Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios

semenog 08e6f 754222691Завідувач кафедри української мови Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор.

Кафедра української мови є:

- центром мовно-професійної підготовки студентів, магістрантів, що відбувається на основі глибокої диференціації та індивідуалізації освітнього процесу, створення і запровадження інноваційних педагогічних технологій в освітній процес, удосконалення робочих навчальних програм із посиленням професійної спрямованості;
- центром науково-методичної підтримки розвитку мовнокомунікативної компетентності учнів і студентів у вищій школі, розвитку і саморозвитку мовнокомунікативної культури фахівців філологічного і нефілологічного профілю;
- центром науково-дослідницької діяльності студентів, магістрантів, аспірантів, що відбувається через підготовку кваліфікаційних робіт, дисертацій, організцію і проведення конференцій з проблем лінгвістики і мовної освіти фахівців, виконання досліджень монографічного характеру, підготовку комплектів науково-методичної, довідкової літератури нового покоління з мовознавчих, мовно-методичних дисциплін для студентів, учителів, учнів, фахівців нефілологічного профілю, у тому числі на електронних носіях.

Основні завдання кафедри:

 • • культуромовна, лінгвістична, лінгвометодична підготовка майбутніх учителів/ фахівців нефілологічного профілю;
  • здійснення науково-дослідної, культурно-освітньої роботи з юними філологами, зі студентами різних факультетів у напрямку реалізації концепції національно-патріотичного виховання, формування духовно багатої, національно-мовної особистості;
  • проведення наукових досліджень у співпраці з іншими науковими, навчальними закладами України та інших держав, закладами освіти шляхом координації тематики наукових робіт, організації і проведення спільних наукових заходів;
  • підвищення рівня українськомовної кваліфікації докторів філософії, педагогічних, науково-педагогічних працівників кваліфікації науково-педагогічних працівників.

На кафедрі української мови працює 2 доктори наук, професори (Беценко Т.П., Семеног О.М.), 5 кандидатів наук, доцентів (Брага І.І., Герман В.В., Громова Н.В., Рудь О.М., Кумеда О.П.), 1 викладач (Паляничко Ю.В.).

Девіз колективу кафедри – «Професійний розвиток, саморозвиток і самореалізація мовної особистості фахівця».

Історія кафедри
(за книгою «Історія кафедри української мови
за ред. Дейниченко Н.П., Семеног О.М. – Суми, 2014)

Документальні дані засвідчують, що мовно-літературний факультет існував ще при Сумському педагогічному технікумі. Тоді навчалося
25 студентів, а з реорганізацією цього навчального закладу в педагогічний інститут кількість місць збільшилася: з 1930 року навчалося 60 студентів.
Кафедра української мови і літератури була створена у 1930 році у складі мовно-літературного відділення Сумського інституту соціального виховання. Різні архівні документи ДАСО свідчать про зміни в назвах кафедри української мови: 1930 р. – кафедра української мови та літератури; 1934 р. – кафедра української мови; 1950–1954 рр. – кафедра української мови; 1955–1965 рр. – кафедра мовознавства; 1969–1970 рр. – кафедра української мови; 1970–1987 рр. – кафедра української мови; 1987 (з 1.10) – 1988 (до 15.02) рр. – кафедра української мови і літератури; 1988 р. – сьогодення – кафедра української мови.
Архівні матеріали 1933-1934 н.р. , що зберігаються в ДАСО, фіксують кілька назв кафедри української мови: кафедра мовознавства [Спр. 235. – Арк. 22], кафедра мови [Наказ №83 §1 від 16.09.1933 р.], український сектор [Наказ №386 від 1.09.1933 р.], мовний відділ [Наказ №96 від 4.07.1934 р.].
У 50-х рр. ХХ ст. практикували спільні засідання кафедри мовознавства з іншими кафедрами: з кафедрою російської мови (протокол №8 від 15.02.1952 р.; №12 від 27.03.1952 р.; №13 від 11.04.1952 р.; №16 від 29.04.1953 р.), з кафедрою української літератури (протокол № 10 від 21.03.1952 р.).
Початок самостійного функціонування кафедри мовознавства припадає на повоєнні роки. У 1948 році з Києва до Сумського державного педагогічного інституту було направлено відомого українського мовознавця Євгена Михайловича Марковського. Саме з початком його діяльності кафедра мовознавства стає окремим повноцінним підрозділом інституту.
З 1964 року кафедра української мови відокремлюється від загальної кафедри мовознавства і починає працювати самостійно. Завідувачем кафедри призначають кандидата філологічних наук, доцента С.І.Дорошенка. Ця подія стала важливим стимулом активізації академічної та методичної роботи на кафедрі. Із кафедрою української мови пов’язана діяльність таких відомих учених-мовознавців, як Л.Д.Цупрун, Л.Г.Скрипник, Л.П.Бова, В.Д.Горяний, О.С.Скорик, Н.Б.Ганжа.

