titulka a64f7 1489813180Вийшов друком збірник міжнародної науково-практичної конференції

«Академічна культура дослідника в освітньому просторі» (Суми, 2018. – 268 с.)

Упродовж року науково-дослідна лабораторія кафедри української мови «Академічна культура дослідника» (кер. проф. О.Семеног) виконує спільно з кафедрою інформатики (кер. проф. О.Семеніхіна) міждисциплінарне дослідження з формування академічної культури педагога-дослідника в умовах цифрового творчого середовища. Наше дослідження здійснюється на лінгвокультурологічних, лінгвоконструктивістських, когнітивних, мультикультурних, креативно-технологічних засадах. Результатом є збірник наукових статей.

Результатом є збірник наукових статей, у яких представлено узагальнені результати досліджень учасників міжнародної науково-практичної конференції «Академічна культура дослідника в освітньому просторі». Проблематика наукових розвідок: академічна комунікація: комунікативні стратегії й тактики;академічна мовна особистість; формування основ академічної культури у закладах освіти; актуальні проблеми досліджень у галузі лінгвістики, літературознавства, соціальних комунікацій, інформаційних технологій, професійної освіти. Академічна культура розглядається як культура навчання в університеті, цінності, традиції, норми, правила проведення наукового дослідження, культура толерантності, що формується в культурно-освітньому просторі навчального закладу.

Збірник рекомендовано для широкого кола фахівців.

Academic culture researcher in educational space: Proceedings of the First All-Ukrainian scientific conference (Sumy, May 17, 2018) / edited by O. Semenoh. – Sumy: Publishing: Sumy State University named after A. Makarenko, 2018. – 268 p.

The book presents summarized results of research participants All-Ukrainian Scientific-Practical Conference «Culture Academic Researchers in the Educational Space». The issue of scientific studies: аcademic Culture and Ethics in Higher Education: European, National Dimension; academic communication: communication strategies and tactics; academic linguistic personality; formation of the foundations of academic culture in educational institutions; actual problems of research in the field of linguistics, literary studies, social communications, information technologies, vocational education , current research of young scientists. Academic culture is the culture at university, values, traditions, norms, rules, scientific research, and culture of tolerance, which is formed in the cultural and educational space of the institution.