Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

1 7a694 742749170

ІСТОРИЧНА ДОВІДКА КАФЕДРИ

Кафедра медико-біологічних основ фізичної культури (МБОФК) була створена 1 вересня 2014 року, шляхом об’єднання двох потужних кафедр ННІФК: кафедри спортивної медицини та валеології і кафедри біологічних основ фізичної культури. Кожна з кафедр має власну багаторічну історію про яку слід сказати наступне:
Історія кафедри спортивної медицини та валеології починається з 1968 р., коли на базі Сумського педагогічного інституту було відкрито курс цивільної оборони, з підготовкою медичних сестер запасу. Першим завідувачем кафедри призначено к.мед.н. Барзілович Н.М. У той період на кафедрі працювали до 20 викладачів, переважно за сумісництвом фахівці із закладів охорони здоров’я міста.
З 1970 р. курс цивільної оборони очолює к. мед. н., доцент Мішенда М.П. Склад кафедри: к. мед. н. Барзілович Н.М., Дегтярьов О.Ф., к. мед. н. Васюк М.М., на кафедрі працює 25 викладачів погодинників.
З 1976 р. завідувачем кафедри цивільної оборони обрано к. мед. н., доцента Васюка М.М. Викладачі: к. мед. н., доцент Мішенда М.П., к. мед. н., доцент Крутько Б.Т., к. мед. н. доцент Коленко Ф.Г., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Кохановська Т.В., Гец Т.М., Ракша Н.І., Полюдова І.Л., Журко О.М., Дегтярьов О.Ф., а також до 35 викладачів погодинників.

435345f34 2

З 1995 р. кафедра має назву «Кафедра медико-педагогічної підготовки та БЖД»; завідуючий - к. мед. н., доцент Крутько Б.Т.; викладачі: к. мед. н., доцент Васюк М.М., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Дегтярьов О.Ф., Гец Т.М., Кохановська Т.В., Полуляшенко М.С.

У зв’язку із реорганізацією в СумДПУ, у 2003 р. кафедру приєднано до факультету фізичної культури, із зміною назви. Очолює кафедру к. мед. н., доцент, Калиниченко І.О. Викладачі: к. мед. н., доцент Васюк М. М., к. мед. н., доцент Бабічев О.М., к. мед. н., доцент Крутько Б.Т., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Кохановська Т.В., Полуляшенко М.С.
У 2006 р. на базі факультету фізичної культури створено Інститут фізичної культури. У зв’язку з цим були внесені зміни до організації навчального процесу на кафедрі, що зумовило змінити і назву кафедри: «Кафедра спортивної медицини та валеології». Оновився викладацький склад кафедри за рахунок випускників університету та лікарів закладів охорони здоров’я: к. мед. н., доцент Васюк М.М., ст. викладач Твердохліб М.М., викладачі: Склярова Р.В., Латіна Г.О., Заікіна Г.Л., Любченко Н.В., Ємельянова А.Г., Дяченко С. В., Лобанова В.І.
З вересня 2014 року відкривається нова сторінка в історії кафедри. У результаті об’єднання кафедри спортивної медицини та валеології та кафедри біологічних основ фізичної культури утворилася кафедра «Медико-біологічні основи фізичної культури». Нині кафедра МБОФК забезпечує медико-біологічну підготовку студентів різних інститутів та факультетів і різних спеціальностей Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка.
На кафедрі працюють 9 викладачів, з них: 1 доктор медичних наук, професор (Калиниченко І.О.), 3 кандидата біологічних наук (Латіна Г.О., Скиба О.О., Завадська М.М.), 2 кандидата психологічних наук (Заїкіна Г.Л., Коляда Н.В.), 2 кандидата наук з фізичного виховання і спорту (Дяченко Ю.Л., Старченко А.Ю.), 1 викладач Лобанова В. І. та лаборанти Дяченко С. В, Дьогтева А.С., Войтенко В.Л.

На кафедрі викладаються такі дисципліни:

 • • Адаптація та резервні можливості спортсменів
  • Анатомія людини
  • Анатомія людини о основами спортивної морфології
  • Анатомія людини з основами біології
  • Безпека життєдіяльності
  • Біомеханіка
  • Вікова фізіологія
  • Вікова фізіологія і валеологія
  • Вікова фізіологія і шкільна гігієна
  • Вікова анатомія і фізіологія
  • Гігієна ісанітарія туристсько-рекреаційних комплексів
  • Гігієна
  • Долікарська медична допомога у невідкладних станах
  • Інформатика та інформаційні технології і ФВ і С
  • Комп’ютерна техніка та методи математичної статистики у ФВ і С
  • Клінічно реабілітаційний менеджмент при серцево-судинних дисфункціях
  • Медико-педагогічний контроль
  • Методи досліджень і основи НДР у ФКіС
  • Метрологічний контроль
  • Новітні здоров'язбережувальні технології у закладах освіти
  • Основи медичних знань
  • Основи медичних знань та охорони праці з БЖД
  • Основи науково-дослідної роботи
  • Основи охорони праці та БЖД
  • Основи охорони праці
  • Психологія здоров’я
  • Психологія здоров’я та здорового способу життя
  • Спортивна медицина
  • Спортивна фізіологія
  • Фізична реабілітація при порушеннях серцево-судинної системи
  • Фізіологія спорту та фізичних вправ
  • Фізіологія людини
  • Фізіологія спорту
  • Фізіологія рухової активності

Колектив кафедри:

kalinichenko 19e9a 204544393Калиниченко Ірина Олександрівна – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.

