× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

cikin 647813135Цикін Веніамін Олександрович – завідувач кафедри, доктор філософських наук, професор, Академік АН ВШ України.

Закінчив фізико-математичний факультет (за спеціальністю математика) Вологодський педінститут.

Основні фахові курси: філософія, логіка, методологія наукових досліджень.

Коло наукових інтересів: епістемологія, філософські проблеми синергетики, нанонаук, хай-тек.

Має більш ніж 250 видань, з них: монографії – 7 (4 за останні 5 років) – загальний обсяг – 64,2 д.а.

Список основних наукових та навчально-методичних праць доктора філософських наук

Основні публікації за останні 3 роки

Історичний факультет кафедра філософії та соціальних наук оголошує набір студентів на 2016-2017 навчальний рік за спеціальністю "Філософія*"

Дослідження колективної наукової проблематики

В період 2010–2014 рр. колективною темою наукового дослідження на кафедрі філософії та соціальних наук була: «Філософсько-методологічний аналіз засад синергетики, нанонаук та хай-тек».

Кожного року досліджувались певні аспекти загальної теми, а саме:

 • 2011 – Філософський дискурс теорії самоорганізації;
 • 2012 – Аналіз засад нанонаук та нанотехнологій;
 • 2013 – Філософський аналіз наукомістких технологій в умовах суспільства ризику;
 • 2014 – Філософсько-методологічний аналіз Hi-tech.

Номер державної реєстрації – 0111U005739.

Керівник роботи: доктор філософських наук, професор, академік Вищої освіти НАН України, завідувач кафедри філософії та соціальних наук Цикін Веніамін Олександрович.

За результатами колективної науково-дослідної діяльності: захищені 1 докторська дисертація (Кочубей Н.В.) та 6 кандидатських дисертацій (Прокопенко Б.В., Кравченко Т.О., Дєнєжніков С. С., Кондратенко С.В., Зленко Н.М., Карпенко Т.М.) опубліковано 8 монографій, 22 навчально-методичних посібників, 173 статей, 50 доповідей на конференціях.

З 2015-2020 рр. колективною темою кафедри є: «Філософсько-методологічний аналіз засад NBICS цивілізація», яка затверджена Вченою радою університету, протокол №5 від 26.01.2015 р.

Дослідження колективної теми відбувається за такими напрямками:

 • 2015-2016 рр. – Філософсько-методологічний аналіз сутності цивілізації.
 • 2016-2017 рр. – Філософський дискурс змісту NBICS-цивілізації.
 • 2017-2018 рр. – Глобальне майбутнє цивілізації.
 • 2018-2019 рр. – NBICS-цивілізація та необхідність превентивної освіти.

Наукові заходи, що організовані та проведені кафедрою філософії та соціальних наук за останні 5 років

Кафедра систематично організовує та проводить Всеукраїнські та Міжнародні науково-практичні конференції:

 • у липні 2003 року кафедрою філософії та соціології Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка спільно з Інститутом філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Київським національним університетом ім. Т.Г. Шевченка, Сумським регіональним відділенням Української академії політичних наук була підготовлена і проведена наукова конференція «Філософські проблеми синергетики: постнекласична трансформація наукового знання»;
 • в 2005 році – Міжнародна наукова конференція «Наука. Синергетика. Освіта»;
 • у липні 2008 року – Всеукраїнська наукова конференція «Планетарна цивілізація. Наука. Освіта». За результатами цих конференцій були видані збірки матеріалів виступів учасників;
 • у жовтні 2012 року була проведена Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю «Наука ХХІ століття, індустрія хай-тек та сучасна освіта» на базі Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка (18–19 жовтня 2012 року). Кількість учасників становила 92 чол., серед них: докторів наук – 20, кандидатів наук – 45, аспірантів – 20, старших викладачів – 6. За результатами конференції були опубліковані наступні наукові видання видання:
 • «Наука XXI століття, індустрія хай-тек і сучасна освіта» // Тези виступів учасників Всеукраїнської наукової конференції (18–19 жовтня 2012 року). – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2012. – 259 с.
 • Філософія науки: традиції та інновації // Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2012.– № 2 (6). – 232 с.

