× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064
Головна Інститут педагогіки і психології

 Перехід на персональний сайт Інституту педагогіки і психології www.ipp.sspu.sumy.ua

 Матеріали по сайту приймаються за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду , або

                                                                    Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду (ауд. 510а)

altДиректор Інституту педагогіки і практичної психології Левченко Людмила Степанівна - кандидат педагогічних наук, доцент. Закінчила Глухівський педагогічний інститут за спеціальністю "Методика і педагогіка початкового навчання". 12 років працювала директором ЗОШ №3 м.Суми, 7 років - начальник відділу освіти Сумської міської ради (грудень 1994 - лютий 2001 р.), 4 роки працювала проректором з науково-педагогічної роботи СумДУ, в 1999 р. захистила канд. дисертацію на тему "Творча самореалізація старшокласників під час науково-дослідної роботи в школах нового типу", в 2002 р. - отримала звання доцент. В 2010 році одержала диплом міжнародного зразка - доктор філософії. З 1 вересня 2010р.  на посаді директора ІПП.

Інститут педагогіки і психології – це потужний заклад, у складі якого функціонують 8 кафедр. Навчальну, науково-методичну, виховну роботу забезпечує висококваліфікований кадровий склад, зокрема:

 - 6 професорів, серед яких 4 доктора наук;

 - 33 доценти, 44 кандидати наук.

 Зокрема, за п’ятьма напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавар» і «спеціаліст». Це: 

 1.    Соціальна педагогіка.

 2.    Початкова освіта.

 3.    Корекційна освіта.

 4.    Практична психологія.

 5.    Дошкільна освіта.

та за шістьма напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня  «магістр»:

 6.    Педагогіка вищої школи.

 7.    Соціальна педагогіка.

 8.    Управління навчальним закладом.

 9.    Початкова освіта.

 10.  Дошкільна освіта.

11.   Корекційна освіта.

5 кафедр є випускаючими, на яких навчаються на 1 вересня 2013 р. 604 студенти кваліфікаційного рівня бакалавр і спеціаліст і 47 студентів кваліфікаційного рівня магістр.

3 кафедри: педагогіки, педагогічної творчості і освітніх технологій та психології є загально університетськими, які закладають фундамент знань практично всім студентам Університету.

 Кожна кафедра має свою історію, досягнення, традиції, наукову спрямованість у підготовці конкурентноспроможних фахівців.

 Кафедру педагогіки очолює доктор пед. наук, професор Сбруєва Аліна Анатоліївна. Кафедра має достатній науковий потенціал: 15 викладачів, 1 доктор педагогічних наук, професори, 9 кандидатів педагогічних наук, із них 7 доцентів, 3 старших викладача, 2 викладача.

 Колектив кафедри плідно працює над науковою темою «Методологічні, змістові та історичні інновації у професійно-педагогічній підготовці майбутніх учителів у контексті вступу України в Болонський процес». На кафедрі функціонують наукові лабораторії з актуальних проблем порівняльної педагогіки та диференціації навчального процесу.

 Кафедру пед. творчості і освітніх технологій очолює професор Микола Остапович Лазарєв, під керівництвом якого працює наукова школа. На базі цієї школи підготовлено 18 кандидатів пед. наук. На кафедрі вперше у вітчизняній педагогіці теоретично розроблені та експериментально випробувані дидактичні моделі й технології комунікативної, евристичної, науково-дослідної самореалізації діючого і майбутнього вчителя.

 Кафедра педагогіки вищої школи працює під керівництвом професора Козлової Олени Григорівни, спрямовує наукову діяльність на підготовку конкурентноспроможного фахівця-менеджера освіти та викладача вищої школи.

 Робота кафедри сконцентрована навколо дослідницької теми «Гуманітарне місце супроводу проектування в освітньому процесі педагогічного вищого навчального закладу: інноваційні технології».

  Кафедра психології забезпечує  високий рівень професійної освіти, в складі кафедри працюють 6 кандидатів наук, доцентів. Завідувач кафедри – канд. псих. наук, доцент Тарасова Тетяна Борисівна є співавтором інноваційної освітньої технології «Екологія та розвиток» та керівником регіонального психолого-педагогічного експерименту «Інноваційна освітня модель «Екологія та розвиток».

