× Увага! Офіційний сайт СумДПУ імені А.С Макаренка переїхав на нову адресу.
Всі актуальні матеріали зі старого сайту будуть поступово перенесені на новий.
Відвідати новий сайт sspu.edu.ua

Головне меню

video message chat movie speech bubble flat icon symbol 512a 629587303

ios
Screenshot 6 48024 122668064

IMG 171876765Клочко Лариса Іванівна – кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: лексикологія англійської мови, спецкурс з другої іноземної мови (англійська), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: соціолінгвістика.

Основні публікації за останній рік

Історія кафедри

Кафедра створена у січні 1990 року.

Склад кафедри

IMG 1725 copy

kovalenko svitlana mikolayivna 1324564712 Коваленко Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, практична фонетика.

Коло наукових інтересів: освіта дорослих в розвинених англомовних країнах, актуальні питання методики викладання іноземних мов (студентський науковий гурток).

Основні публікації за останній рік

chikalova 200228307 Чикалова Марина Миколаївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси:

 • англійська мова» (6.140103 – туризм, 6.040201 – математика, 6.040203 – фізика, 6.040302 – інформатика, 6.020303 – українська філологія, 6.010102 – початкова освіта, 6.020202 – хореографія, 6.020205 – образотворче мистецтво, 6.020204 – музичне мистецтво);
 • ділова англійська мова (7.04020301– фізика, 8.04020301– фізика*, 7.04020201 – математика, 8.04020201 – математика*);
 • англійська мова за професійним спрямуванням» (7.04020301– фізика, 8.04020301– фізика*, 7.04020201 – математика, 8.04020201 – математика*).

Коло наукових інтересів: підготовка фахівців для сфери міжнародного туризму у вищих навчальних закладах.

Основні публікації за останній рік

golubkova 436855347 Голубкова Наталія Леонідівна – старший викладач кафедри практики англійської мови, заступник декана факультету іноземної та слов’янської філології, координатор ресурсного центру професійного розвитку вчителів англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика англійської мови, країнознавство Великої Британії та США.

Коло наукових інтересів: країнознавчий та лінгвокраїнознавчий аспекти в процесі викладання англійської мови, порівняльна педагогіка.

Основні публікації за останній рік

terenko 1668793460 Теренко Олена Олексіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: підвищення кваліфікації (англійська мова), іноземна мова за професійним спрямуванням (англійська), іноземна мова (англійська).

Коло наукових інтересів: компаративна педагогіка, соціолінгвістика.

Основні публікації за останній рік

IMG-25a0c51145d268d56182033b95444e2b-V 5c745 163965754 Бондаренко Віктор Олександрович – кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практична фонетика, теоретична фонетика, іноземна мова за професійним спрямуванням, практичний курс з основної іноземної мови (англійської), практика перекладу з основної мови (англійська).

Коло наукових інтересів: Інноваційні особливості територіальних варіантів англійської мови.

Основні публікаціїї за останній рік

sidorenko o.l 390986624 Сидоренко Олена Леонідівна – викладач кафедри практики англійської мови.

Магістрант кафедри ПВШ СумДПУ ім. А.С.Макаренка, заочна форма навчання.

Здобувач наукового ступеня «кандидат педагогічних наук», тема дисертаційного дослідження «Розвиток недержавної вищої школи України в кінці XIX - на початку XXст. Тему затверджено вченою радою СумДПУ ім. А.С.Макаренка (протокол №2 від 28 вересня 2015 р.).

Основні фахові курси: англійська мова.

Список публікацій за останній рік

gumenuk 0d832 529839649 Гуменюк Інна Леонідівна – кандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практична фонетика, практична граматика, англійська мова як друга, ПУПМ.

Коло наукових інтересів: експериментальна фонетика, інтонологія, фоносемантика.

Основні публікації за останній рік

korobova2 151231892 Коробова Юлія Володимирівнакандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика усного та писемного мовлення, практична граматика, англійська мова як друга іноземна.

Коло наукових інтересів: методика навчання іноземних мов, професійно орієнтоване говоріння.

Основні публікації за останній рік

sverdlenko 1951263890 Свердленко Олена Анатоліївна – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: практика англійської мови, практична фонетика.

