× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG 5815 3b334 1746713102

Завідувач кафедри - кандидат біологічних наук, доцент Вакал Анатолій Петрович

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коротка історія кафедри ботаніки

Кафедра загальної біології та екології була створена як кафедра ботаніки у 1930 році, коли навчальний заклад мав назву Сумський інститут соціального виховання. На кафедрі були зосереджені всі предмети біологічного циклу, а згодом від неї відчленувалася кафедра зоології. Першим завідувачем кафедри ботаніки був професор Юхим Петрович Буженко. Він очолював кафедру до 1938 року. На той час кафедра мала трьох працівників – завідувача, одного асистента Гавриленко Григорія Сергійовича, та лаборанта – Сичова Василя Григоровича.

Викладались такі предмети як ботаніка, фізіологія рослин, предмети сільськогосподарського циклу. Читались лекції з врахуванням новітніх досягнень того часу, велись лабораторні заняття та польова практика.

Наукова робота проводилась у двох напрямках: це ботанічний і сільськогосподарський. Ю.П.Буженко займався альгологією. Тема його кандидатської дисертації „Мікрофлора річок Корабельної, Тигула та Псла”. По темі опубліковано понад десять наукових статей. Крім того ним написаний і зберігся в архівах музею в рукописі посібник „Лабораторний практикум з ботаніки.”

За весь період існування кафедрою керували з різними строками десять завідувачів. З 1961 року, кафедру очолила доцент Н.І.Дегтярьова і працювала на цій посаді п’ятнадцять років. Кафедра виросла до 9 викладачів з них п’ять доцентів, один старший викладач і три асистенти. Цикл сільськогосподарських дисциплін викладав доцент Б.М.Польський; фізіологію рослин – доц. І.Х.Сухарєва; ботаніку – доц..М.І.Стеблянко, ст. викладач В.А.Ковтун; генетику та дарвінізм – доц. Н.І.Дегтярьова. На кафедрі панувала надзвичайно творча атмосфера. Всі викладачі окрім викладацької роботи виконували наукову та займалися виховною роботою. Свої досягнення друкували в наукових журналах та “Збірнику наукових праць Сумського педінституту”.

В 1976 році на завідування було обрано доц. Стеблянко М.І., який очолював кафедру до 2001 р. (25 років). У зв’язку з ростом контигенту виросла і кафедра. Штат кафедри збільшувався. Сьогодні кафедра являє собою одну із крупних структур природничо-географічного факультету. Її можна вважати загально університетською, так як курс основ екології читається на всіх факультетах університету. З 2001 року керує кафедрою доц. Вакал А.П. У наш час на кафедрі працюють десять доцентів і два викладачі. Читання лекційних курсів забезпечується фахівцями з вченими ступенями та званнями – так курс ботаніки, анатомії та морфології рослин читають доценти, кандидати біологічних наук Закорко Н.Г., Гончарова К.Д; систематики рослин – доц., к. б. н. Родінка О.С., доц., к. б. н. Голубшова Ю І.; фізіологію рослин – доц., к. б. н. Москаленко М.П.; основи с/г виробництва, екологію доц. к.б.н. Вакал А.П.; генетику з основами селекції – доц. к.б.н. Торяник В.М.; методику викладання біології – доц. к.п.н. Суряднова В.П.; екологію – доц. к.б.н. Карпенко К.К.; еволюційне вчення – доц. к.б.н. Данько Я.М. Всі викладачі закінчили аспірантури при провідних наукових установах країни, являються вченими у різних галузях біологічних наук, а також в даний момент працюють над проблемами – вдосконалення методики підготовки вчителя-біолога до роботи в сучасній школі, результати наукової роботи друкують в науково-методичних журналах та збірниках.

Разом з тим кафедрою завжди проводилися ботанічні дослідження розпочаті ще в перші роки існування кафедри.

Найбільша активізація науково-дослідної роботи з проблем ботаніки розпочинається з 1986 р., коли кафедра була залучена до виконання госпдоговірних робіт. Спочатку досліджували вплив аеротехногенних забруднень на рослинність (М.І.Стеблянко – керівник, А.П.Вакал, В.А.Ковтун, К.Д.Гончарова), з 1989 р. вивчали природні ресурси лікарських рослин області (К.К.Карпенко – керівник, М.І.Тельпухов, Н.Г.Закорко, К.Д.Гончарова, В.П.Суряднова). В 1993, 1994, 1998 рр. вивчали поширення на Сумщині рослин, занесених до Червоної книги України та обласного списку (К.К.Карпенко – керівник, А.П.Вакал, О.С.Родінка – виконавці). Обстежуються заповідні території. Результати висвітлені в матеріалах науково-практичних конференцій (1990, 1994), збірниках праць інституту (1992, 1998), науково-популярних і методичних виданнях (1994, 1996, 1997, 1999).

