× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедра образотворчого мистецтва,
музикознавства та культурології

Загальні відомості

Кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології заснована у 2002 році як кафедра хореографії, образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. Протягом всього часу цей структурний підрозділ постійно розвивається та оновлюється. Так, у 2017 – ювілейному році – поряд із випусковою спеціальністю 014 Середня освіта Образотворче мистецтво, були запроваджені спеціальності 023 Образотворче мистецтво, 034 Культурологія, здійснено набір до магістратури спец. 023 Образотворче мистецтво, спец 025 Музичне мистецтво (спеціалізації Композиція та Теорія та історія музики) та спец. 034 Культурологія, відкриті аспірантура та спеціалізована вчена рада із захисту дисертацій спец. 025 Музичне мистецтво.

Весь період на кафедрі працювали досвідчені фахівці з потужним творчим потенціалом. Нині у складі кафедри 1 доктор наук, професор, 2 кандидати наук, доценти, 1 доцент, народний художник України, 5 старших викладачів, серед яких заслужений діяч мистецтв України, заслужений майстер народної творчості України, заслужений художник України, талановита молодь. У різні часи кафедру очолювали доктор мистецтвознавства, професор Драч І.С., кандидат мистецтвознавства, доцент Енська О.Ю., доктор мистецтвознавства, професор Панасюк В.Ю. З 2013 року завідувачем кафедри є доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К.

Кафедра є ініціатором та організатором багатьох міжнародних і всеукраїнських наукових заходів, зокрема конференцій «Митець і його творчість у просторі сучасної культури» (2012), «Учитель – учень: ідеї спадкоємності та новаторства в музичній культурі України (до пам’ятних дат Р.М.Глієра, Б.М. Лятошинського, І.Ф.Карабиця)» (2015), «Наївне мистецтво в контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (2016), «Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України : традиції та сучасність» (2016), «Функції дизайну у сучасному світі» (2017, 2018). Проведення всеукраїнського науково-практичного семінару «Наукова школа М.Р. Черкашиної-Губаренко на сучасному етапі розвитку українського історичного музикознавства» (2014) спрямувало вектор наукових досліджень у галузі українського музичного мистецтва. Цей напрям продовжили семінари і конференції «Іван Карабиць: музика серця (до 70-річчя від дня народження)» (2015), «Ювілейна палітра: до пам’ятних дат видатних українських музичних діячів і композиторів» (2016, 2017). За результатами конференцій кафедрою щорічно видаються 2-3 збірки статей і матеріалів.

До наукових пошуків активно залучається студентська молодь. З цією метою кафедрою запроваджена серія студентських наукових конференцій: «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» (2016, 2017), яка у 2018 році набула статусу міжнародної та університетська наукова конференція з ленд-арту (2017, 2018), наукові олімпіади і конкурси з різних дисциплін. Підвищенню рівню навчально-наукової роботи на кафедрі сприяє діяльність студентських гуртків «Креатив», «Серпанок», «Експериментальний дизайн» та проблемних груп з: гармонії та історії музики, аналізу музичних творів і сольфеджіо, організації наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки (спец. 023 та спец. 034).

Професорсько-викладацький склад кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології плідно співпрацює з науково-дослідними інститутами й закладами вищої освіти як України, так і інших країн. Представники кафедри постійно виступають офіційними опонентами на захистах дисертацій, здійснюють рецензування наукових робіт та авторефератів дисертацій. Завкафедри доктор мистецтвознавства, професор Зав’ялова О.К. є керівником аспірантури та головою спеціалізованої вченої ради спец. 025 Музичне мистецтво. Кандидат мистецтвознавства, доцент Енська – член спеціалізованої вченої ради, керівник 3 аспірантських дисертацій.

Невід’ємною складовою роботи кафедри є наукова діяльність викладачів. За останні п’ять років на кафедрі було видано: 2 монографії, 5 навчальних посібників, низка методичних розробок з фахових дисциплін, понад 100 наукових статей (з них понад 60 у фахових та закордонних виданнях) та розділів у колективних монографіях, каталоги художніх робіт викладачів, численні статті студентів, магістрантів та аспірантів кафедри. Науковці кафедри постійно надають рецензії на монографії, автореферати, методрозробки, входять до складу спеціалізованих вчених рад, редакційних колегій збірників наукових праць різного рівня та ін.