У 1988 р. закінчила лікувальний факультет Полтавського медичного стоматологічного інституту. Після проходження інтернатури з 1989 р. працювала лікарем-терапевтом у шостій та п’ятій поліклініках м. Суми. З 1999 р. працювала викладачем кафедри біологічних основ фізичної культури СумДПУ. Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 2002 р., очолювала кафедру спортивної медицини та валеології (з 2003 по 2014 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Гігієнічні аспекти соціальної дієздатності випускників загальноосвітніх навчальних закладів різного типу» за спеціальністю 14.01.02. Гігієна. З 2003 року продовжувала науково-дослідну роботу у галузі шкільної гігієни, результатом чого було написання та захист дисертації на тему «Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів» на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (медичні науки) у Державній установі „Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України“ (2010 р., м. Київ). Докторська дисертація виконувалася спільно з науковим консультантом Надією Степанівною Полькою, доктором медичних наук, професором, завідувачем лабораторії гігієни дитинства ДУ „Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН України“.
Під керівництвом Ірини Олександрівни проведено захист п’яти дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеня кандидата наук: у 2008 році - «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (Латіна Г. О.), у 2010 році - дисертації на тему «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02. – психофізіологія (Г. Л. Заікіна), у 2014 році - «Фізична реабілітація дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілатація (Ю. Л. Дяченко) та «Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю» на здобуття наукового ступеню кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (О.О. Скиба); у 2015 році – «Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомоторних навичок у дітей 5 – 8 років», поданої на здобуття наукового степеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія (Завадська М. М.)
Очолює науково-дослідну роботу кафедри, тема якої «Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти».
Калиниченко І. О. є організатором Всеукраїнської науково-практичної конференції “Освіта і здоров’я”, що відбувається на базі СумДПУ з 2003 року. У 2004 році нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України».

Калиниченко І. О. має значні досягнення у прикладних наукових дослідженнях (всього опубліковано 190 науково-методичні роботи з проблем збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді). Підготовлено підручник Валеологія: підручник для студентів педагогічних університетів / І. Коцур, Л. С. Гармаш, І. О. Калиниченко, Л. П. Товкун // Корсунь-Шевченківський, 2011. – 581 с. (Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11 – 7237 від 04.08.2011 р.)), навчальні посібники: Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб. / І. О. Калиниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 272 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (Лист №1/11-18102 від 21.11.12)) та Практична валеологія: навчальний посібник / І.О. Калиниченко, Г.Л. Заікіна. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 342 с. У 2015 році підготовлено монографію: Полька Н. С. Основи оптимізації фізичного виховання школярів: гігієнічні аспекти / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 328 с.

Фахові курси: «Спортивна медицина», «Гігієна», «Медико-педагогічний контроль», «Адаптація та резервні млжливості спортсменів», «Реабілітація при захворюванні внутрішніх органів».

Наукові інтереси: Фізіолого-гігієнічний супровід здоров’язбережувальної діяльності закладів освіти.

Основні публікації за 3 роки

kolyada 1 3c88d 1134418467Коляда Наталія Вікторівна, закінчила у 2004 році з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію фізичного реабілітолога, соціального педагога.
З 2004 року і до нині працює викладачем кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Вступивши до аспірантури денної форми навчання Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка у 2006 році за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин», успішно її закінчила у листопаді 2009 року, змінивши шифр спеціальності на 19.00.02 – психофізіологія.

На сьогодні, працюючи на кафедрі за темами науково-дослідних робіт в межах комплексної програми наукових досліджень, Любченко Н.В. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Психофізіологічні чинники адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах» за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія в Інституті психології імені Г.С. Костюка Національної Академії Педагогічних Наук України під керівництвом канд. біолог. наук, доцента О.О.Єжової.
Дисертаційне дослідження присвячено актуальній проблемі вивчення психофізіологічних чинників адаптації до навчання. Встановлені передумови цього процесу на основі аналізу психофізіологічних властивостей нервової системи, функціонального стану головного мозку, мотиваційно-ціннісної спрямованості, рівня суб’єктивного контролю, адаптивності, соціально-психологічних характеристик, самопочуття, активності, настрою, тривожності.