Коло наукових інтересів: теорія перекладу, викладання фонетики у вищій школі, фоностилістика.

Керує науковим студентським гуртком «Поетичний переклад. Фонетичний аспект».

Основні публікації за останній рік

IMG-9e5036e8a1c51e5354d8a4009f46507b-V 0c42f 1394897000 Чуричканич Ірина Едуардівна – викладач кафедри англійської мови.

Основні фахові курси: практика англійської мови.

Коло наукових інтересів: когнітивна графіка та методика викладання іноземних мов.

Основні публікації за останній рік

davydova t.v 2024424593 Давидова Тетяна Василівнакандидат філологічних наук, ст. викладач кафедри практики англійської мови.

Основні публікації за останній рік

gavrilyuk c2b8c 898901507 Гаврилюк О. Г. – викладач кафедри практики англійської мови.

Основні фахові курси: англійська мова, друга іноземна мова, практика усного та писемного мовлення.

Коло наукових інтересів: Специфіка використання дистанційного навчання у викладанні іноземних мов.

Основні публікації за останній рік

Дисципліни

На кафедрі викладаються такі дисципліни: практика усного та писемного мовлення англійської мови, практична граматика англійської мови, практична фонетика англійської мови, теоретична фонетика англійської мови, історія англійської мови, лексикологія англійської мови, загальнотеоретичний курс з другої іноземної мови, іноземна мова за професійним спрямуванням та англійська мова. Викладачі кафедри керують педагогічною виробничою практикою студентів.

В аспірантурі навчається:

Чуричканич І. Е. – Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка. 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. Тема дисертації: «Розвиток теорії когнітивної візуалізації в педагогічній думці Великої Британії та США (друга половина XX – початок XXI століття)».

Колективна тема кафедри

Кафедра практики англійської мови працює над колективною темою: «Лінгвометодичні аспекти англомовної мовленнєвої діяльності».

Основними результатами досліджень з колективної теми можна вважати:

 • Досліджено інноваційні тенденції сучасної вимовної норми англійської мови.
 • Узагальнено характер впливу регіональних варіантів вимови на літературну вимову.
 • Виявлено характер взаємодії одиниць різних мовних рівнів.
 • Виокремлено структурно-синтаксичні та прагматичні особливості ініціальних речень абзацу.
 • Узагальнено комунікативні особливості функціонування мовленнєвого акту.
 • Схарактеризовано мовленнєву поведінку представників англомовного соціуму.
 • Розглянуто полііллокотивні мовленнєві акти визначено їх структурно-семантичні, когнітивні лінгвопрагматичні та етнокултурні особливості.
 • Системно проаналізовані фактори когнітивного та соціокултурного контексту, на основі цього, виокремлено типові ознаки фреймів взаємодії, в яких фігурують ці висловлювання.
 • Описано способи реалізації прямих і непрямих іллокутивних актів. Докладно проаналізовано їх перллокутивний ефект - діапазон можливих реакцій на них з боку адресата.
 • Досліджено соціальні виміри, що регулюють їх функціонування. Останні включають статусні ролеві та тендерні ознаки комунікантів. Розглянуто також лексичні одиниці з позиції теорії ввічливості, наводиться інвентар синтаксичних моделей, за якими будуються висловлювання похвали.
 • Досліджено характер лексичного наповнення висвітлюються невербальні засоби які приймають участь в оформленні даних мовленнєвих утворень.
 • Узагальнено когнітивні соціальні комунікативно- прагматичні та лексико-синтаксичні особливості лексичних одиниць в сучасному англійському дискурсі. Доведено що лексичні одиниці є частиною полііллокутивного мовленнєвого акту зі специфічним, притаманним саме для цього прагматичного типу, висловлювання суміщенням двох іллокутивних сил: первинного прагматичного значення, реалізованого через констатив, експресив, перформатив, директив, чиквеситив, вторинного прагматичного значення, що нашаровуються на основне та певним чином його модифікує.
 • Виявлено прагматичну багатозначність лексичних одиниць у прямих і непрямих модифікаціях, які розмежовуються за принципом відповідності невідповідності прагматичного значення пропозиційному змісту висловлювання.
 • Розглянуто бінарні мовленнєві комплекси, в яких є супровідні вирази подяки підбадьорення захоплення приємного здивування, дружнього побажання, виокремлено різновиди оцінювального висловлювання, прагматична специфіка якого, найбільш виразна виявляється в порівняння з іншими мовленнєвими актами, що містять ллокуцію позитивної оцінки, комплімент, самопохвалу, іронію та лестощі.
 • кандидат педагогічних наук, доцент Коваленко С. М. працює над індивідуальною темою «Модернізація вищої освіти дорослих у Великій Британії та США»;
 • ст. викладач Голубкова Н. Л. працює над індивідуальною темою «Організаційно-педагогічні засади партнерства американської школи, громади, сім’ї».