Викладачі секції образотворчого мистецтва є учасниками міжнародних і всеукраїнських творчих проектів, виставок творчих робіт, ленд-артів і пленерів в Україні, Росії, Польщі, Америці, Німеччині Великобританії, Японії та ін. Так, проведення персональних виставок, а також їх організацію до різних свят, ювілейних дат і наукових заходів (10-12 щорічно) постійно здійснюють народний художник України, доц. Садовський О.В., заслужений діяч мистецтв України, ст. викл. Жулінський М.В., заслужений художник України Прокопчук О.Г. та Швачунов І.Ю. Велику наукову і творчу роботу зі студентами провадять заслужений майстер народної творчості України, старший викладач Гулей О.В., старший викладач Капран О.В. та старший викладач Кохан Н.М.

Якісну та вчасну організацію всіх ділянок роботи кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології забезпечують старший лаборант Максименко Л.П. та лаборант Гончаренко А.О.

Склад та структура кафедри

За структурою кафедра образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології поділяється на 2 секції. Секція музикознавства та культурології у складі доктора мистецтвознавства, професора Зав’ялової О.К, кандидата мистецтвознавства, доцента О.Ю. Енської (завідувач секції), кандидата історичних наук, доцента Єпик Л.І., старшого викладача О.В. Гончаренко, викладачів Л.А. Чарікової та Коробової К.С. працює над поглибленим вивченням студентами музично-теоретичних дисциплін, що має допомогти їм у подальшій професійній діяльності. Заняття проводяться на високому рівні, забезпечуються належним аудіо- та відеообладнанням та ілюстративним матеріалом. Значний професійний потенціал викладачів реалізується на заняттях проблемних груп з гармонії та історії музики (кер. канд. мист, доц. О.Ю. Енська), сольфеджіо та аналізу музичних творів (кер. викл. Л.А. Чарікова), організації наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки (спец. 034 ‑ кер. канд. історіч. н., доц. Єпик Л.І.). Яскравими виступами вражає публіку студентський фольклорний гурт «Серпанок» (кер. ст. викл. О.В. Гончаренко), який є переможцем і володарем гран-при багатьох міжнародних, всеукраїнських, обласних конкурсів та фестивалів.

zavyalova o k 608de 1603544260

Зав’ялова Ольга Костянтинівна ‑ завідувач кафедри, доктор мистецтвознавства, професор закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (1983), асистентуру-стажування (1996), аспірантуру (1997) при Національній музичній академії України імені П.І. Чайковського (Київ), де у 2000 році захистила кандидатську дисертацію, та докторантуру при СумДПУ імені А.С. Макаренка (2009). В 2012 році захистила докторську дисертацію (спец. 17.00.03 – Музичне мистецтво). В 2015 році підтвердила наукове звання професора.

З вересня 2013 року О.К. Зав’ялова працює на посаді завідувача кафедри образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури (у вересні 2018 року перейменовано у кафедру образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології) ННІ культури і мистецтв СумДПУ імені А.С. Макаренка. На кафедрі викладає блок дисциплін з історії мистецтва, здійснює керівництво дипломними й магістерськими роботами. З 2017 року О.К. Зав’ялова очолює аспірантуру і є головою спеціалізованої вченої ради К 55.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 025 Музичне мистецтво. Під її керівництвом на базі СумДПУ імені А.С. Макаренка здійснюють наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 4 аспіранти. Виступає офіційним опонентом на захистах дисертацій зі спец. 17.00.03 Музичне мистецтво.