 Кафедра соціальної педагогіки і гендерних студій працює під керівництвом кандидата педагогічних наук, доцента Поляничко Анжели Олександрівни. З 2003 року на кафедрі працює лабораторія гендерних досліджень, якою керує канд. філос. н., доцент Луценко Олена Анатоліївна. Професорсько-викладацький склад кафедри становить 9 осіб, із них 7 – кандидати наук, з них 5 доценти; 2 – старших викладача; 2 – викладача.

 Кафедра дошкільної та початкової освіти працює з 1999 року.Очолює кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Кондратюк Світлана Миколаївна. За період існування кафедри захищено 4 кандидатських дисертації, у 2012 році пройшли попередній захист кандидатських дисертацій 3 здобувача. Кафедра тісно співпрацює з профільними інститутами Академії педагогічних наук, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова та іншими ВНЗ України, а також  Велико-Тернівським університетом Св. Св. Кирила і Мефодія та Плодівським університетом ім. Паісія Хілендарського (Болгарія). Студенти спеціальності «Початкова освіта» неодноразово займали  призові місця у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт

 Кафедра корекційної та інклюзивної освіти працює під керівництвом канд. пед. наук, доцента Картавої Юлії Анатоліївни.

 Колектив кафедри спрямовує свою діяльність на високоякісну підготовку педагога-дефектолога для роботи у сучасних умовах згідно світових тенденцій та національного досвіду України, формування гуманістично зорієнтованого професійного світогляду спеціаліста, який розуміє і приймає проблеми дітей з порушеннями  психофізичного розвитку та  сприяє їх вирішенню. 

 На кафедрі створено консультативно-методичний центр „Довіра” та наукову лабораторію корекційно-реабілітаційних технологій. Професорсько-викладацький склад працює над колективною науковою темою „Зміст, організація та управління корекційно-реабілітаційною діяльністю”(номер державної реєстрації – 0111 U 009399). Налагоджена співпраця з провідними науковими установами та вищими навчальними закладами України, спеціальними загальноосвітніми та реабілітаційними закладами м. Сум та області. Відбувається міжнародне співпробітництво з вищими та загальноосвітніми навчальними закладами, громадськими організаціями Росії, Білорусії, Німеччини, Сербії, Болгарії, Македонії.

 Кафедра здійснює волонтерську діяльність за участю студентів, викладачів ВНЗ, педагогів та дітей спеціальних загальноосвітніх закладів м. Суми.

Кафедра практичної психології працює під керівництвом доктора психол. наук, доцента, професора Кузікової Світлани Борисівни. В складі кафедри працюють: 1 доктор психологічних наук, професор, 9 кандидатів наук (3 кандидати філософських наук, 6 кандидатів психологічних наук), 7 доцентів. В спектр освітніх послуг входять інновації в організації навчально-виховного процесу. Кафедра підтримує тісні зв’язки з:

 - соціальними організаціями;

 - закладами освіти;

 - медичними закладами;

 - закладами по підбору та відбору персоналу;

 - психодіагностичними, психолого-консультаційними службами.

  Викладачі кафедр працюють над:

- підвищенням пізнавальної активності студентів;

- організацією навчальної активності студентів;

- методичним забезпеченням самостійної роботи студентів відповідно основних положень кредитно-модульної системи навчання;

- стимулюванням саморозвитку студентів;

- впровадженням сучасних іфнормативно-комунікативних педагогічних технологій;

- розробкою електронного навчально-методичного комплексу навчальних дисциплін;

- організацією і методичним забезпеченням практичної підготовки студентів.

  В інституті педагогіки і психології здійснюється контроль за проведенням виховної роботи серед студентів за такими напрямками як гармонійний розвиток особистості, формування духовності, становлення моральності, виховання почуття колективізму, вміння працювати у команді, здатність до розвитку високих естетичних смаків та ідеалів, пропаганда здорового способу життя, запобігання вживанню студентами алкогольних напоїв, тютюну, наркотиків.

 Важливим фактором удосконалення навчально-виховної роботи є впровадження студентського самоврядування, що сприяє зростанню у студентської молоді соціальної активності, ініціативи та відповідальності, оволодінню навичками організатора.

  В інституті працюють куратори академічних груп, які активно сприяють формуванню й організації діяльності колективу та створенні оптимальних умов для становлення і самовизначення особистості.

  З метою формування національної самосвідомості, патріотизму, правової культури та з метою формування художньо-естетичних навичок проводяться виховні та тематичні заходи.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 212 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.