Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios

Публікації викладачів кафедри філософії та соціальних наук

Кафедрою філософії та соціальних наук регулярно видаються монографії, навчальні та навчально-методичні посібники для студентів, магістрантів і аспірантів. За останні 5 років викладачами та аспірантами кафедри опубліковані наступні наукові праці:

Монографії

 1. Цикін В.О. Філософський дискурс феномену конвергенції супертехнологій в суспільстві ризику: монографія / В.О. Цикін. – Суми: Видавництво «Мак Ден», 2012. – 264 с.
 2. Снегірьов І.О. Нелінійний характер розвитку соціальних систем (філософсько-методологічний аспект) / І.О. Снегірьов. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2013. – 200 с.
 3. Цикин В.А., Брижатая И.А. Философский дискурс современного инновационного образования / В.А. Цикин, И.А. Брижатая. – Суми: Мрія-1, 2014. – 224 с.
 4. Цикин В.А. Философская интерпретация инновационного образования. Философия образования. - Изд-во Palmarium. – 2014, - 246 с.
 5. Пояркова Т. К. Кризовий синдром модернізації незалежної України: причини виникнення та засоби подолання: монографія / Т. К. Пояркова. – Суми : Університетська книга, 2015. – 351 c.
 6. Цикин В.А.Философская интерпретация НБИКС цивилизации: монография / В.А. Цикин – Суми: ФЛМ Цема С.П., - 2016. – 240 с.
 7. Сумченко С.В. Наукомістке майбутнє планетарної цивілізації: філософсько-                  методологічний аналіз: монографія. - Суми: ФОП Цьома С.П.,- 2017. - 200 с.
 8. Дєнєжніков С.С. Філософські засади трансгуманізму – Суми: ФОП Цьома С.П.,
 9. 2017.– 164 с.
 10. Навчальні та навчально-методичні посібники
 11. Сумченко С.В. Проблема суспільного прогресу у філософії: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти I–IV рівнів акредитації / С.В. Сумченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 72 с.
 12. Зленко Н.М. Історія науки: Навчально-методичний посібник для студентів історичного факультету / Н.М. Зленко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. – 204 с.
 13. Дєнєжніков С.С. Історія філософії: Навчально-методичний посібник / С.С. Дєнєжніков. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка. – 2013.– 212 с.
 14. Дєнєжніков С.С. Основи логіки: Навчально-методичний посібник / С.С. Дєнєжніков – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 188 с.
 15. Дєнєжніков С.С. Соціологія організації та управління: Навчальний посібник для студентів спеціальностей «Управління навчальним закладом», «Педагогіка вищої школи», «Соціальна педагогіка» / С.С. Дєнєжніков. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 242 с.
 16. Сумченко С.В. Природа та суспільство: філософський аспект проблем взаємозв’язку: Навчально-методичний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / С.В. Сумченко. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2015. – 89 с.
 17. Сумченко С. В. Вказівки до проведення семінарських занять з філософії для студентів історичного факультету денної форми навчання / С. В. Сумченко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2015. – 48 с.
 18. Кравченко Т.О. Філософія мови. Методичні вказівки для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів / Т.О. Кравченко. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – 60 с.
 19. Кравченко Т.О. Соціологія: Курс лекцій – Суми : ФОП Цьома С.П., 2017. – 220 с.
 20. Кравченко Т.О. Філософія освіти: навчально-методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи студентів. Суми: ФОН Цьома С.П., 2017. 92 с.
 21. Цикін В.О. Основи сучасної філософії: навч. посібн. для підготовки до семінарських занять та екзаменів – 2-ге вид. – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – 288 с.
 22. Бондар І.О. Професійна етика. Навчально-методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи– Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2017. – 117 с.
 23. Наукові статті
 24. Цикін В.О. Философия постнекласического образования / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – № 1 (7). – 2013. – С. 211–224.