Науково-методична робота кафедри

Протягом останніх 3 років викладачами кафедри було захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (Улановська Г. С., Коробова Ю. В.) та 1  дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук (Гуменюк І. Л.).

На кафедрі працюють 4 проблемні групи та 4 наукових гуртки.

Кафедра співпрацює з   Інститутом педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України,  з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, з Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка, з Хмельницьким національним університетом.

29 листопада 2018 року відбулася І Міжнародна науково-практична інтернет конференція «СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ У ВИКЛАДАННІ ІНОЗЕМНИХ МОВ У СВІТІ», яка була присвячена проблемам обґрунтування сучасних тенденцій у викладанні іноземних мов у світі.

IMG-1518c69e0af18ef4002dfaffb824cd91-V 94a4a 1978905798 IMG-c04b9eb64ed21c22e127a725b48db4d9-V 111d4 2043708930 IMG-cdccf0121bbf86913c2903929d1afc38-V ea38f 1037897898 

У конференції взяли участь фахівці вищої освіти зі Сполучених Штатів Америки, зокрема Корпусу Миру та представники Німеччини – Німецька служба академічних обмінів (DAAD). Також серед учасників конференції фахівці з різних міст України – Київ, Суми, Черкаси, Глухів, Хмельницький. 

Під час конференції її учасники розглядали актуальні проблеми іноземної філології; проектували тенденції розвитку мови та літератури у новітньому часопросторі; визначали стратегічні напрями розвитку іншомовної освіти в середній та вищій школі та окреслювали традиційне та нове у методиці викладання мови та літератури.

Тези доповідей надіслали близько 100 науковців, які представляли такі навчальні заклади, як Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка, Хмельницький національний університет.

У тезах, підготовлених науковцями до конференції, здійснено спробу обґрунтувати європейські орієнтири в адаптації концептуальних засад професійної іншомовної освіти, окреслити основні підходи у підготовці майбутніх вчителів іноземних мов у контексті поліпарадигмальної освіти,  обґрунтувати сучасні тенденції у викладанні іноземних мов у світі.

Міжнародна діяльність

Пріоритетним напрямом діяльності є міжнародна співпраця, яка спрямована на вивчення та поширення зарубіжного досвіду з підготовки вчителів.

Було укладено Угоду про співпрацю на 2018 – 2020 р.р. між Корпусом Миру США в Україні та СумДПУ ім. А.С. Макаренка (Директор Корпусу Миру США в Україні – Денні Робертс, Регіональний менеджер Корпусу Миру – Ірина Шевченко, Ректор університету – Юрій Лянной, Волонтер Корпусу Миру –Лоренс Кан). Згідно з даним проектом доброволець Корпусу миру Лоренс Кан у співпраці з викладачами ВНЗ проводить уроки з англійської мови для студентів нашого університету.

Участь у програмі «Спеціаліст з викладання англійської мови» 2018 – 2019 н.р., що діє за підтримки Посольства США в Україні та Міністерства освіти і науки України надала можливість виграти грант та запросити стипендіата Державного департаменту США (English Language Fellow Program)», викладача англійської мови Венді Фінлейсон на 2018-2019 н.р., яка має досвід викладання англійської мови як іноземної в ЗВО різних країн світу.