Науковий доробок складається з тез конференцій, наукових статей та методичних рекомендацій: 7 опубліковано у фахових виданнях, включених до списку ВАК України з психології, 8 – у збірниках статей і тез науково-практичних конференцій, та у 2 методичних рекомендаціях.
Результати проведеної роботи впроваджено у навчальний процес Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка (довідка № 1976 від 14.12.2010 р.), Луганського національного університету імені Т. Г. Шевченка (від 4.11.2010 р.), Волинського національного університету імені Лесі Українки (довідка № 3/4674 від 26.11.2010 р.), Харківського національного педагогічного університету імені Г. Сковороди (довідка № 01-766 від 26.11.2010 р.). На сьогодні працює над розробкою додаткових заходів підвищення адаптаційної стійкості передусім у студентів, які мають низький рівень адаптації до навчання та до негативних стресогенних факторів навчального середовища ВНЗ.

1Заікіна Ганна Леонідівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.
У 1996 році вступила до Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на природничо-географічний факультет. У 2001 році закінчила навчання у вузі і отримала диплом про вищу освіту за спеціальністю «вчитель біології, хімії, валеології та основ екології». Протягом трьох років працювала педагогом-організатором та вчителем хімії у Сумській спеціалізованій школі № 9. Організувала на базі даного навчального закладу естрадно-циркову студію «Грація» для вихованців молодших класів. У 2003 році була відзначена призом за найкращу хореографічну постановку та найкращого виконавця. В цьому ж році нагороджена грамотою обласного управління освіти за сумлінну працю та високі досягнення у педагогічні діяльності.
З 2004 році працювала у навчальному відділі СумДПУ ім. А.С.Макаренка на посаді спеціаліста. З 2005 року – викладач кафедри спортивної медицини та валеології Інституту фізичної культури СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У 2006 році вступила до аспірантури за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин». У березні 2010 року захистила кандидатську дисертацію на тему «Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів» в Інституті психології ім. Г. С. Костюка НАПН України» і отримала диплом кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія (від 1 липня 2010 року) під керівництвом д. мед. н., проф. І.О. Калиниченко. Дисертацію присвячено аналізу психофізіологічних функцій школярів з метою оцінки психофізіологічної «ціни» їх пізнавальної діяльності в умовах інформаційних навантажень різної інтенсивності. Встановлені високі показники рівнів розвитку пізнавальних функцій школярів загальноосвітніх закладів нового типу, що є передумовами їх високої успішності навчання. Виявлені ознаки розумової втоми у дітей з підвищеним навчальним навантаженням. Розроблена програма корекції психофізіологічної «ціни» та профілактики розумового стомлення школярів. Дані, отримані після впровадження корекційної програми, свідчать про ефективність запропонованої методики і можливість профілактики розумової втоми та перенапруження організму сучасних школярів.
Сьогодні продовжує наукову роботу з проблем розумової втоми школярів, невротичних порушень, що виникають під впливом підвищених навчальних навантажень та шляхів їх корекції. Проводить виховну роботу серед студентської молоді з проблем шкідливих звичок. Приймає активну участь у позанавчальній роботі Інституту фізичної культури і кафедри. Має 133 праць, серед яких статті, що входять до переліку, рекомендованих ВАК України, 6 науково-методичних виданнь, 3 навчальних посібників, 5 робочих зошита та статті різного рівня, матеріали і тези всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференцій.
Фахові курси: «Вікова фізіологія», «Комп’ютерна техніка та методи математичної статисники у ФВ і С», «Безпека життєдіяльності», «Вікова фізіологія і валеологія», «Вікова анатомія та фізіологія».
Наукові інтереси: оцінка шкільної готовності, адаптація дітей та підлітків до навчання, психофізіологічна ціна навчально-пізнавальної діяльності школярів і студентів, «інформаційний невроз», біоадекватне навчання.

Основні публікації за 3 роки

latina 2015 d5e43 834037572Латіна Ганна Олександрівна – кандидат біологічних наук, доцент кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.

Закінчила Конотопське медичне училище у 1999 році. Здобувши кваліфікацію фельдшера та дипломом із відзнакою, з квітня 1999 року виконувала обов’язки акушерки лікарської амбулаторії с. Великий Самбір Конотопського району Сумської області. У 2004 р. Латіна Г. О. закінчила СумДПУ ім. А. С. Макаренка за спеціальністю «фізична реабілітація та соціальна педагогіка» з відзнакою. За період навчання в СумДПУ ім. А. С. Макаренка з 2002 по 2003 рр. виконувала обов’язки медичної сестри Сумської гімназії №1, з 2003 по 2004 рр.. – обов’язки методиста навчального відділу СумДПУ ім. А. С. Макаренка з питань студентських олімпіад. Латіна Г.О. дворазова призерка студентських олімпіад з навчальної дисципліни «Фізична реабілітація», що відбувалися у 2003 та 2004 роках у Львівському державному університеті фізичної культури.