 25. Цикін В.О. Философская интерпретация сущности инновационного образования / В.О. Цикін // Философия науки: традиции и инновации. Научный журнал. – № 2 (8). – 2013.– С. 3–15.
 26. Снегірьов І.О. Концепции социального развития в контексте теории самоорганизации / І.О. Снегірьов. Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2013. – С. 171–177.
 27. Сумченко С.В. Високі наукомісткі технології у суспільстві ризику: методологічний аспект / С.В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. – 2013. – № 1 (7). – С. 245–254.
 28. Сумченко С.В. Філософська інтерпретація критеріїв суспільного прогресу / Сумченко С.В. // Практична філософія. – 2013. – № 4.
 29. Сумченко С.В. Проблема філософського осмислення технологічного критерію суспільного прогресу / С.В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. – 2013. – № 2 (8). – С. 103–111.
 30. Кравченко Т.О. Філософський дискурс впливу інформаційно-мережевої парадигми на NBICS-конвергенцію / Т.О. Кравченко // Науковий вісник Чернівецького університету :Збірник наук. Праць. Випуск 646-647. Філософія. – Чернівці :Чернівецький нац. Ун-т, 2013. – С. 105–110.
 31. Кравченко Т.О. Информационно-сетевая парадигма: ключевые особенности / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – № 2 (8). – Суми :Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2013. – С. 156–165.
 32. Зленко Н.М. Суспільство ризику як сучасний етап історичного поступу людства / Н.М. Зленко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 69.(№ 2). − C. 359–366.
 33. Зленко Н.М. Еволюція наукових поглядів на формування поняття «ризик» / Н.М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. − № 2. (8). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2013. − С. 48–57.
 34. Зленко Н.М. Філософська інтерпретація hi-hume технологій у сучасному суспільстві / Н.М. Зленко // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР УАН, 2013. – Випуск 72.(№ 5). − C. 423–428.
 35. Дєнєжніков С.С. Трансгуманизм (постгуманизм) и научная рациональность в техногенной культуре современности / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації, 2013.– №1(7).– С. 270–278.
 36. Дєнєжніков С.С. Супертехнології штучного інтелекту в трансгуманістичному дискурсі / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації, 2013. – № 2 (8). – С. 132–141.
 37. Цикін В.О. Философские основы инновационного образования. / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. – № 1(9) 2014 – С. 3–15.
 38. Цикін В.О. NBIC-конвергенция – катализатор техногенной модификации человека». / В.О. Цикін // Філософія науки: традиції та інновації. – № 2(10) 2014 – С. 3–14.
 39. Снегірьов І.О. Концепции социального развития в контексте теории самоорганизации. / І.О. Снегірьов // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 663-664. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 171–177.
 40. Снегірьов І.О. Осмислення теорій соціального розвитку з позицій нелінійного підходу. / І.О. Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації. № 2(10) –2014 – С. 14–24.
 41. Зленко Н.М. Соціально-філософський аналіз теорії суспільства споживання. / Н.М. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. − № 1. (9). – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. − С. 77–84.
 42. Кравченко Т.О. Аксіологічний аспект інформаційно-мережевої парадигми. / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – № 1 (9). – Суми :Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 53–63.
 43. Кравченко Т.О. Становлення цінностейсучасної людини в добу інформаційно-мережевого суспільства. / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації :Науковий журнал. – № 2 (10). – Суми: Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2014. – С. 151–161.
 44. Дєнєжніков С.С. Еволюція людини епохи хай-тек: трансгуманістичні перспективи. / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. – № 1 (9).– 2014.– С. 92–100.
 45. Дєнєжніков С.С. Індустрія hi-hume-технологій: до абрисів транс-гуманістичного майбутнього. / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. – № 2 (10). – 2014. – С. 161–171.