Викладачами кафедри підготовлено цілий ряд посібників. Одні з них являються підручниками для студентів ВУЗів. Таким являється підручник „Основи сільськогосподарського виробництва” 1977, автори доц. Польський Б.М., доц. Стеблянко М.І.; колективною працею кафедри являється „Ботаніка, анатомія та морфологія рослин” 1995 р. під заг. редакцією проф. Стеблянко М.І., співавтори доценти Гончарова К.Д., Закорко Н.Г.

Кафедра неодноразово являлась організатором конференцій. Так в 1973 р. на базі кафедри ботаніки була проведена всесоюзна конференція завідуючих кафедрами ботаніки педінститутів на тему: ”Удосконалення викладання в педагогічних інститутах з урахуванням нових планів і програм”. Проведено ряд природоохоронних конференцій.

На кафедрі проводиться наукова робота зі студентами. Працює декілька проблемних груп:з мікології та флористико-екологічних досліджень – доц. Ю.І. Литвиненко, А.П.Вакал.; генетики – доц. В.М.Торяник; фізіології рослин – доц. М.П.Москаленко; циклом методичних досліджень керує доц. Л.П. Міронець. Виконуються студентами курсові та дипломні роботи, окремі студентські досягнення публікуються в статтях. Проводиться польова практика як в межах області та України.

Викладачі кафедри:

IMG 5478 eaff3 1046036967

Вакал Анатолій Петрович, народився 1960 року, завідувач кафедри ботаніки, кандидат біологічних наук, доцент, у 1984 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1992 році захистив кандидатську дисертацію “Оцінка трансформації наземних біогеоценозів в зоні впливу заводів по виробництву фосфорних добрив” за спеціальністю 03.00.16 – екологія. Фахівець у галузі екології, грунтознавства, охорони природи.

Данько Ярослав Миколайович, народився 1962 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1982 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1988 році захистив кандидатську дисертацію “Вплив різних екзогенних акцепторів та донорів електронів на утворення метану метаногенним угрупованням” за спеціальністю 03.00.07 – мікробіологія. Фахівець у галузі мікробіології, проблем теорії еволюції.

Литвиненнко Юлія Іванівна, народилася 1981 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 2002 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 2007 захистила кандидатську дисертацію “Фітотрофні мікроміцети Новгород-Сіверського Полісся” за спеціальністю 03.00.21 – мікологія. Фахівець у галузі мікологія, ботаніки, молекулярної біології.

Москаленко Микола Павлович, народився 1962 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1984 році закінчив Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1993 році захистив кандидатську дисертацію “Темнове дихання гібридів кукурудзи в онтогенезі в зв’язку з фотосинтезом, ростом і продуктивністю” за спеціальністю 03.0012 – фізіологія рослин. Фахівець у галузі фізіології рослин, екології рослин, молекулярної біології.

Міронець Людмила Петрівна, народилася 1976 року, доцент кафедри ботаніки, у 1998 році закінчила Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію “Методика застосування комп’ютерних технологій у процесі навчання біології учнів 7-го класу” за спеціальністю 13.00.02 – теорія та методика навчання (біологія). Фахівець у галузі педагогіки, методики навчання біології та природознавства.

Торяник Валентина Миколаївна, народилася 1967 року, кандидат біологічних наук, доцент кафедри ботаніки, у 1989 році закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка, базова освіта – вчитель біології і хімії. У 1996 році захистила кандидатську дисертацію “Спонтанна мутаційна мінливість озимої пшениці у різних еколого-географічних регіонах України” за спеціальністю 03.00.15 – генетика. Фахівець у галузі генетики, селекції, біотехнології, молекулярної біології.

Карпенко Ольга Віталіївна зав. лабораторією, закінчила Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології.

Усатих Тетяна Олексіївна ст. лаборант, закінчила Сумський державний педінститут, базова освіта – Вчитель географії та біології.

Бут Ірина Олексіївна ст.лаборант,закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка, базова освіта- Вчитель біології, практичний психолог.

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 212 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.