Після закінчення вузу у 2004 році працювала викладачем кафедри валеології СумДПУ ім. А.С.Макаренка. У цьому ж році вступила до аспірантури СумДПУ ім. А.С.Макаренка за спеціальністю 13.00.03. – «Фзіологія людини і тварин». Після закінчення аспірантури і захисту кандидатської дисертації у 2008 році, працює на кафедрі спортивної медицини та валеології. Тема дисертаційної роботи: «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» за спеціальністю 14.02.01. – гігієна та професійна патологія. Науковий керівник – Калиниченко Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри спортивної медицини та валеології.
З 2002 р. по 2017 р. Латіною Г. О. опубліковано 130 наукових публікацій, 7 навчально-методичних праць. Навчальний посібник «Основи медичних знань у схемах» рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист № 1/11-946 від 26.01.2012 р.) для самостійної роботи студентам. Після захисту кандидатської дисертації викладачем підготовлено 73 публікації, з них: 26 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України; 6 навчально-методичних праці, що використовуються в навчальному процесі; 40 наукових статей у матеріалах конференцій вітчизняного та міжнародного статусу.

Фахові курси: «Основи медичних знань», «Основи охорони праці», «Фізична реабілітація при захворюванні серцево-судинної системи».

Наукові інтереси: оцінка ефективності здоров’язбережувальних технологій в закладах освіти.

Основні публікації за 3 роки

4 51999 1781114222Дяченко Юлія Леонідівна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.
З 2002 року навчалась на денній формі навчання і була студенткою кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Навчання поєднувала із волонтерською роботою у оздоровчо-туристичні скаутській організації «Європа-Вектор». Четвертий рік навчання став вирішальним, оскільки розпочалася нова сторінка життя – початок наукової діяльності. Активно приймала участь у дослідженнях за науковою темою кафедри спортивної медицини та валеології. Написання дипломної роботи та наукових статей стало настановним етапом наукової діяльності. Під пильним керівництвом Калиниченко Ірини Олександрівни було успішно написано та захищено дипломну роботу у 2006 році отримала диплом бакалавра з відзнакою зі спеціальності «Фізична реабілітація», у 2007 році отримала диплом спеціаліста зі спеціальності «Фізична реабілітація» із відзнакою.
Із грудня 2008 року Дяченко Юлія Леонідівна почала працювати на посаді лаборанта. У 2010 році стала викладачем кафедри спортивної медицини та валеології. У листопаді 2010 року вступила до аспірантури Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілітація. У січні 2014 року було захищено кандидатську дисертацію. Науковий керівник – Калиниченко Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури. Тема дисертаційної роботи: «Фізична реабілітація дітей 4–6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів».
За результатами наково-дослідної роботи опубліковано 60 наукових праць, серед яких методичні рекомендації, фахові статті у тому числі і ті що опубліковані у іноземних періодичних виданнях та значаться у міжнародних наукометричних базах.
Фахові курси: «Анатомія людини», «Основи охорони праці», «Метрологічний контроль», «Психологія здоров’я».
Наукові інтереси: здоров’я «здорових дітей» та фізична реабілітація дітей із ортопедичною патологією.

Основні публікації за 3 роки

skiba 15465 1820106182Скиба Ольга Олександрівна – кандидат біологічних наук, старший викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. Закінчила аспірантуру Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю 03.00.13 – «Фізіологія людини та тварин». У 2014 році захистила кандидатську дисертацію у Державній установі «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України» (м. Київ) за спеціальністю 14.02.01 – «гігієна та професійна патологія»(біологічні науки). Тема дисертації: “Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю” (науковий керівник: д.мед.н., професор І. О. Калиниченко). Автор понад 50 наукових і науково-методичних праць.
Фахові курси: «Фізіологія людини».
Наукові інтереси: спортивна генетика, гігієна та фізіологія спортивної діяльності, англо-російський переклад біологічних і медичних термінів.

Основні публікації за 3 роки

starchenko 142392576Старченко Анастасія Юріївна – кандидат наук з фізичного виховання і спорту, викладач медико-біологічних основ фізичної культури.
З 1999 р. вступила до Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка на факультет фізичної культури. Улюблені заняття у студентські роки - плавання та фітнес. В 2003 р отримала диплом бакалавра з відзнакою і почала працювати методистом навчального відділу.
У 2004 р закінчила з відзнакою магістратуру СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальністю «Магістр педагогічної освіти, викладач фізичної культури». З лютого 2008 р почала працювати на кафедрі біологічних основ фізичної культури. У період з 2010 по 2013 р навчалась в аспірантурі СумДПУ імені А.С. Макаренка за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення, працюючи над дисертаційною темою «Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування засобів дитячого фітнесу» під керівництвом професора О.А. Томенко. Під час навчання в аспірантурі 2 роки працювала інструктором дитячого фітнесу у сімейному центрі «Гармонія».
Анастасія Юріївна продовжує наукову роботу щодо розробки та впровадження інноваційних оздоровчих технологій у фізичне виховання дітей дошкільного віку.
З 2008 по 2014 р Старченко А.Ю. опубліковано 13 наукових робіт, що представлені у різних фахових виданнях України, розроблені методичні рекомендації для покращення фізкультурної освіченості батьків дошкільників, активно ведеться науково-дослідна робота з дошкільними навчальними закладами м. Суми.
Фахові курси: «Фізіологія людини», «Спортивна фізіологія», «Спортивна фізіологія», «Біомеханіка».
Наукові інтереси: теоретико-методичні засади здоров’яспрямованої діяльності у закладах освіти, інноваційні оздоровчі технології у дошкільній освіті.