 46. Цыкин В.А. Концептуальные основы философии образования / В.А. Цыкин // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 58–69.
 47. Наумкіна О.А. Превентивність як атрибут сучасної освіти / О.А. Наумкіна // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 69–75.
 48. Снегірьов І.О. Загальнонаукові основи нелінійного світорозуміння / І. О.Снегірьов // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 92 – 108.
 49. Сумченко С.В. Філософські та світоглядні проблеми практичного застосування NBICS технологій / С. В. Сумченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 3–11.
 50. Зленко Н.Н. Мировоззренческое значение технологий NBICS-конвергенции / Н.Н. Зленко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 11–21.
 51. Кравченко Т.О. Розвиток сучасної освіти в умовах інформаційно-мережевої парадигми / Т. О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 75–84.
 52. Дєнєжніков С.С. Методологія форсайту в науковому прогнозуванні майбутнього / С.С. Дєнєжніков // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – №1 (11). – Суми, 2015. – С. 108–117.
 53. Цикін В.О. Эволюция понятия «цивилизация» / Цикін В.О.// Філософія науки: традиції та інновації, 2015, - №2(12). – с. 3-13.
 54. Цикін В.О. Особенности постнеклассической науки // Третя Міжнародна науково-практична конференція «Знання. Освіта. Освіченість.» - Вінницький національний технічний університет, 28-29 вересня 2016 р. С.55-59.
 55. Наумкіна О.А. Лінійне та нелінійне мислення: проблема пріоритетності // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць. – Рубіжне: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 43-46.
 56. Наумкіна О.А. Філософія протягом життя // Філософія науки: традиції та інновації, 2016. - №1(13).
 57. Снєгірьов І.О. Передумови виникнення нелінійного світорозуміння       / І.О. Снєгірьов // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 19-36.
 58. Зленко Н.Н. Философский дискурс конвергентних технологий в современном обществе // Науковий журнал «Молодий вчений»: ТОВ «Видавничий дім «Гельветика». – № 10 (37) жовтень, 2016. – С. 96-101. (Журнал включено до міжнародних каталогів наукових видань і наукометричних баз: РИНЦ, ScholarGoogle, OAJI, CiteFactor, ResearchBible, IndexCopernicus)
 59. Дєнєжніков С.С. Загальнометодологічні засади проведення форсайтних досліджень / Дєнєжніков С.С. // Філософія науки: традиції та інновації.– 2016.– № 1(13).
 60. Дєнєжніков С.С. Конвергенція технологій як чинник науково-технічного розвитку / С.С. Дєнєжніков // Практична філософія, 2016.– № 4.
 61. Дєнєжніков С.С. Трансгуманістичні перспективи людини у сучасних форсайтних дослідженнях / Денежніков С.С. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 115-124.
 62. Кравченко Т.О. Сучасна медіаосвіта як новий етап у розвитку освіти / Т.О. Кравченко // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).– С. 36-45.
 63. Бондар І. О. Богословсько-герменевтичні підходи до реформування традиції в протестантизмі / І. О. Бондар // Філософія науки: традиції та інновації. Наук. журнал. – Суми: Вид-во СумДПУ імені А. С. Макаренка. 2016. – №1-2 (13-14).
 64. Ведмедєв М.М. Інформаційна й інтелектуальна доступність знаннєвих ресурсів // Філософія науки: традиції та інновації. – 2016, №1-2(13-14).
 65. Ведмедєв М.М. Принципи конструктивізму і перформативності знання в концепції Ж.-Ф. Ліотара. /Ведмедєв М.М. // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015.– № 2 (12).
 66. Цикін В.О. Синергетика – катализатор глобального исторического процесса // Філософські науки: традиції та інновації. – 2016, 1-2 (13-14). – С. 3-12.
 67. Цикін В.О. Перелом в цивилизационном развитии и его ценностные ориентации // Філософські науки: традиції та інновації. – 2017, - 1(15). – С. 3-19.
 68. Цикін В.А. Философский дискурс понятия «цивилизация». //Журнал «Пере-пост». – 2016. – №1 . – С. 208-220.