Наукові видання кафедри

На кафедрі з 2001 року видається фаховий збірник «Філософські науки», в якому публікуються наукові статті, основні результати кандидатських та докторських дисертацій.

З 2010 року за рішенням ВАК України від 26 травня 2010 року № 1 –05/4 збірник «Філософські науки» став виходити як фаховий науковий журнал – «Філософія науки: традиції та інновації». Даний журнал видається 1 або 2 рази на рік.

Протягом 5 років кафедра видала:

Аспірантура та докторантура

На кафедрі філософії та соціальних наук підготовлено 6 докторів філософських наук (1973-2015 рр.):

 • Бобровський П.П. “Место и роль эволюционной идеи в биологии” (1973 р.);
 • Костенко Д.П. “Деятельность комсомола Украины в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.” (1983 р.);
 • Цикін В.О. “Проблема перехода от абстрактного мышления к практике (на материалах дедуктивных наук)” (1991 р.);
 • Щербина-Яковлєва О.Ю. “Мироотношение и иррациональность” (1996 р.);
 • Косяк В.А. “Людина та її тілесність у різних формах культури: досвід філософської інтеграції” (2006 р.);
 • Кочубей Н. В. «Синергетические концепты и нелинейные контексты» (2010 р.).

На кафедрі філософії та соціальних наук ведеться активна робота з підготовки аспірантів:

а) Закінчили аспірантуру:

 • Бут Любов Олексіївна (1999 р.);
 • Клевец Іван Юрійович (2010 р.);
 • Ковальов Євгеній Васильович (2013 р.);
 • Рідченко Людмила Олександрівна ( 2014 р.).

б) З 2000 по 2015 рр. на кафедрі успішно закінчили аспірантуру та захистили 21 кандидатську дисертацію:

 • Вихрова Вікторія Іванівна – 2000 р.;
 • Скляров Олександр Петрович – 2000 р.;
 • Гайденко Вікторія Олександрівна – 2000 р.;
 • Наумкіна Олена Анатоліївна” – 2001 р.;
 • Єременко Ірина Володимирівна” – 2001 р.;
 • Геращенко Тетяна Григорівна – 2003 р.;
 • Лебідь Андрій Євгенович (достроково) – 2005 р.;
 • Снегірьов Ігор Олександрович – 2005 р.;
 • Возний Андрій Петрович – 2005 р.;
 • Цимбал Світлана Миколаївна – 2005 р.;
 • Голуб Євгенія Сергіївна – 2007 р.;
 • Губенко Ганна Володимирівна – 2007 р.;
 • Книш Інна Василівна – 2007 р.;
 • Карпенко Віталій Євгенович (достроково) – 2008 р.;
 • Карпенко Тетяна Михайлівна – 2010 р.;
 • Григор’єв Дмитро Миколайович – 2009 р.;
 • Сумченко Світлана Володимирівна – 2010 р.;
 • Зленко Наталія Миколаївна – 2011 р.;
 • Дєнєжніков Сергій Сергійович (достроково) – 2012 р.;
 • Кравченко Тетяна Олександрівна – 2013 р.;
 • Прокопенко Богдан Васильович – 2014 р.;
 • Вертель Антон Вікторович – 2015 р.;
 • Клочко Микола Олексійович 2015 р.

Докторанти:

 • Губенко Ганна Володимирівна – тема докторської дисертації «Філософсько-теоретичний, методологічний аспект біоетики в умовах суспільства ризику»;
 • Снегірьов Ігор Олександрович – тема докторської дисертації «Проблема нелінійного розвитку соціальних систем під впливом наукомістких технологій».

Наукова школа

НАУКОВА ШКОЛА ПРОФЕСОРА ЦИКІНА В.О.