О.К. Зав’ялова має низку публікацій з проблем мистецтвознавства, серед яких 2 монографії («Виолончельные сонаты Л. ван Бетховена: жанр, стиль, ансамблевый тип мышления», 1999 та «Віолончель у камерно-ансамблевій культурі України», 2009), 3 посібники («Православна духовна музика. Вибрані хорові твори», 2002 (у співавторстві), «Історія західноєвропейської музики», 2003, «Історія балетного мистецтва від витоків до початку ХХ ст.», 2013), понад 70 наукових статей (у т.ч. у фахових і міжнародних виданнях). Є членом редакційної колегії збірників наукових статей «Актуальні питання мистецької освіти та виховання» (фахове видання), «Митець – культура – виміру часу. Міжнародні наукові читання в Музеї Бориса Лятошинського в Житомирі», «Мистецькі пошуки», «Учитель – учень: ідеї спадкоємності та новаторства в музичній культурі України (до пам’ятних дат Р.М.Глієра, Б.М. Лятошинського, І.Ф.Карабиця)», «Творчість С. Прокоф’єва і Дм. Шостаковича в контексті музичної культури України : традиції та сучасність», головний редактор збірників «Функції дизайну у сучасному світі» та «Ювілейна палітра: до пам’ятних дат видатних український музичних діячів і композиторів» .

О.К. Зав’ялова веде активну творчу і концертну діяльність, зокрема виступала із сольними й ансамблевими програмами на фестивалях «Київ-Musikfest», «Харківські асамблеї», «Поліська рапсодія», «Слободжанська фантазія». Брала участь у концертах пам’яти Б.М. Лятошинського (Київ), В.С. Губаренка, В. Висоцького, М. Шуха (Суми), авторських концертах Ю.Я. Іщенка (Харків), К. Анісімової (Суми) та ін. Постійний учасник філармонічних концертів та концертних заходів у місті, в СумДПУ імені А.С. Макаренка, в училищах і музичних школах м. Сум, області та країни. Традиційним стало проведення О.К. Зав’яловою майстер-класів із впровадження інноваційних методів навчання у різних регіонах України, зокрема у м. Суми, м. Луцьку, м. Житомирі, м. Полтаві.
Під час роботи на посаді завідувача кафедри стала ініціатором та організатором багатьох науково-мистецьких проектів всеукраїнського та міжнародного рівню. Значна робота проводиться Зав’яловою О.К. із студентською молоддю. Під її керівництвом робота студентки В. Реви посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (2014). З ініціативи О.К. Зав’ялової на кафедрі запроваджено всеукраїнську студентську наукову конференцію «Музичний світ у наукових дослідженнях молодих» та студентську науково-практичну конференцію з ленд-арту.
Наукова і творча діяльність О.К.Зав’ялової постійно висвітлюється на сторінках міської та обласної преси. За значний особистий внесок у пропаганду класичної музики та освіти в області нагороджена подякою МОН України, грамотами Сумської ОДА, міського голови та СумДПУ ім. А.С. Макаренка. 

enska o yu 03d01 791182524

Енська Олена Юріївна, кандидат мистецтвознавства, доцент. Закінчила Харківський державний інститут мистецтв ім. І.П. Котляревського (1981, фах – музикознавство), аспірантуру (1995) та докторантуру (2006) при Національній музичній академії України ім. П.І. Чайковського. У 2006-2013 роках завідувала кафедрою образотворчого мистецтва, теорії, історії музики та художньої культури. Викладає дисципліни музично-теоретичного циклу. Наукові інтереси О.Ю. Енської охоплюють коло питань з розвитку оперного мистецтва ХІХ ст., що узагальнено в понад 20 фахових наукових статтях та навчальному посібнику «Французская историческая опера в творчестве Фроманталя Галеви» (2018). До видання готується монографія.

Під керівництвом Енської О.Ю. студенти поглиблюють знання на заняттях проблемної групи з гармонії та історії музики. О.Ю. Енська керує дипломними роботами магістрантів та науковою роботою аспірантів (під її керівництвом захищена 1 кандидатська дисертація та здійснюють наукові дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства 3 аспіранти). Є членом спеціалізованої вченої ради К 55.053.04 із захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 025 Музичне мистецтво в СумДПУ імені А.С. Макаренка. Здійснює опонування дисертацій та рецензування наукових праць, бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, семінарах і симпозіумах.

Сумлінна праця О.Ю. Енської відзначена численними грамотами Сумської ОДА та університету.

goncharenko o v zaminiti 65a1f 1886473949

Гончаренко Олена Віталіївна, старшийвикладач.Закінчила Одеську державну консерваторію ім. А.В. Нежданової (1993, фах – музикознавство) та аспірантуру при СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2007). Викладає дисципліни музично-теоретичного циклу. Авторка низки наукових праць, тематика яких спрямована на вивчення музичного фольклору півночі східної України. Бере постійну участь у міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях, творчих акціях і проектах. Планує захист кандидатської дисертації, тематика якої торкається структурно-стильових особливостей музичних діалектів Полісся-Наддніпрянщини.

Весь період роботи в університеті О.В. Гончаренко керує студентським фольклорним гуртком та ансамблем аутентичного співу «Серпанок». Колектив ансамблю є переможцем багатьох міжнародних, всеукраїнських, регіональних конкурсів, фестивалів, переглядів, має значну популярність як в області, так і за її межами. Впродовж кількох років Гончаренко О.В. веде практичні заняття з традиційного співу зі слухачами Міжнародної літньої школи музики (Польща), є головою журі обласного конкурсу фольклорних колективів «Пісенне перевесло» (Глухів).

За сумлінну працю О.В. Гончаренко нагороджена грамотами Управління культури Сумської ОДА та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 

 

otm epik l.i a7d88 1366017211Єпик Лариса Іванівна,кандидат історичних наук, доцент. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка (1988, фах – учитель історії та суспільствознавства, методист по виховній роботі, учитель середньої школи). Захистила кандидатську дисертацію за спец. 07.00.01 Історія України (2009). З 2010 року працювала у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С.Макаренка на посаді старшого викладача, з 2012 року – на посаді доцента кафедри історії України. У 2014 році отримала наукове звання доцента. З вересня 2018 року працює доцентом кафедри образотворчого мистецтва, музикознавства та культурології.

Єпик Л.І. викладає на кафедрі дисципліни культурологічного блоку, керує практикою та дипломними (магістерськими) роботами студентів. З метою підвищення рівню підготовки магістрів створила проблемну групу «Організація наукових досліджень фахівця в системі магістерської підготовки за спеціальністю 034 Культурологія». Є автором 31 наукової праці: 1 монографії, 3 навчально-методичних посібників (2-х у співавторстві), 19 наукових статей (16 статей – у фахових виданнях, із них 3 статті індексовані у наукометричній базі Index Copernicus, 2 ‑ у наукометричних базах Ulrich's Periodicals Directory та Open Academic Journals Index, 3 статті – у нефахових виданнях) та ін.

У рамках профорієнтаційної роботи Л.І. Єпик проводить заходи, спрямовані на патріотичне виховання студентів СумДПУ ім. А.С. Макаренка та інших вузів і школярів міста Суми. Починаючи з 2014 року, під її керівництвом проводиться щорічна студентська конференція до Дня народження Т.Г. Шевченка, за участі студентів СумДПУ імені А.С. Макаренка, студентів СНАУ, школярів і вчителів шкіл міста.

За значну культурно-освітню роботу із студентської молоддю Єпик Л.І. нагороджена Грамотою міського голови, Грамотою СОТ «Просвіта», численними грамотами та подяками СумДПУ імені А.С. Макаренка.

charikova l a 6cdc6 593020894

Чарікова Людмила Анатоліївна, викладач. Закінчила Киргизький національний інститут мистецтв (1982, фах – музикознавство) та аспірантуру при СумДПУ ім. А.С. Макаренка (2002). Викладає дисципліни музично-теоретичного циклу (сольфеджіо, аналіз музичних творів, історія музики тощо). Має низку наукових праць та методичних розробок, присвячених проблемам духовної музики, розвитку танцювальних жанрів у музично-театральному мистецтві тощо. Веде активну навчально-виховну роботу серед студентської молоді, яка включає керівництво проблемними групами з історії музики та аналізу музичних творів, підготовку студентів до участі у конференціях, написання студентами наукових статей тощо. Приймає активну участь у наукових заходах, що проводяться в СумДПУ імені А.С.Макаренка та місті.