 69. Наумкіна О.А. Філософія для дітей – перший крок формування       «людини рефлексуючої» // Філософія науки: традиції та інновації: Науковий журнал. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – №1 (15). – С. 143-150.
 70. Снегірьов І. О. Вплив розвитку наукомістких технологій на економічну сферу буття // Філософія науки: традиції та інновації. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. –       № 1(15). - С. 80-91.
 71. Снегірьов І.О. Штучний інтелект як чинник нелінійного розвитку соціальних систем // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича: Серія «Філософія». Вип. 779. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2017. - С. 87-100.
 72. Снегирев И.А. Нелинейное пространство искусственного интеллекта: философско-мировоззренческое осмысление // Філософія науки: традиції та інновації. – Суми: СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 36-60.
 73. Зленко Н.М. Філософсько-методологічні аспекти сучасних соціальних технологій // Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2016. – № 1-2. (13-14). – С. 121-128.
 74. Зленко Н.Н. Філософський аналіз технологій маніпулювання // Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 1. (15). – С. 109-120.
 75. Бондар І. О. Політеїзм як фактор давньогрецької ментальності /// Філософські обрії: Наук.-теорет. журн. / Ін-т філософії імені Г. С. Сковороди НАН України, Полтавський нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. – Вип. 36. – К.; Полтава, 2016. – С. 31-45.
 76. 51. Бондар І. О. Діяльність протестантських церков в освітній галузі України на початку ХХІ ст. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наукових праць] / ред. рада: В. П. Андрущенко (голова). – К.: Видавництво НПУ імені М. П. Драгоманова, 2016. – Вип. 37 (50). – С. 3-9.
 77. Пояркова Т.К. «РУСЬКИЙ МІР» ЯК ЕФЕКТ «ДОПОВНЕНОЇ» РЕАЛЬНОСТІ // Прикарпатський вісник Наукового товариства імені Т. Шевченка. Думка / ред. І. С. Монолатій. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, 2016. − № 3(35). – С. 172−179.
 78. Пояркова Т., Зленко Н. Українська освіта: перехрестя або глухий кут? / Тетяна Пояркова, Наталія Зленко // Політичні та правничі студії суспільно-політичних процесів ХХ – початку ХХІ ст. [Збірник наукових праць]. – Житомир, ФОП Євенок О.О., 2017. – С. 238−244.
 79. Ведмедев М. М. Легитимация знания а контексте знаниевых обществ // Філософія науки: традиції та інновації: наук. журнал. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – № 1 (15). – С. 40 – 49.
 80. Сумченко С.В. Конвергентні технології: філософські аспекти осмислення// Філософія науки традиції та інновації. Наук. журнал. – СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017. – № 1. (15). – С. 91-99.
 81. Дєнєжніков С.С. Методологічні запити реалізації моделі регіонального інноваційного освітнього кластеру // Філософія науки: традиції та інновації.– 2017.– № 1(15).– С. 169-179.
 82. Дєнєжніков С.С. Інноваційно-освітні кластер в умовах розвитку регіонального університету // Науковий вісник Чернівецького національного університету: Збірник наукових праць. Випуск 780. Філософія.– Чернівці: Чернівецький університет, 2017.– С. 106-110.
 83. Дєнєжніков С.С. Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на свідомість людини і конструювання нової реальності // Теорія та методика навчання суспільних дисциплін: науково-педагогічний журнал, вип. 4 / За ред. проф. О.В. Михайличенка.– Суми: Вид-во СумДПУ Імені А.С. Макаренка, 2017.– С.16-20.
 84. Кравченко Т.О. Науково-технічний прогрес та свобода особистості: філософсько-аксіологічний аналіз // Філософія науки: традиції та інновації. Науковий журнал. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2017.– № 1 (15). – С. 121–130.
 85. Кравченко Т.О. Технології, які змінюють суспільство. Суспільство, що трансформує етику (філософський аналіз) // Молодий вчений. – 2017. – № 3 (43) березень. – Ч. 1. – С. 38–44.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02

Всі контакти

На сайті

На даний момент 130 гостей на сайті

Електронний Розклад

stiker b890e 191035824

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW