× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

Кафедра історії України Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка була створена згідно рішення Ради Сумського державного педагогічного інституту імені А. С. Макаренка в жовтні 1991 року на базі кафедри історії СРСР. Підставою для цього стала постанова Міністерства народної освіти Української РСР від 2 вересня 1991 року (№1/ д- 337), відповідно до якої збільшувалась кількість годин на вивчення курсу «Історія України», і уводились нові навчальні дисципліни: «Археологія України», «Історіографія історії України» тощо.

foto kafedri 1964175984

Історія України викладається на історичному факультеті протягом 8 семестрів (з І по ІV курси). На п’ятому курсі отримані знання узагальнюються і систематизуються під час вивчення курсу «Актуальні проблеми історії України ХХ ст.»

З 1994 року викладачі кафедри викладають історію України і на всіх неісторичних факультетах.

Кафедра робить значний внесок у підготовку фахівців за ОКР «Магістр історії». Провідні науковці здійснюють викладання таких дисциплін: «Спеціальні історичні дисципліни», «Історичне краєзнавство», «Історична географія», «Етнографія України», «Основи наукових досліджень», «Історія рідного краю», «Історія української культури», «Історія церкви в Україні», «Історіографія історії України», «Аграрна історія України», «Сучасна історіографія історії України».

У магістратурі кафедрою забезпечується вивчення таких дисциплін, як «Дискусійні питання історії України», «Методи опрацювання історичних джерел», «Історія української еміграції», «Україна в міжнародних відносинах», «Становлення та розвиток української державності».

На кафедрі функціонують проблемні групи: «Актуальні проблеми історіографії та джерелознавства історії України» (керівник професор Бугрій В.С.); «Національні меншини в Україні у ХХ ст.» (керівник доцент Турков В.В.); «Історія терористичних організацій (ХІХ – початок ХХІ ст.)» (керівник доцент Єпик Л.І.) та науковий гурток «Тризуб» (керівники доценти Жмака В.М. і Авхутська С.О.).

Кафедра активно залучає до наукової і творчої роботи студентів. Щорічно кожний провідний фахівець кафедри керує 5-8 студентськими науковими дослідженнями. Студенти брали участь у науково-практичних конференціях: «Історична постать Т. Шевченка очима сучасників» (2014 р., 2015 р.), ІІІ та ІV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Історико-філософські дослідження молодих учених» (2014 р., 2015 р.). Найбільш обдаровані студенти брали участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Історико-краєзнавчі дослідження: традиції та інновації» (2013 р.), яка проводилася кафедрою історії України.

Усі викладачі кафедри протягом останніх 5 років підвищили свою кваліфікацію. Базами для підвищення кваліфікації стали: ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (кафедра соціально-гуманітарних дисциплін); Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка (кафедра психології, кафедра практики англійської мови).

Кафедра успішно співпрацює з Українським інститутом національної пам’яті, Лабораторією суспільної освіти НАПН України, Харківським національним університетом імені В. Н. Каразіна, Харківським національним педагогічним університетом імені Г. С. Сковороди, Сумською обласною організацією «Національна спілка краєзнавців України», Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, Глухівським державним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, Сумським державним університетом, Лебединським педагогічним училищем імені А.С. Макаренка, Сумською обласною універсальною бібліотекою, Сумським обласним краєзнавчим музеєм, Держархівом Сумської області.

Дослідження колективної наукової проблематики

За період 2010-2014 рр. кафедрою історії України виконувалась колективна тема наукового дослідження «Етнополітичний і соціокультурний розвиток України в 20 – 30-их роках ХХ століття». Реєстраційний номер: 011U005729.

З 2015-2020 рр. колективна тема кафедри є:«Соціально-економічний, політичний та культурний розвиток України в ХХ столітті».Мета НДР: дослідити зміни у соціально-економічному, політичному та культурному аспектах історичного процесу в Україні у ХХ ст.

CКЛАД КАФЕДРИ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

bugriy v.s 773417017Бугрій Володимир Станіславович – завідувач кафедри історії України , має науковий ступінь доктора педагогічних наук зі спеціальності – історія педагогіки та загальна педагогіка, і вчене звання професора. Бугрій В.С. у 1987 році закінчив Харківський державний університет за спеціальністю «Історія», здобувши кваліфікацію історика, вчителя історії та суспільствознавства. У січні 2006 р. успішно захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Становлення та розвиток системи краєзнавчої роботи в школах Північно-східної України (20 –30‑ті рр. ХХ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка. У лютому 2013 р. захистив докторську дисертацію на тему «Розвиток системи шкільного краєзнавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» за спеціальністю 13.00.01 – історія педагогіки та загальна педагогіка. У квітні 2015 р. отримав вчене звання професора кафедри історії України. Наукові інтереси завідувача кафедри пов’язані з дослідженням історичного краєзнавства, історії рідного краю, історії освіти, історіографії історії України. Основні результати науково-дослідної роботи Бугрія В. С. представлені у 75 працях.

Бугрій В. С. є керівником наукової школи з проблем розвитку освіти в Україні, яка діє в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка; здійснює опонування та рецензування дисертацій, входить до складу Спеціалізованої вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, бере участь у міжнародних, всеукраїнських та регіональних конференціях, активно пропагує науково-методичні ідеї серед учителів. Його праця відзначена почесними грамотами прем’єр-міністра України (2009 р.), голови Сумської обласної державної адміністрації (2008 р.), Сумського міського голови (2010 р.).

Список наукових праць

turkov 158305807Турков Володимир Вікторович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. У 1988 р. закінчив Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія та педагогіка» й отримав кваліфікацію вчителя історії та суспільствознавства, методиста з виховної роботи. У 1995 р. закінчив аспірантуру Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 1997 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Політика Росії щодо переселення бессарабських болгар на південноукраїнські землі 1856 – 1871 рр.», у 2004 р. отримав вчене звання доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: історія болгарської національної меншини на території України в 20-х – 30-х рр. ХХ ст. Є співавтором навчального посібника «Сумщина в історії України» (2005).

Список наукових праць

avhutska 26045668Авхутська Світлана Олександрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри історії України. В 2001 р. закінчила Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія» та здобула кваліфікацію вчителя історії та правознавства. У 2012 р. закінчила цільову аспірантуру СумДПУ імені А. С. Макаренка. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів історії у процесі професійної підготовки». У 2015 р. здобула вчене звання доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: професійна підготовка майбутніх учителів історії, історіографія та народні рухи в Україні.

Список наукових праць

Vovk 1323162622Вовк Олександр Володимирович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, в 2003 р. закінчив магістратуру історичного факультету Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, в 2005 – 2008 рр. навчався в цільовій аспірантурі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У травні 2009 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20-х – на початку 30-х років ХХ ст.». У 2013 році здобув вчене звання доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: суспільно-політичні процеси в українському селі в 20 – 30-х рр. ХХ ст., національно-визвольна боротьба в Україні у 30 – 50-ті рр. ХХ ст. Член правління Сумської обласної організації Національної спілки краєзнавців України.

Список наукових праць

Єпик Лариса Іванівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. У 1988 р. Закінчила Сумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Історія та педагогіка». У 2006-2009рр. - здобувач кафедри українознавства Луцького державного політехнічного університету. У 2009 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Костянтин Андріанович Мацієвич – науковий і громадсько-політичний діяч» в Інституті історії України НАН України. Сфера наукових інтересів: Українська революція 1917-1921 рр., Українська еміграція у міжвоєнний період.

Список наукових праць

zhmaka 1979896180Жмака Віталій Миколайович – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України. У 2002 р. закінчив історичний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія» та здобув кваліфікацію вчителя історії і правознавства. У 2003 р. закінчив магістратуру, здобувши кваліфікацію магістра педагогічної освіти, викладача історії. З 2003 р. працював вчителем історії в обласному багатопрофільному ліцеї Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Та за сумісництвом – викладачем кафедри історії України Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. Протягом 2007 – 2010 рр. навчався в аспірантурі Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. У 2011 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України в 1920-ті роки» за спеціальністю 07.00.01 «історія України». У 2014 р. отримав диплом доцента кафедри історії України. Сфера наукових інтересів: містознавча тематика, соціально-економічні процеси в містах Лівобережної України періоду НЕПу.

Список наукових праць

podrez 1395805879Подрєз Юлія Вікторівна – кандидат історичних наук, доцент кафедри історії України, у 2007 р. закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, здобувши кваліфікацію магістра історії. У 2011 р. закінчила аспірантуру Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. У 2013 р. захистила кандидатську дисертацію з теми «Українська діаспора в соціально-економічному просторі Росії другої половини ХІХ – початку ХХ століття (на прикладі участі етнічних українців у розвитку дрібного промислового підприємництва)».

Список наукових праць

tovstuha p.v 473349354Товстуха Павло Васильович – старший викладач, в 1983 р. закінчив Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка за спеціальністю «історія». У 1986-1988 рр. Навчався в аспірантурі Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка. З жовтня 1983 р. Працює в сумському державному педагогічному університеті ім. А. С. Макаренка. Досліджує проблему тактики «лівого блоку» на сторінках опозиційної преси 1905-1907 рр. (близько 10 публікацій у фахових виданнях), а також проблему соціалістичних перетворень на початку 30-х рр. ХХ ст. На території північних районів Сумщини (6 наукових публікацій).

Список наукових праць

Контактна інформація:

40002, м. Суми, вул. Роменська, 87, тел. (0542)85-59-13, e‑mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 254 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.