Завідувачі кафедри

Абрамович П. Н. – завідувач кафедри мовознавства, «за контрабанду в навчальній роботі звільнений з посади завідувача до викладача» [Наказ №354 від 24.08.1933] [Спр. 235].
Нестеренко Юрій Гаврилович – в.о. керівника кафедри [Наказ №383 від 16.09.1933], завідувач кафедри мови і літератури [Опис 1. – Спр. 238. – Арк. 238].
Панченко Сергій Іванович – завідувач українським сектором з вересня 1933 року [Наказ №383 від 16.09.1933]. У 1933-1934 н.р. виділено 2 посади завідучів відділами (секторами) – українського та російського.
Вишневська Катерина Семенівна – керівник кафедри української мови і літератури Сумського інституту соціального виховання.
Черевко Григорій Андрійович – в.о. завідувача кафедри мови і літератури [Спр. 268].
Марковський Євген Михайлович – в.о. завідувача, ст. викладач [Опис 3. – Спр. 120. – Арк. 25], завідувач кафедри української мови [Опис 3. – Спр. 72].
Добровольський Аркадій Йосипович – в.о. завідувача кафедри мовознавства з 16 грудня 1944 року, завідувач кафедри мовознавства [Протокол №1 від 14.10.1955 р.], звільнився з посади завідувача кафедри мовознавства 27 лютого 1956 року за власним бажанням (за станом здоров’я).
Гужва Федір Кирилович – завідувач кафедри мовознавства
(1956-1959 рр.) [Спр. 385].
Дорошенко Сергій Іванович – завідувач кафедри української мови (1965-1967 рр.).
Скорик Олександр Семенович – завідувач кафедри української мови (1975–1997 рр.).
Малишко Галина Іванівна – завідувач кафедри української мови (1978–1980 рр.).
Поставний Валерій Володимирович – завідувач кафедри української мови (1994–2002 рр.).
Герман Вікторія Василівна – завідувач кафедри української мови (2002–2007 рр.).
Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (з 2008 р.).
Значний внесок у розвиток кафедри і факультету зробила Галина Іванівна Малишко, що працювала як завідувач у 1970- 1280 -х рр. Монографії та статті Г.Малишко друкувалися у центральних фахових виданнях, і окремими збірниками. Окрім наукової роботи, Галина Іванівна активно виконувала громадську роботу, упродовж 1980-1990 рр. обіймала посаду декана філологічного факультету.
Почесні ветерани кафедри – Поставний В.В., Дейниченко Н.П., Михайлюк Л.М., Лиманчук Л.М., Силка А.А., Книш О.І. Почесний доцент кафедри – Дорошенко Л.І.

Навчальна діяльність

Навчальні дисципліни, викладання яких забезпечують викладачі кафедри: «Українська мова за професійним спрямуванням», «Сучасна українська літературна мова», «Практикум з правопису української мови», «Вступ до мовознавства», «Старослов’янська мова», «Українська діалектологія», «Історична граматика», «Культура української мови», «Ділова українська мова», «Історія української літературної мови», «Стилістика української мови», «Теорія мови», «Лінгвістичний аналіз тексту», «Теорія мови», «Загальне мовознавство», «Академічна риторика», «Культура наукової української мови», «Методика навчання української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі».
Викладачі кафедри читають спецкурси для студентів і магістрантів («Медіакультура вчителя-словесника», «Нові напрями сучасної лінгвістики», «Культуромовна ососбистість учителя Сумщини в ретроспекції», «Інноваційні підходи до викладання української мови»), керують педагогічною та діалектологічною практиками студентів; курсовими, бакалаврськими, дипломними / магістерськими роботами, у яких висвітлюються новітні погляди на природу мовних одиниць, класифікацію і систематизацію мовних явищ, форми і методи вивчення української мови у середній та вищій школі. Для аспірантам різних спеціальностей, підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників розроблений і впроваджений курс української наукової мови.

Наукова діяльність

За останні 5 років на кафедрі опубліковано понад 300 праць, із них: 7 монографій, 14 посібників для студентів і учнів з грифом МОН України. Кафедрою проведено 10 міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій.
У 2016 році кафедра провела:
- ІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар «Культуромовна особистість фахівця у ХХІ столітті» (Суми, 17 грудня 2016 р.);
- ІІІ Обласну науково-практичну конференцію «Технології, методи і прийоми формування українськомовної особистості» (Суми, 8 листопада 2016 р.);
- IV Обласну науково-практичну конференцію «Інноваційна освіта та педагогічна майстерність учителя» (Суми, 22 листопада 2016 р.);
- міжвузівський науково-методичний вебінар «Урок української мови: історія і сучасність» (Умань – Суми, 8-22 листопада2016 р.);
- Всеукраїнський науково-практичний семінар «Університет ІІІ тисячоліття: виклики сьогодення та перспективи розвитку» (Суми, 19 грудня 2016 р.)
Спільно з Науково-методичним центром «Формування національно-мовної особистості в умовах неперервної освіти» Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини (директор – доктор педагогічних наук, професор Л. І. Мамчур) проведено: Всеукраїнський науково-методичний семінар з міжнародною участю «Формування національно-мовної особистості в контексті багатоступеневої національної освіти», 24 березня 2016 р.
Спільно з Барським гуманітарно-педагогічним коледжем імені Михайла Грушевського проведено: XIIІ міжнародну науково-методичну конференцію «Концептуальні проблеми модернізації сучасної системи освіти на засадах формування духовно-патріотичних цінностей студентської молоді» (17-19 березня 2016 року); ІІІ Міжнародну конференцію «Художня творчість в контексті проблем її вивчення: етномотиви, етноконцепції та етносимволіка» (3-6 листопада 2016 р.)
Виконано колективні теми: «Від звука до тексту: аналіз мовних одиниць різних рівнів» і «Лінгвокраєзнавство».
У 2016 р. викладачі кафедри проф. Семеног О.М., доц. Герман В.В., Громова Н.В., Рудь О.М., Кумеда О.П. працювали над науково-дослідною темою «Ефективні технології навчання і контролю якості знань у лінгвістичній підготовці майбутніх фахівців». На основі вивчення національного і зарубіжного освітнього досвіду науково обґрунтовано і розроблено науково-методичне забезпечення з упровадження ефективних технологій навчання і контролю якості знань на заняттях із теоретико- та історико-лінгвістичних, культуромовних, медіа- і лінгводидактичних дисциплін у контексті сучасних тенденцій мовної освіти для студентів філологічних та нефілологічних спеціальностей.
Результати дослідження (навчальні програми дисциплін, навчальні посібники, монографії, збірники тестових і контрольних завдань, методичні рекомендації, публікація статей у фахових часописах, участь у роботі міжнародних і всеукраїнських наукових, науково-методичних, науково-практичних конференцій та семінарів з проблеми дослідження) упроваджені в науковий обіг, використовуються в навчально-виховному процесі СумДПУ імені А.С.Макаренка, Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені В. Стефаника», Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка, Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Луцького педагогічного коледжу, Київського професійно-педагогічного коледжу імені Антона Макаренка, Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Барського гуманітарно-педагогічного коледжу імені М. Грушевського згідно з угодами про науково-методичну співпрацю; можуть використовуватися під час проведення тематичного контролю знань, підсумкових атестацій, у процесі самоосвіти студентів.
У 2016-2017 н.р. на кафедрі української мови функціонує науково-дослідна лабораторія «Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (керівник – проф. Семеног О.М.). Положення лабораторії затверджено Вченою радою Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка (протокол № 4 від 24.10.2016 р.).
Мета діяльності лабораторії: проведення наукових досліджень та прикладних розробок з питань формування академічної культури дослідника у системі: загальноосвітній навчальний заклад – бакалаврат – магістратура - аспірантура педагогічних ВНЗ.
Систематичним є науково-методичний семінар (керівник семінару – доц. В.В.Герман), функціонують проблемні групи та наукові студентські гуртки:
1. Академічна культура дослідника (д.п.н., проф. Семеног О.М.);
2. Специфіка художнього слововживання (д.ф.н., проф. Беценко Т. П.);
3. Інтерференційні зони в сучасній українській мові (к.ф.н., доц., Герман В.В.);
4. Дослідження зв’язків діалектної та літературної мови (к.ф.н., доц. Кумеда О.П.);
5. Інноваційні підходи до навчання української мови в загальноосвітній школі (к.п.н., доц. Громова Н.В.);
6. Мовна майстерність учителя-словесника (к.ф.н., доц. Рудь О.М.).
Спільно з управлінням освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації кафедра проводить обласний етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (голова журі – проф. О. М. Семеног).

Співпраця з НАН України, НАПН України, ВНЗ

Науковці кафедри мають творчі контакти з Інститутом української мови НАН України, Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Національним педагогічним університетом ім. М.П.Драгоманова, із Глухівським, Тернопільським, Черкаським, Кіровоградським університетами, виступають рецензентами авторефератів дисертацій, підручників і посібників, опонентами на захисті докторських і кандидатських робіт.
К.філ.н., доц. О. П. Кумеда взяла участь у міжнародному круглому столі «Мовотворчість П. О. Куліша в утвердженні нової української літературної мови», присвяченому презентації книги українсько-американського філолога, професора кафедри сучасних мов і культур Університету Пейс (Нью Йорк) Андрія Даниленка «From the Bible to Shakespeare. Pantelejmon Kulis (1819–1897) and the Formation of Literary Ukrainian», що проводився Інститутом української мови НАН України.
Співпраця з відділом змісту і технологій навчання дорослих Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України здійснюється за такими напрямами: зміст і науково-методичне забезпечення мовнокомунікативної підготовки вчителя, викладача вищої школи; організація науково-дослідної роботи майбутнього вчителя, викладача вищої школи. Проф. Семеног О.М. спільно із д.пед.н. Вовк М.П. підготовлено монографію «Академічна культура дослідника в освітньо-культурному просторі університету».
Доц. Брага – член журі Всеукраїнського конкурсу студентських досліджень із соціолінгвістики (12-13 квітня 2016 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
Викладачі кафедри працюють у редакційних колегіях фахових видань «Вісника Глухівського національного педагогічного університету», збірника наукових праць Хмельницького національного університету (проф.Семеног О.М.). Вони активні учасники міжнародних, всеукраїнських і регіональних наукових конференцій. Зокрема, у 2016 році свої наукові напрацювання викладачі презентували на 48 міжнародних конференціях, у тому числі за межами України (Білорусія, Чехія, Молдова, Польща), у межах України (Київ, Хмельницький, Суми, Вінниця та ін.).