Основні публікації за 3 роки

6 dde95 2076852976Лобанова Валентина Іванівна – викладач-сумісник кафедри медико-біологічних основ фізичної культури.
Після закінчення Глухівського медичного училища у 1975 р. була направлена на роботу в Сумську обласну лікарню, де працювала за фахом медичної сестри майже 9 років. За успіхи у роботі була відзначена багатьма грамотами, а також двічі була відзначена на міській та обласній дошках пошани.
Закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, факультет фізичної культури за спеціальністю «вчитель фізичного виховання». З 1975 по 1983 роки працювала на посаді медичної сестри у Сумській обласній клінічній лікарні. З 1983 року і до 1993 року працювала на посаді лаборанта на кафедрі цивільної оборони та медичної підготовки в Сумському державному педагогічному інституті, а за сумісництвом – викладачем з погодинною оплатою. За сумісництвом працювала вчителем фізичної культури у школі № 10, а також викладала основи медичних знань у професійно-технічному училищі № 12 та № 11. З 2003 року і до сьогодні – викладач-сумісник кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, методист.
Автор семи статей, двох методичних посібників у співавторстві.
Фахові курси: «Основи медичних знань», «Вікова фізіологія та валеологія», «Долікарська медична допомога у невідкладних станах».

Основні публікації за 3 роки

1 f954a 504448974 Максименко Людмила Михайлівна – викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної культури й аспірант кафедри теорії і методики фізичної культури.
У 2008 році закінчила з відзнакою Сумський державний педагогічний університет ім. А. С. Макаренка й отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фізична реабілітація» та здобула кваліфікацію магістра фізичного реабілітолога. Із 2008 року працювала лаборантом кафедри біологічних основ фізичної культури.
У 2010 році закінчила Сумський інститут післядипломної педагогічної освіти і здобула кваліфікацію практичного психолога. Із 2010 року працювала лаборантом кафедри спортивно-гуманітарних дисциплін, економіки та туризму. У 2012 році була переведена на посаду викладача цієї ж кафедри. Цього ж року вступила до аспірантури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. Науковий керівник к.п.н., директор навчально-наукового інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури Лянной М. О. За період навчання в аспірантурі є автором 19 наукових праць, з них 1 методичні рекомендації, 11 статей у фахових збірниках, 6 статей та 1 тези доповідей на науково-практичних конференціях.
Фахові курси: «Основи науково-дослідної роботи», «Біомеханіка».
Наукові інтереси: рекреаційні технології у дошкільних закладах освіти, зв’язок фізичного розвитку, фізичної підготовленості та нервово-психічних процесів у дітей старшого дошкільного віку.

7 4b453 695256751Дьогтева Алла Станіславівна у 1984 році закінчила Сумське медичне училище за спеціальністю фельдшера-лаборанта. Протягом 1984-1989 р.р. працювала на посаду лаборанта реанімаційної служби у Сумську обласну лікарню. З 1988 року працювала на посаді лаборанта лабораторії імунізації донорів Станції переливання крові м. Сум. У 1989 році прийнята на посаду лаборанта кафедри зоології Сумського державного педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка. У 1999 році переведена на посаду лаборанта кфедри медико-педагогічної підготовки. У 2006 році в зв'язку з перейменуванням кафедри була затверджена лаборантом кафедри медико-біологічних основ фізичної культури, де працює нині.

76tr8vrДяченко Світлана Володимирівна у 1982 році вступила до Сумського педагогічного інституту ім. А. С. Макаренка на фізико-математичний факультет. В 1987 році закінчила інститут і отримала спеціальність «вчитель фізики і математики». Працювала вчителем фізики та математики в Чернігівській області. В 1989 році повернулась до м. Суми. Працювала вихователем в дитячому садочку «Чарівний замок». З квітня 1999 року працює в Сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка на посаді лаборанта кафедри спортивної медицини та валеології. З 2007 по 2014 роки працювала викладачем кафедри за сумісництвом. З жовтня 2014 року старший лаборант кафедри медико-біологічних основи фізичної культури. Автор восьми друкованих робіт.

 

 

 

22549565 395169767568045 1077415873668875095 n 23189 1919153066Калиниченко Дмитро Олегович

У 2011 році закінчив медичний інститут Сумського державного університету. Працює лікарем акушер-гінекологом у КЗ «Сумський обласний клінічний перинатальний центр». З 2015 року працює викладачем кафедри МБОФК за сумісництвом. З 2015 року навчається в аспірантурі СумДПУ імені А. С. Макаренка.

