× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу. Всі актуальні матеріали зі старого сайту були перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна

alt13 березня поточного року ректор університету доктор педагогічних наук, професор Юрій ЛЯННОЙ взяв участь роботі круглого столу на тему: «Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?». Організатор заходу – секція фізичної культури і спорту відділення вищої освіти НАПН України на чолі з її головою Євгеном ІМАСОМ – ректором Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктором економічних наук, професором, який проходив у Національній академії педагогічних наук України.

У засіданні взяли участь: КРЕМЕНЬ Василь Григорович, дійсний член НАН України та НАПН України, Президент НАПН України, доктор філософських наук, професор; ПАВЛЕНКО Юрій Олексійович, народний депутат України; РУДИК Сергій Ярославович, народний депутат України, ШАХОВ Сергій Володимирович, народний депутат України; ГРЕБА Роман Володимирович, заступник МОН України; МОВЧАН Микола Петрович, заступник Міністра молоді та спорту України; ЩЕВЦОВ Андрій Гаррієвич, директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, член-кореспондент НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; СТЕЦЕНКО Вадим Григорович, Голова Комітету з фізичного виховання та спорту МОН України, БЕХ Іван Дмитрович, дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор; дійсний член НАПН України; НОСКО Микола Олексійович Дійсний член НАПН України, ректор Національного університету «Чернігівський колегіум імені Т. Г. Шевченка», доктор педагогічних наук, професор; САУХ Петро Юрійович, член-кореспондент НАПН України, академік-секретар Відділення вищої освіти НАПН України, доктор філософських наук, професор; ІМАС Євгеній Вікторович, Голова секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПН України, ректор НУФВС України, доктор економічних наук, професор; ЛЯННОЙ Юрій Олегович, ректор Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, доктор педагогічних наук, професор; САВЧЕНКО Віктор Григорович, ректор Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, доктор педагогічних наук, професор; ДУТЧАК Мирослав Васильович, перший проректор НУФВС України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; ШИНКАРУК Оксана Анатоліївна Вчений, завідувач кафедри інноваційних та інформаційних технологій у фізичній культурі і спорті НУФВС України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; БОРИСОВА Ольга Володимирівна, проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; БРИСКІН Юрій Аркадійович, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури ім. Івана Боберського, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; КАШУБА Віталій Олександрович, професор кафедри біомеханіки та метрології спорту НУФВС України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; КРУЦЕВИЧ Тетяна Юріївна, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання НУФВС України, доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор; СУЩЕНКО Людмила Петрівна, завідувач кафедри фізичної реабілітації Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор; ТИМОШЕНКО Олексій Валерійович, декан факультету фізичного виховання та спорту Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор та інші.

altaltalt

Круглий стіл відкрив Президент НАПН України Василь Кремень, який зазначив сьогодні Українська держава та її громадяни стають безпосередніми учасниками процесів, які мають надзвичайно велике значення для подальшого визначення. Необхідно розуміти отримання знань дитиною можливо при здоровому способі життя. Він підкреслив необхідність починаючи з дошкільної освіти забезпечення формування мотивації та потреб в здоровому способі життя.

Заступник Міністра освіти та науки України Роман Греба підкреслили значущість фізичної культури і спорту для підростаючого покоління і наголосив на сприянні фізичній активності молоді різними інституціями, а особливо Спортивною студентською спілкою України та Українською федерацію шкільного спорту.

Заступник Міністра молоді та спорту з питань європейської інтеграції Микола МОВЧАН зазначив, що у світі накопичений великій досвід законодавчо-нормативного забезпечення формування здорового способу життя. Розвинута, систематизована і прозора законодавчо-нормативна база щодо сприяння здоровому способу життя уже сама по собі є потужним пропагандистським засобом збереження та зміцнення здоров’я.

Голова Секції з фізичної культури і спорту Відділення вищої освіти НАПНУ, доктор економічних наук, професор Євген Імас в своїй доповіді констатував, що сучасний стан здоров’я дітей та молоді нашої держави, є суттєвим викликом для суспільства й становить реальну загрозу для її гуманітарної безпеки. Особливу тривогу викликає те, що стан здоров’я дітей та студентської молоді перебуває на дуже низькому, незадовільному рівні. Він наголосив, що значний резонанс викликало питання про практичне зникнення фізичного виховання у вишах. Механічне копіювання з цього питання досвіду вищої школи провідних країн не дасть в найближчій перспективі очікуваного ефекту через: відсутність в Україні у суспільній свідомості розуміння можливостей оздоровчої рухової активності для вирішення багатьох соціально-економічних проблем сьогодення; серйозне відставання вітчизняної системи шкільного та сімейного фізичного виховання; непривабливий стан загальнодоступної матеріально-технічної бази масового спорту в Україні; незадовільний рівень благополуччя більшості студентської молоді; відсутність освіченості та мотивації вітчизняних студентів до активного способу життя.