З приходом до керівництва кафедрою філософії та соціології професора Цикіна Веніаміна Олександровича вона перетворилася у справжній центр наукових досліджень та стала провідною кафедрою в університеті та однією з провідних в Україні.

За сприяння досвідчених вчених кафедри, таких як професор Цикін В.О. та доценти Тарєлкін Ю.П., Качуровський М.О. та Наумкіна О.А. створено дійсно наукову атмосферу творчої роботи з дослідження важливих наукових проблем: нелінійного розвитку світу, синергетичного осягнення проблем буття, дослідження процесів самоорганізації і взаємодії відкритих складних систем, коеволюційних процесів, глобалізації, нанотехнологій, суспільства ризику, суспільства знань тощо.

Як результат активної творчої роботи наукової школи було підготовлено і успішно захищено ряд кандидатських дисертацій, науковим керівником яких був професор Цикін В.О.:

 • Наумкіна Олена Анатоліївна – “Роль теорії самоорганізації в осмисленні феномена коеволюції суспільства та природи” – 2001 р.;
 • Єременко Ірина Володимирівна – “Синергетичний аналіз еволюції біологічних систем” – 2001 р.;
 • Геращенко Тетяна Григорівна –“Методологічна роль інформації в суспільстві” – 2003 р.;
 • Лебідь Андрій Євгенович (достроково) – “Концепція самоорганізації макросоціальних структур та її методологічна роль в осмисленні феномену соціальної еволюції” – 2005 р.;
 • Снегірьов Ігор Олександрович – “Роль еволюційно-синергетичної парадигми в осмисленні соціуму” – 2005 р.;
 • Цимбал Світлана Миколаївна – “Філософсько-методологічний потенціал соціосинергетики” – 2005 р.;
 • Голуб Євгенія Сергіївна – “Синергетична інтерпретація сучасної інформаційної парадигми (методологічний аспект)” – 2007 р.;
 • Губенко Ганна Володимирівна – “Методологічна роль біоетики в осмисленні коеволюції суспільства та природи” – 2007 р.;
 • Карпенко Віталій Євгенович (достроково) – “Методологічна роль гуманістично-ноосферної концепції у розв’язанні глобальних проблем сучасності” – 2008 р.;
 • Сумченко Світлана Володимирівна – «Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації та філософсько-методологічне осмислення» – 2010 р.;
 • Зленко Наталія Миколаївна – «Філософсько-методологічний феномен меганауки в умовах суспільства ризику» – 2011 р.;
 • Дєнєжніков Сергій Сергійович – «Методологічна роль трансгуманізму в становленні постлюдини» (достроково) – 2012 р.
 • Кравченко Тетяна Олександрівна. – «Інформаційно-мережева парадигма: методологічні можливості» – 2013 р.
 • Прокопенко Богдан Васильович. – «Феномен конвергенції в становленні меганауки: філософсько-теоретичний аспект» – 2014 р.

Діяльність наукової лабораторії

Проблемна наукова лабораторія «Філософський аналіз основ синергетики та нанонаук» при кафедрі філософії та соціології була створена 24 вересня 2001 року.

Мета діяльності лабораторії – дослідження філософських засад синергетики та нанонаук на сучасному етапі. Головне завдання – проведення наукових досліджень у сфері філософії науки, зокрема, виявлення евристичного й методологічного потенціалу синергетики та сприяння формуванню синергетичного світоуявлення як атрибуту нового нелінійного стилю мислення.

Результати діяльності лабораторії:

 • захищено 6 докторських дисертацій;
 • захищено 21 кандидатську дисертацію;
 • підготовлено та видано 16 монографій та 43 навчально-методичних та методичних посібників;
 • проведено 5 науково-практичних конференцій з філософії.

На базі лабораторії було створено електронну бібліотеку, яка включає в себе:

 • праці класиків філософської думки – 300;
 • книги та навчальні посібники – 330;
 • теоретичні статті з провідних журналів філософської думки України та світу – 800;
 • наукові документальні фільми до кожної теми курсів «Філософія», «Соціологія» та спецкурсів – 260.