Фахові курси: «Анатомія людини», «Спортивна фізіологія»

Наукові інтереси: медико-соціальні аспекти репродуктивного здоров’я молоді

Наукові публікації:

 1. Скиба О. О. Соціально-психологічні особливості способу життя молоді та його вплив на формування гендерної ідентичності / О. О. Скиба, Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини. – Т. 16, Випуск 3 (55) - 2016. – С. 208 – 211.
 2. Калиниченко Д. О. Медико-соціальні чинники здоров’язбереження для контингенту дітей 15 – 17 років / Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. - Том 16, випуск 4 (56), Частина 2, 2016. – С. 251 – 255.
 3. Калиниченко І.О., Калиниченко Д.О. Антропометричні характеристики дівчат раннього репродуктивого віку міських і сільських поселень // Інтегративна Атропологія. – 2017. - №2 (30). - С. 17–
 4. Калиниченко Д. О. Оцінка природного руху населення та дітородної активності (на прикладі Сумської області) / Д. О. Калиниченко // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної  стоматологічної  академії. – Том 17, випуск 4 (60), Частина 1, 2017. – С. 231 – 235.
 5. Калиниченко Д. О. Гігієнічна оцінка якості та способу життя молоді / Д. О. Калиниченко // ScienceRise: Medical Science. – 2017. - №11 (19). – С. 18 – 22.
 6. Kalynychenko D. O. Medical and social aspects of reproductive potential of youth / // Science and Education a New Dimension. Natural and Technical Sciences, V(16), Issue: 148, 2017. – Р. 53 – 56.

Навчальний процес на кафедрі:

Особливістю навчального процесу на кафедрі є те, що викладання ряду дисциплін медико-біологічного блоку (валеологія, безпека життєдіяльності, основи медичних знань) проводиться на усіх факультетах університету. За останні роки удосконалено викладання валеології, основ медичних знань. Основною задачею кафедри є навчання студентів методам оцінки рівня здоров’я, надання першої медичної допомоги, запобігання виникненню і правилам поводження при надзвичайних ситуаціях, навичкам здорового способу життя, профілактиці «шкільної патології» серед дітей та впровадження здоров’яформуючих технологій у навчальний процес.

925 gr. fiziologiya cheloveka 9016 g 735816099 925gr. fiziologiya cheloveka 2015 g 594584422

935 gr.sportivnaya fiziologiya 2015 g 1945604353

Викладання дисциплін медичного блоку для студентів Інституту фізичної культури проводиться викладачами з базовою медичною освітою. На практичних і лабораторних заняттях широко використовуються інструментальні методи обстеження спортсменів, з використанням програмних комплексів «Діагност», «КардіоСпектр». Для проведення практичних занять використовується база обласного лікарсько-фізкультурного диспансеру.

DSC074 1043295191

DSC0129 1412095136

У підготовці сучасного спеціаліста все зростаюче значення набуває залучення студентів до науково-дослідної роботи, як однієї з форм поглибленого навчання. З цією метою на кафедрі працює два наукових студентських гуртка з проблем вікової фізіології та шкільної гігієни і вивчення адаптаційних можливостей організму учнівської молоді в умовах надзвичайних ситуацій.