У своїх виступах запрошені учасники круглого столу, народні депутати України Юрій Павленко Ю.О., Сергій Рудик, Сергій Шахов наголосили на проблему демографічної ситуації в країні, екології і підкреслили необхідність підвищення якості та тривалості життя людини, рухової активності. Зазначили, що фізична культура і спорт є безпекою держави і розвиток фізичної культури повинен стати пріоритетним в державі. Запропонували надати пропозиції та розробити дорожну карту здорової нації.

Вадим Стеценко Голова Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, підкреслив значущість всіх гілок влади у створенні умов до формування мотивації у дітей, молоді та дорослих до здорового способу життя. Комітету сприяє розвитку фізичної культури в закладах освіти, здійснює низку спортивних заходів із залученням дітей та молоді.

Андрій Шевцов директор департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування МОН України, підкреслив необхідність формування мотивації до потреб занять фізичною культурою і спортом, компетенцій з фізичної культури і спорту, зазначив про розповсюдження серед молоді кіберзалежності. Особливе значення здорового способу життя набуває серед осіб з особливими потребами, він наголосив на необхідності створення умов та забезпечення для таких осіб.

В дискусії взяли участь представники Національної Академії педагогічних наук України, представники закладів освіти та інші.

         За результатами дискусії Учасники круглого стола: «Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?» підготували рекомендації.

Учасники круглого стола:

керуючись Міжнародною хартією фізичного виховання, рухової активності і спорту ЮНЕСКО, Європейською спортивною хартією, Білою книгою зі спорту Європейської комісії, законодавством України, Національною стратегією з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» та іншими нормативно-правовими актами,

констатуючи, що сучасний стан здоров’я дітей та молоді нашої держави є суттєвим викликом для суспільства і для держави й становить реальну загрозу для її гуманітарної безпеки,

беручи до уваги, що за даними Міністерства охорони здоров’я (2017) у процесі навчання кількість учнів з I групою здоров’я (здорові) зменшується від 10,1% на початку першого класу до 3,8% наприкінці молодшої школи та до 1,5% протягом п’ятого класу. У молодшій школі зменшується чисельність II групи здоров’я (функціональні відхилення) з 59,7 % до 46,2 %, за рахунок чого збільшується кількість учнів із III групою здоров’я (хронічні захворювання) з 30,2 % до 49,4 %. Негативні тенденції продовжуються при переході в основну школу: питома вага учнів, що мали III групу здоров’я, в п’ятому класі становила 58,0 %, що значно перевищувало чисельність II групи – 49,3 %,

посилаючись на дані Інституту педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України про те, що майже 80% учнів 9–11 класів у зв’язку з відхиленнями у стані здоров’я мають обмеження у виборі професій, у 65% випадків вони обумовлені наявністю хронічних хвороб,

відмічаючи, що 60 % українських учнів неспроможні виконати вимоги загальноєвропейських тестів фізичної підготовленості «Єврофіт»,

висловлюючи стурбованість,що до щорічного загальноукраїнського тестування фізичної підготовленості у 2017 році за станом здоров’я було допущено лише половину учнівської та студентської молоді; серед учнів, які брали участь у тестуванні, високий рівень фізичної підготовленості має 30,5 %, достатній рівень – 37,7 %, середній рівень – 24,4 %, низький рівень – 7,4 %; серед студентів – високий рівень має 15,4 % осіб, достатній рівень – 31,0 %, середній рівень – 33,6 %, низький рівень – 19,9 %,

констатуючи розбалансованість нормативно-правового регулювання системи фізичного виховання у закладах вищої освіти та недостатність її матеріально-технічної бази,

відзначаючи слабкість у суспільній ментальності традицій до активного відпочинку, культури здорового способу життя, використання різних видів та форм оздоровчої рухової активності,

аналізуючи результати сучасних наукових досліджень проблем модернізації фізичного виховання учнів та студентів,

усвідомлюючи необхідність комплексного та системного підходу до впровадження здоров’яформувальної системи фізичного виховання учнів та студентів на основі інновацій, висловлюють такі пропозиції:

  1. 1.Комітету Верховної Ради України з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту та туризму провести слухання з виконання Постанови Верховної Ради України «Про забезпечення сталого розвитку сфери фізичної культури і спорту в Україні в умовах децентралізації влади» від 19.10.2016 р. № 1695-VIII та прийняти відповідні рішення щодо удосконалення фізичного виховання учнів та студентів.
    1. 2.Міністерству освіти і науки України:

ü  розробити та впровадити план заходів з модернізації у закладах освіти системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя;

ü  включити в установленому порядку до ліцензійних умов з надання освітніх послуг відповідні нормативи щодо забезпечення у закладах повної середньої освіти, закладах вищої освіти належних умов (із зазначенням конкретних показників кількості квадратних метрів площини спортивних залів, майданчиків на певну кількість учнів, студентів та інші) для ведення здорового способу життя, оздоровчої рухової активності, занять масовим спортом учнів та студентів, виконання нормативів фізичної підготовленості;

ü  здійснитианаліз виконання ректорами закладів вищої освіти рекомендацій Верховної Ради України (Постанова від 19.10.2016 р. № 1695-VIII) щодо введення для студентів заняття з фізичного виховання не менш як протягом двох років навчання в обсязі 4 годин на тиждень та у разі потреби вжити невідкладних заходів для вирішення вказаного питання;

ü  запровадитирейтинг з фізичного виховання закладів повної середньої освіти на рівні громади, регіону, держави за такими критеріями: кадрове забезпечення фізичного виховання; наявність і якість спортивного обладнання; кількість уроків фізичної культури; кількість секцій з видів спорту, що працюють у позанавчальний час; наявність спортивного клубу; організація спортивно-масових заходів; кількість учнів, які віднесені до спеціальних медичних груп здоров’я в динаміці від 1 до 11 класу; за підсумками цього рейтингу відзначати успішних керівників та застосовувати стягнення до тих посадових осіб, які не забезпечують реалізацію пріоритетного напряму державної політики щодо формування здоров’я підростаючих поколінь та забезпечення належного рівня фізичної підготовленості допризовної молоді;

ü  вирішити питання якісного кадрового забезпечення організації і проведення масових спортивних заходів у другій половині дня серед учнів та студентів;

ü  вжити заходів для визначення на конкурсних засадах державного замовлення на проведення прикладних наукових досліджень з обґрунтування інноваційних технологій фізичного виховання учнів та студентів, впровадження їх у практику діяльності закладів освіти;

ü  затвердити розроблені Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки Стратегію розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді до 2025 року та Стратегію розвитку фізичного виховання та спорту серед студентської молоді до 2025 року; на їх основі розробити та впровадити положення про організацію фізичного виховання у закладах освіти.

  1. 3.Міністерству молоді та спорту України:

ü  здійснювати моніторинг за дотриманням і неухильним виконанням статті 26 Закону України «Про фізичну культуру і спорт» у частині відповідальності керівників органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування за створення належних умов для ведення здорового способу життя та забезпечення фізіологічних норм рухової активності учнів і студентів; вживати відповідних заходів реагування за результатами цього моніторингу;

ü  передбачити під час проведення конкурсів проектів, розроблених молодіжними та дитячими організаціями, для реалізації яких надається фінансова підтримка з державного бюжету, рубрику, що стосується фізичного виховання учнів та студентів, популяризації серед них здорового способу життя;

ü  спонукати всеукраїнські спортивні федерації до впровадження у навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у закладах освіти популярних серед учнів та студентів видів спорту (розроблення методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення тощо).

4.  Місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування:

ü  передбачати у контрактах з керівниками закладів повної середньої освіти персональну відповідальність за створення належних умов у навчальних закладах для ведення здорового способу життя учнів, передусім для забезпечення їх рухової активності в обсязі 10-12годин на тиждень за рахунок обов’язкових занять та позанавчальних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, а також для забезпечення раціонального харчування та профілактики шкідливих звичок;

ü    передбачати у проектах місцевих бюджетів асигнування для фінансування будівництва та ремонту спортивних споруд дитячо-юнацьких спортивних шкіл, закладів повної середньої освіти, укомплектування їх сучасним спортивним обладнанням та інвентарем, забезпечення належного функціонування та проведення навчально-спортивної роботи;

ü  формувати інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку населення, на базі закладів освіти для занять дітей і молоді популярними видами оздоровчо-рекреаційної рухової активності, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених;

ü  сприяти популяризації і проведенню фізкультурно-спортивних заходів серед дітей та молоді, організації Гімназіад та Універсіад на місцевому рівні та забезпеченню участі учнів та студентів у наступних етапах цих змагань.

  1. 5.Державному комітету з питань телебачення та радіомовлення України сприяти запровадженню у засобах масової інформації, передусім на телебаченні, широкої соціальної реклами здорового способу життя дітей та молоді, а також доступних занять фізичними вправами, спортом та іншими видами рухової активності для формування здоров'я як найвищої соціальної цінності в державі.
    1. 6.Ректорам закладів вищої освіти:

ü  забезпечити організацію освітнього процесу з фізичного виховання здобувачів вищої освіти відповідно до рекомендацій Верховної Ради України (Постанова від 19.10.2016 р. № 1695-VIII);

ü  розробити та впровадити програму модернізації у закладі вищої освіти системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя;

ü  вживати заходів зі збереження та розвитку спортивної інфраструктури закладів вищої освіти;

ü  забезпечити належне організаційне та кадрове супроводження занять студентів з фізичного виховання;

ü  організувати у закладі вищої освіти проведення першого етапу Всеукраїнської Універсіади із залученням до нього максимальної кількості здобувачів вищої освіти; сприяти участі кращих студентів-спортсменів у наступних етапах цих змагань, а також у чемпіонатах України, Європи та світу серед студентів, Європейських студентських іграх та Всесвітніх Універсіадах.

Учасники круглого стола звертаються до всіх заінтересованих сторін – державних, громадських та приватних організацій, громадян України із закликом об’єднати зусилля заради розвитку здоров’яформувальної системи фізичного виховання учнів та студентів на засадах збереження кращих традицій та впровадження інновацій.

altaltaltaltalt

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 292 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.