Міжнародна діяльність

На підставі договору, укладеного у 2012 році терміном на 5 років (2012 -2017 рр.), продовжується наукова співпраця кафедри української мови з Брестським державним університетом ім. О.С.Пушкіна (Брест, Республіка Білорусь).
Основні напрями співпраці:
 спільні наукові симпозіуми і конференції;
 науково-методичні семінари;
 науково-дослідні заходи;
 обмін досвідом і науково-методичною літературою, електронними виданнями з питань мовної картини світу, проблем мовної підготовки фахівців тощо.
Викладачі кафедри систематично беруть участь у міжнародній науково-методичній конференції «Слов’янські мови: системно-описовий і соціокультурний аспекти дослідження», а студенти факультету іноземної та слов’янської філології - у щорічній міжнародній конференції «Слово в мові, мовленні, тексті», публікують результати своїх досліджень у щорічному збірнику студентських наукових праць «Слово в мові, мовленні, тексті».
Результати наукової роботи студентів відображені у таких публікаціях:
Квочка Ю. Теонимы в истории украинского язика и культуры / Юлия Квочка// Мир культуры: культуроведение, культурография, культурология. Сб. научн. Тр., Вып. ;. – Курск, 2016. – С. 157-160
Машталер А. Мовленнєвий портрет сумського старшокласника // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 459-462.
Різницька Т. Демотиватори як засіб маніпуляції в соціальній мережі FACEBOOK // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў / Брэсц. дзярж. ун-т імя А.С. Пушкіна; пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ, 2016. – С. 466-469.
Липова І.О. Гумористична антропонімія у творах П. Глазового, С. Олійника, П. Ребра / І.О. Липова // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2016.
Полосьмак Ю. Відбиття національних рис мовної картини світу у фразеологізмах із компонентом-числівником / Ю. Полосьмак // Слово в мові, мовленні, тексті: збірник наукових статей молодих вчених-філологів. – Брест: БрДУ імені О. С. Пушкіна, 2016.

Результати наукової роботи студентів відображені у таких публікаціях:

 1. Харченко В. Смислові антропоніми у романі П. Куліша «Чорна рада» та проблема їх передачі у перекладі /В. Харченко // Слово у мові, мовленні, тексті: збірник наукових праць молодих учених-філологів. – Брест: Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, 2015. – 376 с. – С.364-366.

Науковий керівник – к.п.н, доц. Громова Н.В.

 1. Коваленко Ю. Семантико-словотвірний потенціал неолексем у художньо-публіцистичному дискурсі початку ХХІ ст. (на матеріалі творів М. Слабошпицького та В. Базіва) / Ю. Коваленко // Слово у мові, мовленні, тексті: збірник наукових праць молодих учених-філологів. – Брест: Брестський державний університет ім. А.С. Пушкіна, 2015. – 376 с. – С. 356-359.

Науковий керівник – к.п.н, доц. Громова Н.В.

 1. Грицай Ю.Психолінгвістичні типажі чоловічих оголошень про знайомство / Ю. Грицай // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 353–355.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

 1. Колюка І. Лінгвокультурологічний аналіз національно маркованої лексики української літературної казки / І. Колюка // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 359–361.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

 1. Горбатенко Ю. Гороскоп як мовленнєвий жанр: психолінгвістичний аспект вивчення // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. С. 349–350.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

 1. Горпинченко О. Концепт батько в мовній свідомості українців // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 351–352.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

 1. Куликовська І. Антропоніми сучасної української авторської казки // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 362.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

 1. Сакута М. Політичний антропонімікон у мові ЗМІ // Слова ў мове, маўленні, тэксце : зборнік навуковых артыкулаў маладых вучоных-філолагаў / пад агульнай рэд. Н.Р. Якубук. – Брэст : БрДУ імя А.С. Пушкіна, 2015. – С. 363.

Науковий керівник – к.ф.н, доц. Брага І.І.

Перспективними напрямами міжнародного співробітництва кафедри української мови є розширення географії співробітництва, укладання угод про співпрацю з іноземними партнерами, робота над можливістю організації міжнародного стажування викладачів.

Виховна,  профорієнтаційна робота 

Кафедра проводить заходи міського, університетського, факультетського рівнів з нагоди відзначення Дня української мови та писемності, Міжнародного Дня рідної мови, Дня слов’янської писемності і культури тощо, підтримує тісний зв'язок із Сумським територіальним відділенням Малої академії наук України, загальноосвітніми навчальними закладами міста Суми і Сумської області.
Профорієнтаційна робота є невід’ємним складником плану роботи кафедри. Упродовж 2015/2016 н. р. робота проводилася в кількох напрямах:
1. Співпраця зі слухачами Малої академії наук: проведення навчальних занять, підсумкових контрольних робіт, консультування наукових робіт (доцент Кумеда О.П.);
2. Участь викладачів у проведенні учнівських предметних олімпіад з української мови і літератури (доц. Кумеда О.П.);
3. Співпраця (згідно з угодами) зі студентами і викладачами Лебединського, Путивльського педагогічних училищ (професор Семеног О.М., доцент Кумеда О.П., доцент Громова Н.В.);
4. Проведення профорієнтаційної роботи викладачами і студентами факультету під час педагогічної практики з української мови в загальноосвітніх школах у вигляді тематичних уроків і виховних заходів
5. Залучення учнів і студентів вищих педагогічних навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації (училища, коледжі, технікуми) до проведення виховних заходів кафедри української під час Міжнародного дня рідної мови, Дня української писемності .
6. Проведення профорієнтаційної роботи викладачами і студентами факультету під час обласного туру Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (проф. О.М.Семеног, доц. Брага І.І., доц. Кумеда О.П., доц. Громова Н.В.).
7. Підготовка буклетів і відеороликів, книг «Історія кафедри української мови»; «Готуємося до уроку української мови» профорієнтаційного спрямування;
8. Залучення учнів профільних філологічних класів м. Суми та Сумської області до виховних заходів кафедри української мови.
Для профільного навчання, самонавчання, розвитку творчих здібностей у процесі навчально-пізнавальної, пошуково-дослідницької діяльності старшокласників підготовлено програми з української мови, що затверджені МОН України, посібники «Мова наша – українська, «Урок української мови у вимірах педагогічної дії», «Українська лексикографія у школі: діалог особистостей», «Домінанти духовного світу українців», «Мовна особистість учителя в художній літературі», «Фахова практика вчителя-словесника».