IMG-ba6d5c2bf671c6862cef6c7bd223a546-V 80168 1471723242 40694565 10160882266925258 5613297440103858176 n abe81 913664387 

20 березня 2018 року було організовано та проведено регіональний практично-методичний семінар для вчителів закладів освіти міста Суми за участі Аташе з питань викладання англійської мови Посольства США в Україні Джона Сільвера «Новітні технології організації навчального процесу на уроках англійської мови» (Getting to Know You! - The First Lesson)

29511707 10160201941140258 1970641685301952512 n a149b 1192344134 29468913 10160201943465258 5920839496751906816 n 42e47 363867445 

29 жовтня 2018 року було організовано та проведено перший майстер клас з циклу методичних семінарів «Розробка та створення навчальних ресурсів за допомогою сучасних технологій» (Using Technology for Сlassroom Resource Creation). Лоренс Кан (Lawrence Kahn), волонтер Корпусу миру США в Україні, який має великий цінний досвід викладання англійської мови як іноземної, представив конструктивну змістовну презентації щодо ефективного використання новітніх технологій для створення цікавих для учнів вправ з англійської мови. Особлива увага була приділена методикам використання комп’ютерних програм, саме PowerPoint, які сьогодні набувають широкого застосування в школах України.

24 листопада 2018 року було організовано та проведено другий майстер клас з циклу методичних семінарів «Розробка та створення навчальних ресурсів за допомогою сучасних технологій» (Using Technology for Сlassroom Resource Creation). Лоренс Кан (Lawrence Kahn) «Mobile Phones for Video».

Проведення презентацій та консультацій з оформлення документів, щодо участі студентів факультету іноземної та слов’янської філології у міжнародній програмі обмінів студентів вищих навчальних закладів Global UGRAD program, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США, Посольством США в Україні. Надаються консультації та проводяться бесіди щодо інтерв’ю та процедури проходження співбесід у Посольстві США в Україні для отримання віз, а також проводяться бесіди щодо правил, норм та особливостей проживання та навчання в університетах США.

Навчальні посібники 

 1. L.I. Klochko, O.O. Terenko.  Lexical Subsystem of English .- Суми : СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2014. - 100 с.
 2. Klochko L. І., Terenko О. О. Enjoy Reading and Analyzing English Newspapers : manual / L. I. Klochko, O. O. Terenko. - Суми : СумДПУ імені A. C. Макаренка, 2016.-108 c. (6,28 д.а.).
 3. Клочко Л.І., Теренко О.О. English For Freshmen / Л.І. Клочко, О.О. Теренко - Суми : СумДПУ імені A. C. Макаренка, 2017. – 100 c. (4,07 д.а.), (обл.-вид. арк. 5,81) Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка. (Протокол № 3 від 25 вересня 2017 року). (4,07 ум. д. а., 5,81 обл-вид. арк.).
 4. Коваленко С.М., Ігнатенко О.В. Вдосконалюємо уміння аудіювання (на матеріалі англійської мови): Навчальний посібник для студентів 1-2 курсу спеціальностей «Англ. мова та друга іноземна мова» денної та заочної форм навчання вищих навчальних закладів. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. – 128 с.
 5. Голубкова Н.Л., Коваленко А.М., Спаська Л.А. Практикум з граматики англійської мови. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою). - Суми: СумДПУ імені А.С.Макаренка, 2014. – 140 с.
 6. Голубкова Н.Л., Свердленко О. А., Коваленко А.М. Основи англійського речення. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (англійською мовою) / Н.Л. Голубкова, А.М. Коваленко, А.О. Свердленко. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2018. – 92 с. (умовних друк. аркуш. 5,28). Тираж 100. (Друкується згідно з рішенням вченої ради Сумського державного педагогічного університету імен А. С. Макаренка Протокол № 3 від 29.10.2018).
 7. Гаврилюк О.Г., Марушкевич О.В. Фразові дієслова в англійській мові : навчальний посібник для студентів факультетів іноземних мов та широкого кола вивчаючих англійську мову (англійською мовою) / О.Г. Гаврилюк, О.В. Марушкевич. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – 98 с.
1 493218191 2 551659215 3 1809057242 4 344696126 5 1984262751 1984262751
location
Приймальня ректора
40002, Сумська обл., м. Суми,
вул. Роменська 87
+38(0542) 22-15-17, 68-59-02
E-Mail: rector@sspu.sumy.ua

Всі контакти

Електронний довідник

На сайті

На даний момент 172 гостей на сайті

Copyright © 1924 - 2019. All Rights Reserved.