На секції образотворчого мистецтва майбутніх учителів навчає художня еліта Сумщини: народний художник України, доцент О.В. Садовський, заслужений діяч мистецтв України, доцент М.В. Жулінський, заслужений майстер народної творчості України, старший викладач О.В. Гулей; заслужений художник України, викладач О.Г. Прокопчук, старший викладач Н.М. Кохан, старший викладач О.В. Капран, викладачі О.В. Кохан, І.Ю. Швачунов. Прикладом творчого натхнення для студентів є персональні виставки наставників, їх перемоги на художніх та дизайнерських конкурсах, скульптурні композиції, які прикрашають місто. Щорічно викладачі секції разом із студентами беруть участь у Міжнародному ленд-арт симпозіумі у с. Могриця, який є важливим акцентом на палітрі професійного спілкування. Яскравими подіями стали всеукраїнські наукові конференції, запроваджені викладачами кафедри, ‑ «Митець і його творчість у просторі сучасної культури» (2012), «Наївне мистецтво у контексті художньої культури ХХ-ХХІ століть» (2016) та «Функції дизайну в сучасному світі» (2017), яка у 2018 році набула міжнародного статусу. Оволодіти професійними секретами студентам допомагають заняття в гуртках «Експериментальний дизайн» (кер. ст. викл. Кохан Н.М.) та «Мода-плюс» (кер. викл. Капран О.В.). До мистецтва писанкарства, витинанок, вишивки молодь долучається на заняттях гуртка «Креатив» (кер. ст. викл. О.В. Гулей).

sadovskiy o v 72175 2141376628

Садовський Олександр Васильович, народний художник України, член Національної спілки художників України, доцент. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (1984, фах – монументально-декоративне мистецтво). Викладає дисципліни з живопису та композиція, керує дипломними проектами студентів. Має низку науково-методичних публікацій, серед яких навчальний посібник «Композиція», декілька каталогів творчих робіт, брав участь у оформленні та макетуванні альбому Сумської обласної організації НСХУ, автор наукових статей у фахових та інших виданнях.

Творчий шлях художника відзначений участю в численних міжнародних проектах та виставках як в Україні, так і за її межами: в Манчестері (Великобританія); Буенос-Айресі (Аргентина); Москві (Росія); Токіо (Японія); Чикаго (США); Целле (Німеччина). Роботи О.В. Садовського знаходяться в багатьох музеях світу та приватних колекціях. Постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських наукових конференціях, симпозіумах і творчих проектах. Під його керівництвом проводяться численні виставки та мистецькі акції для студентства та колективу СумДПУ ім. А.С. Макаренка, громадськості міста й області.

За сумлінну працю Садовський О.В. нагороджений грамотами Сумської ОДА, Спілки художників України та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

zhulinskiy m.v 448b7 255048918

Жулінський Микола Васильович, заслужений діяч мистецтв України, член Національної спілки художників України, старший викладач. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (1985, фах – монументально-декоративне мистецтво). Викладає курси «Теорія та практика образотворчої діяльності: рисунку», «Теорія та практика образотворчої діяльності: станкового живопису», «Теорія та практика декоративного мистецтва», керує дипломними проектами студентів. Бере активну участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, симпозіумах і проектах, результатом яких є численні наукові публікації та художньо-популяристичні твори.

Жулінський М.В. є постійним учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських та інших виставок, творчих акцій та проектів, зокрема у Глівіце (Польща), Києві та Одесі (всі 2013). Результатом керування студентською творчістю в 2015 році стало І місце роботи Л. П’ятницької на конкурсі студентських робіт в ДВНЗ УАБС НБУ (м. Суми).

За сумлінну працю митець нагороджений грамотами Сумської ОДА, Спілки художників України та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

guley o v 90760 773372205

Гулей Ольга Володимирівна, заслужений майстер народної творчості України, член Національної спілки майстрів народного мистецтва України, старший викладач. Закінчила Львівський інститут декоративно-прикладного мистецтва (1988, фах – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної і легкої промисловості). Викладає дисципліни з декоративно-прикладного мистецтва та методики викладання образотворчого мистецтва, керує дипломними проектами студентів. Є постійним учасником Міжнародних, Всеукраїнських і регіональних виставок з декоративно-прикладного мистецтва. Лауреат Всеукраїнського конкурсу якості продукції (різьблення по дереву, 2010). О.В. Гулей є авторкою навчального посібника з грифом МОНУ «Декоративно-прикладне мистецтво», низки методичних рекомендацій з викладання ДПМ, численних наукових статей у фахових та міжнародних виданнях, інших наукових праць. Постійне прагнення митцині до підвищення професійного рівню реалізувалось у 2017 році у вступі до аспірантури СумДПУ імені А.С. Макаренка.

О.В. Гулей веде студентсько-викладацький гурток «Креатив» та проблемну групу з «Основ наукового дослідження» у магістрантів. Під її керівництвом студенти постійно приймають участь в обласних та всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях та олімпіадах з декоративно-прикладного мистецтва. Серед них є лауреати всеукраїнських студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, всеукраїнського молодіжного фестивалю-конкурсу «Барви рідного краю», міського фестивалю народного мистецтва «Сумські візерунки» та ін.

О.В. Гулей є постійним учасником міжнародних і всеукраїнських конференцій, симпозіумів, виставок, творчих акцій та проектів. Нагороджена знаком «60 років визволення м. Суми від німецько-фашистських загарбників», грамотами Міністерства освіти України, Міністерства культури, молоді та спорту України, Сумської ОДА, Сумського міського голови та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

kohan n m 1 61709 1214480310

Кохан Наталія Михайлівна, старший викладач, член спілки дизайнерів України. Закінчила Харківський художньо-промисловий інститут (1985, фах – промислове мистецтво) та аспірантуру при ньому. В Сумському державному педагогічному університеті викладає курси «Інформаційно-комуникативні засоби навчання ОТМ», «Шрифти, плакати, упаковка», «Комплексне проектування інтер’єрів громадський будівель», керує дипломними проектами студентів. Працює над кандидатською дисертацією з мистецтва ленд-арту. За темою дослідження опублікована низка статей у фахових та зарубіжних виданнях.

Кохан Н.М. є організатором багатьох мистецьких проектів, зокрема Міжнародного симпозіуму ленд-арту в с. Могриця Сумської обл., художнього пленеру в м. Люблін (Польща). Є куратором молодіжного проекту «Ленд-Арт» та ініціатором і організатором університетської студентської науково-практичної конференції з ленд-арту (2017, 2018). За ініціативи Н.М. Кохан кафедрою була започаткована Всеукраїнська наукова конференція «Функції дизайну в сучасному світі» (2017), яка у 2018 році стала міжнародною. За результатами проведених Кохан Н.М. заходів щорічно проводяться фотовиставки робіт з ленд-арту як в Україні (Київ, Суми, Львів, Харків, Запоріжжя, Винниця, Хмельницький, Івано-Франківськ), так і за її межами (Німеччина, Польща).

Поряд з основними дисциплінами Н.М. Кохан очолює студентський гурток «Експериментальний дизайн», учасники якого регулярно стають переможцями всеукраїнських конкурсів та олімпіад з дизайну.

За плідну працю Н.М. Кохан нагороджена грамотами Сумської ОДА та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

kapran o v otm e34a6 416348556

Капран Оксана Володимирівна, старший викладач. Закінчила Московський технологічний інститут (1992, фах – художнє оформлення і моделювання виробів текстильної та легкої промисловості). В Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка викладає дисципліни «Академічний малюнок», «Кольорознавство», «Пластанатомія», «Художньо-прикладна графіка», керує дипломними проектами студентів. Проводить активну навчально-виховну роботу серед студентської молоді, зокрема є організатором конкурсу ескізів «Феєрія краси» серед студентів-модельєрів.