Концепція розвитку кафедри

Програма розвитку кафедри

Склад кафедри української мови

semenog 08e6f 754222691

Семеног Олена Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови.

Закінчила філологічний факультет Харківського державного університету імені О.М.Горького, спеціальність – «філолог; викладач української мови та літератури».

 Працювала у Глухівському державному педагогічному університеті (тепер – Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) на посадах асистента, старшого викладача, доцента, завідувача кафедри; в Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України на посадах старшого, головного наукового співробітника.

На кафедрі української мови Сумського педагогічного університету працює з 2007 року на посаді професора, згодом – завідувача.


У 2006 р. захистила докторську дисертацію «Система професійної підготовки майбутніх учителів української мови і літератури (в умовах педагогічного університету)».

У 2008 р. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови.

Навчальна, навчально-методична робота

Читає навчальні дисципліни за авторськими програмами: «Культура наукової української мови», «Методика викладання української мови у вищій школі», «Редагування освітніх видань»,  «Медіакультура вчителя-словесника», «Педагогічна риторика, «Мовна особистість учителя в художньому дискурсі» студентам, магістрантам, аспірантам. Для формального, інформального та неформального навчання науково-педагогічних і педагогічних працівників підготувала програми і посібники «Академічне письмо», «Культура фахової мови», «Мовна культура дослідника».Програми подані на сайті  http://pedmaster.ucoz.ua

Науково-дослідницька робота

Тема наукової діяльності: формування культуромовної особистості фахівця у процесі неперервної освіти.

Дослідниця має понад 300 наукових праць з питань теорії і методики професійної філологічної освіти, лінгвоперсонології, культури наукової української мови, етнолінгвістики, етнолінгводидактики, з-поміж яких:2 одноосібні і 12 колективних монографій, 18 посібників (10 — з грифом МОН України) для формального, інформального та неформального навчання, статті у вітчизняних фахових і закордонних виданнях (польською, англійською мовами). Деякі праці представлені на  у бібліометричному профілі https://scholar.google.com.ua/citations? user=oXOAu0MAAAAJ&hl=uk&authuser=1 ,

у тому числі: монографії «Професійна підготовка майбутніх учителів української мови і літератури»; «Українська культуромовна особистість учителя»; «Формування дослідницьких умінь майбутніх учителів-словесників: теорія і практика» (у співавторстві); «Професійна комунікативна підготовка майбутніх юристів: теорія і практика» (у співавторстві); «Академічна культура дослідника в культурно-освітньому просторі університету» (у співавторстві); «Лінгвістична підготовка майбутніх фахівців: ефективні технології» (у співавторстві); посібники для студентів, учителів, школярів навчальних закладів: «Український фольклор»; «Мовне родинознавство»; «Етнолінгводидактична культура педагога»; «Культура наукової української мови»; «Вступ до слов’янської філології»; «Фахова практика вчителя-словесника» (у співавторстві); «Методика викладання української мови у вищій школі»; «Українська мова: фахове спрямування – юрист» (у співавторстві), «Культура фахової мови» (у співавторстві), «Медіакультура вчителя-словесника» (у співавторстві), «Академічне письмо» (у співавторстві), «Урок української мови у вимірах педагогічної дії» (2015), «Лінгвоперсонологія» (2016), «Мовна особистість учитель й учня в художньо-педагогічному дискурсі» (2017).

У загальноосвітніх навчальних закладах використовується програма з української мови для 10–11 класів (профіль – українська філологія), затверджена МОН України, підготовлена спільно з доктором філологічних наук, професором, дійсним членом НАПН України Л.І. Мацько, посібник «Мова наша – українська».

Під консультуванням професора О. М. Семеног захищено 3 докторські і 5 кандидатських дисертацій (див. Наукова школа: https://www.sspu.sumy.ua/images/files/doc_files/2016/nauka/naukova_shkola_Semenog_O_M_).

О. М. Семеног – член 2 спеціалізованих учених рад, редакційних колегій.

Голова журі ІІ етапу Міжнародного конкурсу імені П. Яцика серед студентів ВНЗ м.Сум і Сумської області (м. Суми, 2011-2017).

Наукові інтереси: освіта, філологічна освіта, культура мови, лінгвоперсонологія, етнолінгводидактика.

Інформація про нагороди та відзнаки

"Відмінник освіти України" (1993), Почесна грамота голови Сумської обласної державної адміністрації (1999, 2002, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017), грамота української всесвітньої координаційної ради (2006), Почесна грамота Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України (2008), Грамота Департаменту освіти і науки, молодіта спорту виконавчого органу Київської міської ради (2013), нагрудний знак НАПН України медаль«УшинськийК.Д.» (2013), Почесна грамота Кабінету Міністрів України (2017).


Публікації проф. Семеног О. М. (див. репозитарій Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка http://repository.sspu.sumy.ua/simple-search?filterquery=Semenoh%2C+Olena+Mykolaivna&filtername=author&filtertype=equals)

Статті студентів

Науковий керівник:  Семеног О.М., доктор педагогічних наук, професор

 1. Косенко А. Формування основ академічної культури учнів на уроках української мови у 10–11 класах/ А.Косенко //Інновації в освіті і педагогічна майстерність учителя-словесника: збірник матеріалів усеукраїнської науково-практичної конференції  (м. Суми, 25 жовтня 2017 року)/ за ред. О. М. Семеног. – Суми: Видавництво СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. – випуск 1. –  С.96-100.
 1. Косенко А. Формування лексикографічної компетентності старшокласників у проекції перспективних технологій / А.Косенко // Методичний пошук учителя-словесника: збірник наук.мотод. статей студентів і магістрантів. Заг ред.. О.М.Куцевол; упоряд. В.В.Багатько. – Вінниця: ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. ‒ № 6. – С. 39-43.

Статті аспірантів

 1. Пономаренко Н.П. Культурологічний підхід до навчання української мови майбутніх молодших спеціалістів з журналістики/ Педагогічні науки : теорія, історія, інноваційні технології. – Суми : Вид-во СумДПУ  імені  А.С. Макаренка, 2017. – № 2 (66). – С. 103-113.
 2. Пономаренко Н.П. Формування соціокультурної компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики на заняттях з української мови/Наталія Пономаренко// Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць/Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 451-461. (0,5)
 1. Левенок І.С. Формування соціокультурної компетентності студентів-іноземців // Рідне слово в етнокультурному вимірі: збірник наукових праць/Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – Дрогобич: Посвіт, 2017. – С. 451-461. (0,5)
 2. Пономаренко Н.П. Мови рідної не забувай!/Наталія Пономаренко//Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2017. -№12. – С. 36-38. (0,4)

 

Betsenko

Беценко Тетяна Петрівна – доктор філологічних наук, професор.

У 1990 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет СумДПІ ім. А.С. Макаренка. У 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Структура і поетичні функції атрибутивних словосполучень у віршовій мові поетів-шістдесятників». У 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри української мови. У 2011 році Беценко Т.П. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук на тему «Мова українських народних дум: текстово-образні універсалії». З 2011 року перебуває на посаді професора кафедри української мови. У 2014 р. присвоєно вчене звання професора кафедри української мови.
Наукові інтереси: загальне мовознавство,  теорія мови, стилістика, лінгвофольклористика, топоніміка, лінгвокраєзнавство, лінгвостилістичний аналіз тексту, філологічний аналіз тексту, філологічна герменевтика.
Автор більше 200 наукових статей у фахових виданнях, у тому числі – закордонних (США, Польща, Німеччина, Чехія, Словакія, Росія, Білорусь) зі стилістики, лінгвістичного аналізу тексту, філологічного аналізу тексту, лінгвофольклористики, теорії мови, топоніміки, лінгвістичного краєзнавства, методики викладання лінгвістичних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі, філологічної герменевтики, навчальних посібників для студентів, монографій, колективних монографій, словників. Постійний учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій, симпозіумів, семінарів.

Інформація про нагороди та відзнаки
Нагороджена грамотою адміністрації університету.

Монографії та навчальні посібники:
Беценко Т. Етюди з топонімії Сумщини. – Суми: Собор, 2001; 2004.
Беценко Т.П. Мова думового епосу. Монографія. – Суми: СумДПУ ім.А.С.Макаренка, 2008. – 108 с.
Беценко Т.П. Стилістика сучасної української літературної мови. Фоніка. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2009. – 148с. (у співавторстві з Я. Голуб)
Беценко Т.П. Текстово-образні універсалії в українських народних думах. – Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2008. – 398с.
Т. П. Беценко. Лінгвістичне краєзнавство . Походження географічних назв Сумщини: Навчальна монографія / Т. П Беценко. - Суми: ВПП «Мрія», 2015. - 180 с.
Беценко Т. П. Вступ до мовознавства. Тестові та контрольні завдання: Навчальний посібник/ Т. П. Беценко. - Суми: Мрія, 2015. - 72 с.
Беценко Т. П., Голуб І. Б. Стилістика сучасної української мови. Фоніка. 2-ге вид., доп. - Суми: ВВП «Мрія», 2015. - 324 с.
Беценко Т. П. Мова українських народних дум. Словник текстово-образних одиниць: наукове видання.– Суми: Мрія, 2016. −124с.

Беценко Т. П. Естетика мови українських народних дум: текстово-образні одиниці: наукове видання. – Суми, 2017. – 140 с.

Беценко Т. П Модальні слова ( модальники). Вигук. Звуконаслідувальні слова          (звуконаслідувальники).// Від звука до тексту: Аналіз мовних одиниць різних рівнів: навчальний посібник для студентів філологічних факультетів / за ред.  А. А. Силки. Вид. 2-ге, випр. і допов. - Суми: Університетська книга, 2013.  – 348с. – С.176 - 188 (у співавторстві).

Літературне краєзнавство: пос. для студ.-філологів i учнів шкіл: вид. 2-е доп.– Суми: СДПУ iм. А.С. Макаренка. – 2011. – С. 146-153 (у співавторстві).

Беценко Т. П. Актуальні питання сучасної теоретичної лінгвістики// Науково – теоретичні,
теоретико – прикладні, професійно – орієнтовані спецкурси й спецсемінари з української мови. – Суми: СДПУ iм. А.С.Макаренка, 2006. – С. 15-18

Беценко Т. П. Історія лінгвістичних учень// Науково – теоретичні, теоретико – прикладні,професійно – орієнтовані спецкурси й спецсемінари з українськой мови. – Суми: СДПУ iм. А.С.Макаренка,2006.– С. 7-14

Беценко Т. П. Українська мова: стан, перспективи розвитку //Науково – теоретичні, теоретико – прикладні, професійно – орієнтовані спецкурси й спецсемінари з українськой мови. – Суми: СДПУiм. А.С.Макаренка.
2006.-С. 19-33

 

German

Герман Вікторія Василівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Герман В.В. розпочала педагогічну діяльність у 1990 році вчителем української мови і літератури в Сумській середній школі № 8. З 1993 року працює в Сумському державному педуніверситеті ім. А. С. Макаренка, де пройшла шлях від асистента до проректора з навчально-виховної роботи.

З 1997-1999 рр. навчалася в аспірантурі, яку успішно закінчила, захистивши кандидатську дисертацію. У 2003 році здобула вчене звання доцента. З 2002 до 2008 року – завідувач кафедри української мови. З 2008 року заступник директора Інституту філології з навчальної роботи. З 2014 р. до 2015 – проректор з навчально-виховної роботи університету.

Основні наукові інтереси: культура української мови і стилістика, синтаксис української мови, риторика, соціолінгвістика. Автор понад 50 наукових статей у фахових виданнях, 15 навчально-методичних посібників для студентів і учнів, 3 колективних монографій, 2 навчальних посібників для вищої школи з грифом МОН (у співавторстві) тощо.

До 2011 року – постійний відповідальний редактор фахового збірника «Філологічні науки» (затверджено постановою Президії ВАК України від 9 червня 1999 р., №1-05/7); постійний учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів; один із провідних викладачів і лекторів університету. Постійно виконує обов’язки головного редактора збірників студентських статей «Філологічні студії» та «Актуальні питання філології та методології».

В. В. Герман докладає багато зусиль для організації навчального процесу, забезпечення його навчальною і методичною літературою, удосконалення технології навчання української мови.

Інформація про нагороди: медаль «Софія Русова», знак «Відмінник освіти України», грамоти Академії педагогічних наук, Міністерства освіти та науки України, Управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації, ректора університету.

 

rud 23846 577494571

Рудь Ольга Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент

Рудь О.М. розпочала педагогічну діяльність у 1988 році вчителем української мови і літератури в Сумській середній школі №6. З 1990 року по 2006 рік працювала в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка, де пройшла шлях від асистента до заступника декана з навчальної роботи соціально-гуманітарного факультету (тепер Інститут педагогіки та психології).
З 2006–2016 рр. працювала в Сумському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти на посаді декана факультету перепідготовки, заступника декана факультету підвищення кваліфікації та перепідготовки.
З вересня 2016 р. працює на посаді доцента кафедри української мови Сумського державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка.
У 2002 році захистила кандидатську дисертацію. У 2005 році здобула вчене звання доцента.
Основні наукові інтереси: культура української мови, риторика, лексикологія і морфологія української мови, педагогічна майстерність учителя.
Автор понад 90 наукових праць, серед яких 7 навчально-методичних посібників для студентів, 2 навчальні посібники для вищої школи з грифом МОН (у співавторстві), 3 словники, 2 довідники, статті у фахових виданнях.

Інформація про нагороди і відзнаки
Рудь О.М. нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», грамотою Міністерства освіти і науки України, грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за високий рівень методичної, науково-педагогічної діяльності, забезпечення якісного навчального процесу, за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів.

Braga

Брага Ірина Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент.

Закінчила Сумський державний педагогічний інститут ім. А.С. Макаренка. Має дві вищі освіти, здобула фах учителя російської мови та літератури (1992 р.), а також учителя української мови і літератури та англійської мови і зарубіжної літератури (1998 р.). З 1997 р. до 2001 р. навчалася в аспірантурі Київського національного лінгвістичного університету. 2002 року в Інституті мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України захистила кандидатську дисертацію на тему «Мовна репрезентація образу держави у пресі України (кінець 1970-х – початок 2000-х років)» зі спеціальності 10.02.01 – українська мова. У 2005 році присвоєно вчене звання доцента. На кафедрі української мови працює з 1999 року.

Наукові інтереси:

- соціолінгвістика;

- психолінгвістика;

- когнітивна лінгвістика;

- міжкультурна комунікація;

- стилістика.

Автор понад 60 наукових статей, у тому числі у закордонних виданнях (Білорусь, Польща,Чехія, Росія), а також трьох навчальних посібників для студентів (у співавторстві). Бере активну участь у роботі закордонних, міжнародних і всеукраїнських конференцій. Керує курсовими, бакалаврськими, дипломними та магістерськими роботами на кафедрі української мови, готує студентів до участі у наукових конференціях.

Інформація про нагороди та відзнаки

Нагороджена грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації (2005р.), Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.) за якісну підготовку студентів-філологів.

Gromova

Громова Наталія Василівна – кандидат педагогічних наук, доцент. 
У 2001 р. закінчила філологічний факультет Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка. З 2004 до 2007 р. навчалася в аспірантурі, яку успішно закінчила, захистивши в 2010 р. кандидатську дисертацію на тему: «Творча самореалізація старшокласників в евристичному навчанні предметів гуманітарного циклу». У 2014 році здобула вчене звання доцента.
На кафедрі української мови працює з 2001 року, пройшла трудовий шлях від старшого лаборанта, викладача, старшого викладача до доцента.

Коло наукових інтересів – українська лінгводидактика; культура української мови; актуальні питання фахової української мови та української мови за професійним спрямуванням.

Автор понад 45 наукових і науково-методичних праць, серед яких 
11 навчально-методичних посібників для студентів і учнів, 4 колективні монографії, статті у фахових виданнях.

Бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях. Член організаційного комітету систематичних обласних конференцій з обміну досвідом «Інноваційна освіта та педагогічна майстерність учителя». Керує  магістерськими, бакалаврськими та курсовими роботами на кафедрі української мови, готує студентів до участі у наукових конференціях, всеукраїнських олімпіадах, міжнародних конкурсах. Багаторазовий член журі обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Відповідальний методист з педагогічної практики студентів слов’янського відділення факультету іноземної та слов’янської філології.

Інформація про нагороди і відзнаки. Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації; грамотою голови Сумської обласної державної адміністрації (2016 р.), грамотою міського голови (2017 р) за багаторічну сумлінну працю, значний внесок у розбудову освітньої галузі, значні особисті досягнення в галузі освіти Сумщини, високий рівень професійної майстерності, творчу організаторську роботу по впровадженню інноваційних освітніх технологій, якісну підготовку студентів-філологів, високий рівень організаційної роботи з підготовки та проведення Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

Kumeda

Кумеда Олена Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент.

У 2003 р. з відзнакою закінчила філологічний факультет СумДПІ імені А.С. Макаренка. Трудову діяльність розпочала одразу після завершення навчання головним редактором загальноуніверситетської газети «Ґаудеамус». На кафедрі української мови працює з 2004 р.; з 2014 р. виконує обов’язки заступника завідувача кафедри. У 2011 р. без навчання в аспірантурі під керівництвом д.філол.н, проф. П. Ю. Гриценка захистила кандидатську дисертацію (Інститут української мови НАНУ) на тему: «Ідіолект П. О. Куліша на тлі східнополіського діалекту». У 2014 р. присвоєно вчене звання доцента.

Авторка понад 20 публікацій у фахових виданнях;

- розділів у колективних монографіях;

- монографії «Мова П.Куліша та його східнополіське діалектне оточення (Інститут української мови НАНУ);

- навчально-методичних посібників.

Бере активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях. Керує дипломними роботами на кафедрі української мови, готує студентів до участі у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах; заступник голови журі обласного туру Всеукраїнського конкурсу знавців української мови імені П. Яцика; з 2015 р. співпрацює з МАН.

Наукові інтереси:

історія мови;
діалектологія.

Інформація про нагороди, відзнаки

Нагороджена грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за якісну підготовку студентів-філологів.

Polyanichko

Поляничко Юрій Володимирович - викладач.

Закінчив філологічний факультет СумДПУ ім. А.С. Макаренка з відзнакою у 1988 році.

З 1988 року асистент кафедри української мови СумДПУ. У 1992-1995 роках навчався в аспірантурі ХНПУ імені Сковороди, науковий керівник – професор С. І. Дорошенко, тема кандидатського дослідження: «Космічна лексика в СУЛМ».

Наукові інтереси:

сучасні технології викладання української мови; науковий дискурс.

Автор понад 10 статей у наукових фахових виданнях, кількох навчально-методичних посібників для студентів нефілологічних спеціальностей. Бере участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних та науково-теоретичних конференціях.

Інформація про нагороди та відзнаки

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки, грамотами Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за якісну підготовку студентів-філологів.

4765e7ve58

Ячменик Марина Михайлівна – магістр філології, викладач, аспірант.
Закінчила магістратуру Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка з відзнакою. Розпочала педагогічну діяльність у 2010 році педагогом-організатором Міжнародного дитячого центру «Артек». З 2011 року працювала педагогом-організатором Ганнівсько-Вирівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Білопільського району Сумської області. З 2012 року працює в Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка на кафедрі української мови.

Наукові інтереси

Ячменик М.М. займається науково-дослідною роботою. Основні наукові інтереси: культура професійного мовлення, медіаосвіта, медіакомпетентність вчителя. Автор 5 наукових статей у фахових виданнях, 1 навчально-методичного посібника для студентів (у співавторстві). Керівник проблемної наукової студентської групи «Медіакультура вчителя-словесника». Постійний учасник міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів, систематично готує студентів до участі в олімпіадах і конкурсах з української мови.

Інформація про нагороди

Нагороджена грамотою ДПУ «МДЦ «Артек» за ініціативу та творчість у реалізації тематичних програм (2010 р.), Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за якісну підготовку студентів до обласного етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика (2013 р., 2014 р.).

1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02

Всі контакти

На сайті

На даний момент 114 гостей на сайті

Електронний Розклад

stiker b890e 191035824

Copyright © 1924 - 2018. All Rights Reserved.

RAD Studio 10.2.2 Tokyo, Delphi, C++Builder, Delphi, C++Builder, На Delphi можно писать приложения не только под Windows но и под продукцию Apple (MAC OS, iPad, iPod, iPhone (iOS)), Android и даже Lunux.
Android Studio, Example, Sources, Уроки, Исходники, мобильный, смартфон
GPS трекер Goome GM02EW