1535386949 966b6 43160544027-28 серпня  2018 року завідувач кафедри української мови, проф. Семеног О., аспіранти Ячменик М., Діхнич К., Пономаренко Н., Левенок І. узяли участь у  роботі веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям», яку проводив Інститут педагогіки НАПН України.

 

На відкритті заходу виступили міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, президент НАПН України Василь Кремень, заступник директора ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»Роман Шиян, академік НАПН України Олександра Савченко.

Ключові тези виступів:

- нова українська школа запроваджується в 2018 році, коли ми відзначаємо 100-річчя від дня народження Василя Сухомлинського. Його ідеї властиві новій українській школі. Цього року велика робота триватиме над стандартом базової освіти;

- головне в світі, що постійно змінюється, – формувати інноваційну людину, яка буде конкурентоспроможною. Звідси – необхідність постійно навчатися;

- на особливу увагу заслуговує форма змішаного навчання, що ґрунтується на принципі "перевернутої класної кімнати" (theflippedclassroom); змінюється розподіл навчального часу, вивчення нового матеріалу відбувається онлайн у зручний для студента час із залученням найсучасніших технологій, а очний компонент навчання зводиться до активного обговорення викладачем і студентами набутих знань;

- розвиток спільного навчання (collaborativelearning), яке базується на чотирьох принципах: 1) студентоцентрований характер навчання; 2) активна взаємодія викладача і студентів; 3) груповий характер навчання; 4) розв′язання реальних проблем сьогодення;

- акцент на оцінці результатів навчання, які дозволять викладачам адекватно оцінити процес опанування студентами нових знань, умінь та компетентностей і водночас з′ясувати їхні освітні потреби;

поглиблення навчальних стратегій на основі посилення елементів критичного мислення, орієнтації на розв′язання реальних проблем, групову та проектну роботу, запровадження індивідуальної навчальної траєкторії кожного студента. 

- надзвичайно важливою сьогодні є ідея ввести в якості обов’язкового предмета для ЗНО – математику. Маємо чотири основні предмети – історію, українську мову, англійську, математику – п’ятий має бути на вибір. Такий підхід дасть змогу підвищити вимогливість до вивчення математики, фізики, хімії чи інших предметів.

- новий зміст, нове середовище, нова методика і педагогіка партнерства.

Семеног О., аспіранти Ячменик М., Діхнич К., Пономаренко Н., Левенок І. обговорили основні тези виступів відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, кандидат педагогічних наук Новосьолова Валентина Іванівна виступила з доповіддю «Методичний коментар щодо вивчення української мови у 5–11 класах закладів загальної середньої освіти у 2018–2019 навчальному році "; головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури, доктор педагогічних наук Яценко Таміла Олексіївна - «Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти».

Зазначимо, що кафедра української мови є співавтором міністерської програми для профільного навчання української мови(філологічний напрям, профіль – українська філологія) для учнів 10-11 класів (2017), мета якої полягає у формуванні інтелектуально розвиненої, морально досконалої, національно свідомої, духовно багатої мовної особистості, яка вільно володіє виражальними засобами сучасної української літературної мови, її стилями, різновидами, жанрами в усіх видах мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо), відзначається активною громадською позицією, готовністю до подальшого професійно орієнтованого навчання, спроможна самостійно визначати цілі самонавчання, самовиховання й саморозвитку та дієво їх реалізовувати.

Під час заходів на підставі методичних рекомендацій, підготовлених спільно МОН і НАПН України висловлено поради вчених академії щодо реалізації концепції «Нова українська школа», модернізації змісту початкової освіти, подано коментарі до освітніх і навчальних програм, змісту нових підручників, що запроваджуються цього навчального року, ознайомлено із новітніми результатами науково-педагогічних досліджень.