Коло наукових інтересів О.В. Капран охоплює сферу символіки кольору, зокрема в моделюванні одягу. Вона є авторкою низки наукових статей (у т.ч. фахових та міжнародних), що торкаються проблем символіки кольору в повсякденні людини, та співавторкою посібника «Психологія та розробка рекламної продукції». Капран О.В. постійно бере участь у міжнародних, всеукраїнських та інших наукових конференціях, творчих акціях та проектах. Нагороджена грамотами СумДПУ імені А.С. Макаренка.

shvachunov 96df5 876399173

Швачунов Ігор Юрійович, викладач, член Національної спілки художників України. Закінчив Курський педагогічний університет (1985, фах – малювання, креслення, праця). В Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка викладає курси живопису і рисунку. Постійно бере участь у багатьох міжнародних, всеукраїнських та інших виставках, мистецьких акціях та проектах. Творчі інтереси І.Ю. Швачунова реалізуються у галузі станкового живопису, графіки, художньої фотографії, ленд-арту. Художник двічі працював на міжнародному мистецькому пленері «Моє місто» у м. Глівіце (Польща), брав участь у міжнародній художній виставці в Лондоні, у міжнародному пленері в м. Тростянець, інших мистецьких заходах і персональних виставках. Роботи І.Ю. Швачунова зберігаються у Сумському, Лебединському, Конотопському, Тростянецькому художніх музеях, мистецькому центрі «Арсенал» (м. Київ), приватних колекціях Німеччини, США, Канади, Італії, Бельгії, Польщі, Росії, Австрії.

Нагороджений грамотами СумДПУ імені А.С. Макаренка.

 

 

 

Прокопчук Олег Григорович, заслужений художник України, член Національної спілки художників України, викладач. Закінчив Московське вище художньо-промислове училище ім. С.Г. Строганова (1972, фах – монументально-декоративне мистецтво). В СумДПУ імені А.С. Макаренка викладає курси рисунку та скульптури. Є постійним учасником багатьох міжнародних та всеукраїнських виставок, творчих акцій і проектів. Коло наукових інтересів охоплює сферу мистецтва, результатом чого є видання статей («Декоративність як прийом художнього мислення», «Зустрічі з Е. Нєізвєстним: коротка розвідка творчості») та участь у міжнародних, всеукраїнських і регіональних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо.

Творчими досягненнями митця стало встановлення пам’ятників: І. Кожедуба та Жертвам голодомору (м. Суми), погруддя розвідника Кузьми Гнідаша (м. Ромни), створення моделі пам’ятника Т. Г. Шевченка (м. Глухів); скульптурних портретів: скульптора Л. Чемена, поета А. Гризуна, поета-байкаря В. Скакуна, олімпійського чемпіона О. Шапоренко та ін. За сумлінну працю нагороджений грамотами Сумського обласного відділення Національної спілки художників України та СумДПУ імені А.С. Макаренка.

otm kohan o.v 0f577 1357155133Кохан Олег Віталійович, викладач, член спілки дизайнерів України. Закінчив Харківський художньо-промисловий інститут (1985, диплом з відзнакою, фах – інтер’єр та обладнання). З 1985 року працює в м. Суми у державних та приватних підприємствах в галузі архітектури, дизайну і реклами. За роки роботи запроектована та реалізована численна кількість об'єктів міського дизайну та реклами, інтер'єрів та приватних будинків.Зокрема під час роботи в майстерні музейних проектів О.П. Антонця виконав проекти експозицій: Полтавського краєзнавчого музею; Музею партизанської слави в Спадщанському лісі; Будинку генерального судді Кочубея в Батурині; Музею олімпійської слави в Сумах; Музею М. Леонтовича (с. Марківка Вінницької області); «Подвиг землі Подільської» (територія Вервольф); відділу природних досліджень Вінницького обласного краєзнавчого музею, виставок Сумського краєзнавчого музею та ін.

З 2008 року працював у СумДПУ імені А.С. Макаренка за сумісництвом (з перервами), з 2014 року в штаті. Викладає дисципліни «Проектування та макетування», «Комп’ютерна графіка», «Креслення та проектувальна графіка», керує дипломними проектами студентів. Кохан О.В. є організатором Міжнародного симпозіуму ленд-арту в с. Могриця Сумської обл., за результатами якого щорічно проводяться фотовиставки робіт як в Україні (Київ, Суми, Львів, Харків, Запоріжжя, Винниця, Хмельницький, Івано-Франківськ), так і за її межами (Німеччина, Польща).

131A_Panacyk 131A_Panacyk 131A_Panacyk

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 211 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.