і українсько-польських форумів, п’ятнадцять випусків українсько-польського і польсько-українського щорічника «Професійна освіта: педагогіка і психологія», що присвячені дослідницьким рефлексіям стосовно порівняльної педагогіки, педагогіки праці, педагогіки дорослих, медійної педагогіки та ін., професійної підготовки і діяльності вчителя в міждисциплінарному просторі.

Людина праці, – доводить Н. Ничкало, – це передусім людина культури, духовно багата, гуманна, творча особистість, що віддана своїй справі, захоплена нею, розуміє її цінності і володіє розвинутим прагненням до творення Добра, Істини, Надії. Духовність, інтелектуальний потенціал, професіоналізм – це та могутня тріада, від якої залежить конкурентоспроможність нашого молодого трудівника на європейському і світовому ринках праці в ХХІ ст. Чим індивідуальніша творча сила та її продукт, тим багатша і культура держави.

Власне, саму Н.Ничкало називають людиною високої педагогічної культури. Її публікації, ініційовані і проведені нею численні міжнародні конференції з проблем неперервної професійної освіти і освіти дорослих пронизані настановами української поетеси Ліни Костенко щодо майстерності. «При майстрах якось легше.Вони — як Атланти,держать небо на плечах.Тому і є висота». Процес формування педагогічної майстерності складний, неперервний у часі і просторі і спрямований на вдосконалення власних дій до найвищого рівня.

Така культура педагогічної праці, якісними показниками якої є моральність як зразок поведінки для вихованців та естетичність як необхідне постійне вміння вчителя включати у процес педагогічної дії позитивні почуття прекрасного і піднесеного, створена Неллею Григорівною Ничкало спільно з Іваном Андрійовичем Зязюном в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Кожний із членів міцної команди науковців відчуває себе в інституті неповторною особистістю, яка розвивається у позитивно-енергетичній гармонії співтворчості, самоповаги і взаємоповаги. Власним прикладом, власним досвідом, власною безкінечною працею, що є внутрішньою потребою благородної душі і спрямована на осучаснення освітньої галузі, відкритістю, оптимізмом, позитивністю мислення Майстер педагогічної взаємодії сприяє особистісному і професійному зростанню усіх нас. Вона уміє тонко відчувати емоції молодих і досвідчених колег. Наші щорічні наукові звіти Н.Ничкало нагадують швидше зацікавлену бесіду щодо вирішення нагальних проблем педагогічної освіти, аніж строгий контроль про виконану роботу. Усім світло біля її сильного розуму, шляхетної доброти, чистої совісті. Можливо, тому й результати промовисті: лише за 2008 -2013 рр. співробітниками інституту опубліковано 2988 робіт, з-поміж яких 71 монографія, 3 концепції, 6 підручників, 2 хрестоматії, 98 навчальних, навчально-методичних посібників, 18 програм тощо, 3500 наукових статей із психопедагогічних, педевтологічних, андрагогічних, компаративістських перспективних напрямів досліджень.

Володіючи сильним характером і глибоко вкоріненою відповідальністю, сучасний лицар педагогічної науки не ламається під тягарем клопотів, не дає й іншим спіткнутися, наповнює внутрішній простір кожного із членів нашого дружного колективу благородними почуваннями, чистотою помислів, щирістю почуттів, шляхетністю виховання, вірою, творчістю і допомогою іншим. У цьому ж контексті пригадаємо знаменитіШевченкові рядки: «Ну що б, здавалося, слова –Слова та голос, більш нічого.А серце б'ється – ожива,Як їх почує. Знать, од Бога І голос той, і ті слова Ідуть меж люди…». Н.Ничкало живе так, як сказано у «Витязі в тигровій шкурі» Шота Руставелі: «Що сховав, оте пропало, Що віддав – оте твоє».

Вражає ерудиція Н.Ничкало: у кожне дослідження майстер вносить особисто пережите наповнення, і відоме слово стає багатшим і багатограннішим. Приваблює шляхетність мислення наставника йуміння поводитися з чужими набутками.До академічної наукової праці Н.Ничкало підходить з рідкісною філігранністю. Кожна стаття, дисертація проходить через її руки і серце. Для неї властиве серйозне проникнення у тканину наукового тексту, глибинне входження в тему, уміння вирізнити в роботі справжні цінності. Стиль опрацьовується до блиску, не залишається жодних сумнівних, незрозумілих, двозначних місць. Учена завжди наполягає на звірянні цитат, дат, прізвищ. Після правок і доповнень Неллі Григорівни рукопис стає більш самодостатнім і повноцінним. Неповторність індивідуально-творчого стилю й наставництва успадкована нею від батька і матері, від учителів Верхнянського педагогічного училища Донецької області і викладачів філологічного факультету Львівського націо­нального університету імені Івана Франка, від постійного самостійного пізнання людської психології.

Усім своїм життям Н.Ничкало доводить, що праця є основною формою життєдіяльності як окремої людини, так і суспільства, виступає провідним чинником соціогенезу. Разом з тим праця є засобом самовираження та самоствердження особистості, реалізації її інтелектуального і творчого потенціалу, досвіду, почуття моральної гідності. Кожна ідея вченої вирізняється свіжістю і нетрадиційністю. Не повірити їй неможливо, і, власне, не просто повірити, а й почати думати та діяти в напрямку зігрітих її серцем помислів.

У Людини праці, доводить Н.Ничкало, має бути мрія. Це, на її переконання, як вияв енергетики людини, як породження мотивації реальних дій. Здатність до мрії окрилює неповторність і індивідуальність особистості. Влучно пише Л.Костенко: Ці крила «з правди, чесності і довір’я, з щирості до роботи, з щедрості на турботи. Життя безкрилої людини, котра не вміє мріяти, сіре й нецікаве».

Чесність і відданість педагогічній справі, моральна гідність, несумісна із самолюбуванням, підлабузництвом та авторитаризмом і вимогливість до себе, фанатична наполегливість у здійсненні поставленої мети і справжня інтелігентність, людяність і надзвичайно розвинена сила волі, прагнення довести кожну розпочату справу до логічного кінця, динамічність і неординарність мислення, інтуїтивне відчуття нового і наукова етика – усе це допомагає Н.Ничкало витримувати тиск глобалізаційних процесів, жити в гармонії з навколишнім світом, утверджуючи ідеали людини праці.

Рідна Нелле Григорівно, у ювілейний день народження хочемо низько вклонитися і сердечно подякувати Вам за високу інноваційну та духовну планку, за відданість і сміливий поступ у науці і освіті. Ваше наукове і творче довголіття потрібне кожному з нас. Безумовно, першому завжди важче. Але і знаменитіше! Хоч «кожен з нас те знав, що слави нам не буде» (І.Франко), Ви незважаєте на «побиті об каміння історії ноги» і прокладаєтедорогу для молодого українського покоління у світовий освітній простір.

Зорійте прикладом для нас, самовіддачі Вам і творчості, й наснаги, НА МНОГІЇ ЛІТА, НА ЧЕСТЬ І СЛАВУ педагогічної науки України.

Олена Семеног, доктор педагогічних наук, професор

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 237 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.