На кафедрі систематично проводяться наукові та методичні семінари.

При кафедрі створено навчально-методичний кабінет для забезпечення методичною та навчальною літературою студентів, магістрантів та аспірантів. Для аспірантів та викладачів створені сприятливі умови для наукової роботи.

Співробітництво з науковими та освітніми закордонними та вітчизняними установами

Кафедра активно співпрацює з такими провідними науковими установами: Національним університетом імені Т.Г. Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Чернівецьким національним університетом імені Ю. Федьковича, Вінницьким національним технічним університетом, Одеським національним університетом імені І.І. Мечнікова, Донецьким національним університетом економіки та торгівлі імені М. Туган-Барановського та ін.

25 травня 2001 року було укладено Договір про творче співробітництво Інституту філософії НАН України і Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка, що був переукладений 14 січня 2014 року на наступні п’ять років. 25 червня 2014 року укладений договір про співробітництво з Державною науковою установою «Інститут філософії Національної академії наук Білорусії» та кафедрою філософії та соціології СумДПУ імені А.С. Макаренка.

Основними напрямками співробітництва є наступні:

1) Спільне виконання наукових досліджень з таких пріоритетних і нагальних проблем:

 • філософське осмислення NBIC-комплексу та проблеми проектної регуляції;
 • трансгуманізм в епоху технологічної сингулярності, проблема постлюдини;
 • високі технології та ціннісно-смислові трансформації в умовах постнекласичного дискурсу;
 • глобалізація: ноосферно-гуманістичний вимір;
 • розуміння процесів самоорганізації і взаємодії відкритих, нестійких і складних систем;
 • якісні трансформації сучасного суспільства, заснованого на знаннях;
 • ризики сучасного суспільства та відповідальність суб’єктів інноваційного розвитку.
 • роль феномена конвергенції в становленні меганауки;
 • феномен меганауки в умовах суспільства ризику.

2) Спільне проведення засідань, семінарів, теоретичних конференцій та читання спецкурсів з проблем наукових досліджень з метою сприяння формуванню у викладачів, аспірантів, наукових здобувачів та студентів нової парадигми мислення.

3) Підготовка наукових кадрів: з боку СумДПУ імені А.С. Макаренка – керівництво дисертаційними дослідженнями аспірантів і здобувачів наукового ступеня; з боку Інституту філософії НАН України:

 • наукові консультації аспірантів та здобувачів наукового ступеня;
 • експертна оцінка дисертаційних робіт та їх захист.

4) Публікація результатів досліджень в журналі «Філософська думка», «Totallogy» та інших виданнях Інституту філософії НАН України.

Студентська науково-дослідна робота

При кафедрі працює філософський гурток, який очолює кандидат філософських наук, доцент Сумченко С.В. У гуртку займаються близько 30 студентів, засідання якого проводяться регулярно. Разом із провідними викладачами кафедри студенти обговорюють актуальні філософські проблеми, знайомляться з новинками філософської літератури, здійснюють власне теоретико-методологічне осмислення основних філософських проблем сучасності.

Результатами роботи гуртка є виступи на конференціях, публікації наукових статей та участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт з філософії. У 2014 році у другому турі цього конкурсу брали участь студенти: Василега Павло під керівництвом доцента Наумкіної О.А. зайняв почесне 19 місце серед усіх ВУЗів України та Кімлик Оксана під керівництвом старшого викладача Кравченко Т.О. зайняла 37 місце.

Штатний професорсько-викладацький склад кафедри філософії та соціальних наук у 2015-2016 н.р.

umka Наумкіна Олена Анатоліївна – доцент, кандидат філософських наук, Відмінник освіти України.

Основні фахові курси: філософія, соціологія, філософія природознавства, концепції сучасного природознавства, історія філософії.

Коло наукових інтересів: філософія науки, філософські проблеми синергетики, філософія превентивної освіти.

Основні публікації за останні 3 роки

76t976t Снегірьов Ігор Олександрович – доцент, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: філософія, соціологія, філософія історії, історія науки, філософія історії.

Коло наукових інтересів: теорія соціальної самоорганізації, нелінійність в розвитку соціальних систем.

Основні публікації за останні 3 роки

76r87 Сумченко Світлана Володимирівна – доцент, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: філософія, соціологія.

Коло наукових інтересів: філософія науки, проблема наукомісткості, інноваційний потенціал Hi-Tech.

Основні публікації за останні 3 роки

15c434v5 Зленко Наталія Миколаївна – доцент, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: соціологія, логіка, інтелектуальна власність, історія науки.

Коло наукових інтересів: філософія науки, проблема феномена меганауки в умовах суспільства ризику.

Основні публікації за останні 3 роки

2345c245cc Кравченко Тетяна Олександрівна – доцент, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: соціологія, філософія мови, біоетика, філософія освіти.

Коло наукових інтересів: сутність інформаційно-мережевої парадигми, філософське осмислення NBICS-конвергенції, мережева освіта, перспективи розвитку інформаційно-мережевого суспільства.

Основні публікації за останні 3 роки

765r7v65rv Прокопенко Богдан Васильович – старший викладач, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: філософія, логіка, історія філософії.

Коло наукових інтересів: філософія науки, NBICS-конвергенція та її вплив на меганауку.

Основні публікації за останні 3 роки

45235v Дєнєжніков Сергій Сергійович – доцент, кандидат філософських наук.

Основні фахові курси: соціологія, логіка, концепції сучасного природознавства.

Коло наукових інтересів: трансгуманізм, постгуманізм, вплив Hi-Tech на антропотехносферу.

Основні публікації за останні 3 роки

456v2436v5 Клевец Іван Юрійович – лаборант кафедри.

Професора Цикіна В.О. нагороджено нагрудним знаком «Петро Могила» (2006), присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України» (2007 р.), видана грамота Верховної ради України з врученням знаку (травень 2010 р.), почесний знак за заслуги перед колективом університету (2011 р.).

На даний час аспіранти досліджують наступні теми дисертаційних досліджень:

 • Трубнікова Ольга Володимирівна – «Проблема гуманізації людини в парадигмі інформатизації суспільства»;
 • Пушкар Ярослав Володимирович – «Філософсько-методологічне осмислення впливу сучасної науки на становлення мегасоціуму»;
 • Гайворонська Олена Олександрівна – «Людина як суб’єкт наукоємких технологій: методологічний аспект»;
 • Орищенко Михайло Михайлович – «Інституалізація і конкуренція психологічних теорій: філософський аналіз»;
 • Нагорний Олег Ігоревич – «Проблема об’єктивності в історичному пізнанні»;
 • Пономаренко Володимир Олексійович – «Проблема впливу індустрії супертехнологій на еволюцію суспільства ризику: методологічний аспект»;
 • Сурков Володимир Володимирович – «Феномен людської гюбріальності: досвід філософського аналізу»;
 • Бондаренко Дмитро Іванович – «Соціокультурні детермінанти формування меганауки»;
 • Власова Ольга Петрівна – «Філософія холістичного мислення як імператив актуалізації цілісної особистості».

Навчальні дисципліни кафедри:філософія, соціологія, логіка, спецкурси «Філософія освіти» (для магістрантів), «Історія філософії», «Філософія історії», «Концепції сучасного природознавства», «Історія науки», «Основи наукових досліджень», «Біоетика», «Інтелектуальна власність» та ін.

Сфера наукової діяльності кафедри: філософія науки, епістемологія, філософські проблеми синергетики, нанонаук та хай-тек.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:

Кафедра філософії та соціології

Історичний факультет

СумДПУ імені А.С. Макаренка

40002 м. Суми, вул. Роменська, 87

телефон: (0542) 68-59-27

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 251 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.