При проведення практичних і лабораторних робіт студенти використовують крім підручників, учбово-методичні посібники, розроблені на кафедрі. Деякі з розробок використовуються в роботі освітян як міста Суми, так і інших міст України, чому є документальні підтвердження (акти впровадження):
1. Валеологія: підручник для студентів педагогічних університетів / І. Коцур, Л. С. Гармаш, І. О. Калиниченко, Л. П. Товкун // Корсунь-Шевченківський, 2011. – 581 с.
2. Васюк М.М. Визначення індивідуального рівня фізичного здоров’я людини. Методичні рекомендації до проведення занять з валеології. – Суми, 2005. – 34 с.
3. Васюк М.М. Наркоманія та токсикоманія. Навчально-методичні рекомендації для самостійної роботи студентів. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2003. – 22 с.
4. Васюк М.М. Основи психічного і духовного здоров'я людини. Методичні рекомендації до проведення занять з валеології. – Суми, 2005. – 18 с.
5. Гігієнічна оцінка шкільного приладдя як чинника забезпеченості працездатності дітей : метод. реком. / [уклад. : М. М. Вербенко, І. О. Калиниченко, М. Ю. Антомонов]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 16 с.
6. Гігієнічні аспекти системної оптимізації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладів спортивного профілю / упоряд. : І. О. Калиниченко, О. О. Скиба, М. Ю. Антомонов. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2014. – 30 с.
7. Заікіна Г.Л. Оцінка психофізіологічного статусу пізнавальної діяльності учнів: науково-методичне видання / Г.Л. Заікіна, І.О. Калиниченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 28 с.
8. Заікіна Г.Л. Оцінка шкільної готовності: методичні рекомендації / Г.Л. Заікіна., І.О. Калиниченко, Т.В. Кулагіна. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – 56 с.
9. Заікіна Г.Л. Профілактика розумового стомлення та корекція психофізіологічної “ціни” пізнавальної діяльності учнів в умовах навчального процесу: науково-методичне видання /Г.Л.Заікіна, І.О. Калиниченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 44 с.
10. Заікіна Г.Л., Лобанова В.І. Питання практичної валеології. Навчально-методичний посібник. – Суми, СДПУ, 2005. – 104 с.
11. Заікіна Г.Л., Твердохліб М.М. Робочий зошит для практичних занять з БЖД. Суми, СДПУ, 2005. – 64 с. Твердохліб М.М. Цивільний захист. Методичні матеріали для самостійної роботи студентів педагогічних вузів – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2004. – 36 с.
12. Калиниченко І.О., Антомонов М.Ю., Єжова О.О.,Микитенко О.К. Фізичний розвиток дітей Сумської області. Фізичний розвиток дітей різних регіонів України (Випуск 2. Міські дошкільники) / Під загальною редакцією чл.-кор. АМН України, д-ра мед.н., проф. Сердюка А.М., д.мед.н. Польки Н.С. – К.: КІМО-ДЕРКУЛ, 2004. – С. 205-230.
13. Калиниченко І.О., Єжова О.О. Комплексна програма сучасної моделі навчально-виховного закладу "Школа здоров’я". - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка. 2004. – 28 с.
14. Латіна Г. О. Методичні рекомендації щодо проведення практичних та самостійних занять з навчальної дисципліни «Психогігієна»: робочий зошит. - Навчально-методичне видання. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 72 с.
15. Латіна Г.О. Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання при вивченні курсу «Психогігієна»: Навчально-методичне видання. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2010. – 32 с.
16. Любченко Н. В. Методичні рекомендації щодо виконання індивідуального навчально-дослідного завдання при вивченні курсу «Безпека життєдіяльності», Суми : Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 36 с.
17. Любченко Н. В. Оптимізація адаптаційної стійкості особистості студента під час навчальної діяльності : науково-методичні рекомендації для студентів та викладачів / Н. В. Любченко, О. О. Єжова. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2009. – 84 с.
18. Любченко Н. Інтегральна оцінка психофізіологічних чинників адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах : методичні рекомендації / О. Єжова, Н. Любченко, М. Антомонов. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 44 с.
19. Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах: навч. посіб. / І. О. Калиниченко. – Суми : Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 272 с.
20. Методики вдосконалення стартових можливостей графомоторних навичок у дітей та профілактики складності адаптації до навчання у школі : метод. реком. [на допомогу вчителям початкових класів] [укл. : М. М. Вербенко, І. О. Калиниченко]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 36 с.
21. Методики гігієнічної оцінки умов формування графічних навичок письма у дітей : метод. реком. / [уклад. : М. М. Вербенко, І. О. Калиниченко, М. Ю. Антомонов]. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2011. – 24 с.
22. Методичний супровід застосування фізичних вправ спортивного характеру (елементів флорболу) для зміцнення здоров’я дітей 5-ти і 6-ти років: метод. рек. / уклад. Л. М. Максименко, С. В. Дорошенко. – Суми: Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 88 с.
23. Практична валеологія: навчальний посібник / І.О. Калиниченко, Г.Л. Заікіна. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 342 с.
24. Полька Н. С. Основи оптимізації фізичного виховання школярів: гігієнічні аспекти / Н. С. Полька, І. О. Калиниченко. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – 328 с.
25. Робочий зошит для практичних занять з курсу „Фізіологічні основи фізичної культури”. Для магістрантів інституту фізичної культури (спеціальність фізичне виховання). Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 52 с.
26. Твердохліб М.М. Методичні рекомендації до підсумкового контролю з дисципліни “Безпека життя і діяльності". - Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2004. – 24 с.
27. Твердохліб М.М. Особливості територіального розподілу потенційних небезпек України. Методичні рекомендації для практичних занять студентів педагогічних вузів та вчителів шкіл. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2003. – 28 с.
У навчальному процесі використовуються відеофільми за тематикою практичних занять, прилади радіаційного захисту населення, анатомічні, медичні муляжі, матеріал для надання невідкладної медичної допомоги. Лекції і практичні заняття викладачів супроводжуються презентаціями.
У цілому навчально-методичне забезпечення кафедри дає можливість удосконалювати навчальний процес, сприяти творчій активності і формування кращих якостей майбутніх педагогів.
Наукова діяльність кафедри
З 2004 року викладачі кафедри працюють над колективними темами:
1. «Медико-біологічні аспекти формування здоров’я школярів в умовах навчально-виховного закладу»;
2. «Системний аналіз соматичних і вегетативних компонентів фізіологічної адаптації організму школярів та учнівської молоді» (№ держреєстрації 0105U003028 на 2005 – 2008 рр.).
3. «Розробка критеріїв оцінки здоров’язберігаючих технологій у загальноосвітніх навчальних закладах» (держбюджетне фінансування) № державної реєстрації 0105U000613 (на 2006-2007 рр.).
4. За результатами наукових досліджень опубліковано 28 наукових робіт: 14 статей у фахових виданнях,14 матеріалів конференцій. За отриманими результатами дослідження опубліковано 18 статей (з них п’ять – у фахових виданнях), тези до чотирьох конференцій, підготовлено 4 методичних рекомендацій і навчально-методичний посібник (Заікіна Г.Л., Лобанова В.І. «Питання практичної валеології»). Крім того захищено 10 дипломних робіт.
5. «Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти» (номер державної реєстрації роботи: 0109U004945), термін виконання: 2009 – 2012 рр. (власні кошти).
6. За результатами НДР 2009 – 2012 рр. опубліковано 19 статей у фахових виданнях, видано 10 методичних рекомендацій, підготовлено 8 тез доповідей до конференцій різного рівня та 29 матеріалів до збірників наукових праць, захищено 3 дипломних та 2 магістерські роботи.
7. «Фізіолого-гігієнічне та психолого-педагогічне обґрунтування здоров’язберігаючої діяльності у закладах освіти» (2013-2017 рр).

Усього захищено 8 дисертацій:
• Латіна Г.О. «Фізіолого-гігієнічні аспекти професійної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів» Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна (біологічні науки) – Інститут медицини праці АМН України, Київ, 2007.
• Заікіна Г.Л. Психофізіологічна «ціна» пізнавальної діяльності учнів. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія – Інститут психології ім. Г.С. Костюка АПН України, Київ, 2010.
• Калиниченко І. О. Гігієнічні основи оптимізації фізичного виховання школярів. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.02.01 – Гігієна та професійна патологія (медичні науки). - Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України», Київ, 2010.
• Любченко Н. В. Психофізіологічні чинники адаптації студентів перших курсів до навчання у вищих навчальних закладах. – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.02 – психофізіологія – Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, Київ, 2011.
• Дяченко Ю. Л. Фізична реабілітація дітей 4 – 6 років із гіпермобільністю суглобів в умовах навчальних закладів – Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук з фізичного виховання за спеціальністю 24.00.03 – фізична реабілатація у 2014 році.
• Скиба О.О. Фізіолого-гігієнічне обґрунтування організації навчально-тренувального процесу у позашкільних навчальних закладах спортивного профілю – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. - Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України», Київ, 2014.
• Старченко А.Ю. Оптимізація фізкультурної освіти старших дошкільнят на основі застосування засобів дитячого фітнесу – Дисертація на здобуття наукового ступеню кандидата наук з фізичного виховання за спеціальністю 24.00.02 – фізична культура, фізичне виховання різних груп населення. – Дніпропетровський інститут фізичної культури, Дніпропетровськ, 2015.
• Завадська М.М. Фізіолого-гігієнічна оцінка формування графомоторних навичок у дітей 5 - 8 років – Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 14.02.01 – гігієна та професійна патологія. - Державна установа «Інститут гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва АМН України», Київ, 2015.
Про результативність і науково-практичну значимість НДР кафедри свідчить постійна участь співробітників кафедри з доповідями на конференціях, симпозіумах, з’їздах, а також публікації викладачів і аспірантів.
З 2004 року започатковано роботу у періодичному режимі Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Освіта і здоров’я: Формування здоров’я дітей, підлітків та молоді в умовах навчального закладу“.
Наукові дослідження проводяться на базі загальноосвітніх навчальних закладів різного типу. Щорічно проводяться спостереження майже за 1000 школярами з метою моніторингу стану здоров’я, фізичного розвитку, психофізіологічних показників та соціально-гігієнічних умов життя дітей і підлітків.
За результатами наукових досліджень у 2002 році викладачами кафедри розроблено Програму «Здорові діти – могутня держава», яка впроваджена у загальноосвітніх навчальних закладах міста.
З 2013 року за участю освітян міста Суми, протягом навчального року, щомісяця, на базі СумДПУ ім. А.С. Макаренка викладачами кафедри проводиться науково-методичний семінар-школа «Педагогіка здоров’я»http://www.sspu.sumy.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=1567&Itemid=365
З 2016 року започатковано проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участтю «Арт-терапевтичні технології у здоровязбережувальній діяльності сучасних закладів освіти» та Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання охорони праці у галузі освіти».
У 2016 року проведено Перший регіональний учнівський конкурс з основ здоров'я імені М. М. Васюка.
За період педагогічної діяльності у СумДПУ викладачами кафедри опубліковано близько 900 праць, серед них підручники, навчально-методичні посібники, статті, тези до конференцій, методичні рекомендації.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

На сайті

На даний момент 88 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW